creative icon.png

Rydym yn addysgu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen o fewn diwydiant

accredited icon.jpg

Mae gennym gysylltiadau agos â phartneriaid perthnasol yn y sector

support icon.png

Profwch ddysgu seiliedig ar ymarfer yn faes o'ch dewis

law icon.png

Dysgwch trwy ddadleuon, efelychu prosesau, llys barn a senarios chwarae rôl


Ar y brig yng Nghymru am gyfleoedd dysgu a llais myfyrwyr - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023


Graddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ble ydych chi'n gweld eich hun yfory? A fyddwch yn arwain prosiectau iechyd a gofal cymdeithasol yn y gymuned? Hyrwyddo lles a byw'n annibynnol? Ydych chi'n gweld eich hun mewn gyrfa werth chweil, yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd y genedl? Os felly, beth am astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Yn PDC, rydych chi'n dechrau eich gyrfa cyn i chi raddio. Trwy gyfuno dysgu ymarferol â chyfleusterau o safon diwydiant a lleoliadau mewn byrddau a sefydliadau iechyd. Mae'r holl gyrsiau, staff, cyfleusterau a gwasanaethau cefnogi yn canolbwyntio ar ddarparu'r paratoad gorau posibl i bob myfyriwr ar gyfer dechrau yn ei yrfa a symud ymlaen trwy ei yrfa.

Health & Social Care Degrees

Arbenigedd Amrywiol

Career Driven

Wedi’ch addysgu gan arbenigwyr ag ystod amrywiol o sgiliau a phrofiad gan gynnwys nyrsys cofrestredig, ymarferwyr iechyd y cyhoedd ac ymgynghorwyr polisi, byddwch yn ennill dealltwriaeth gyflawn o’r ymagwedd aml-asiantaeth at ofynion iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Addysgu Arloesol

Guaranteed Placements

Mae ein hagwedd aml-asiantaeth at ddysgu yn golygu y bydd eich astudiaeth yn cwmpasu chwa o wasanaethau, gan gynnwys y GIG, gwasanaethau cymdeithasol a'r trydydd sector. Rydym yn eich trochi ym myd iechyd a gofal cymdeithasol trwy ddadleuon, ymarferion efelychu, senarios llys barn, a senarios chwarae rôl.

Lleoliadau Gwarantedig

Guaranteed Placements

Mae gennym gysylltiadau agos â phartneriaid perthnasol yn y sector i sicrhau eich bod yn cael profiad o ddysgu seiliedig ar ymarfer yn eich dewis faes. Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu ochr yn ochr â grwpiau proffesiynol i ehangu eich gwybodaeth am agweddau cymhleth y meysydd hyn.


Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig

Cyrsiau Ar-lein


Graddau Ymchwil Ôl-raddedig

Dylanwadu ar Newid

Rydym yn cynnig nifer o raglenni ymchwil gan gynnwys Meistr trwy Ymchwil a PhD Gwyddorau Iechyd, sy'n eich galluogi i wneud astudiaeth fanwl o bwnc sydd o ddiddordeb i chi neu'ch sefydliad. Gallwch astudio'n llawn amser neu'n rhan-amser, ar y campws neu o bell. 

Mae gennym gryfderau ymchwil mewn nifer o ddisgyblaethau unigol a meysydd rhyngddisgyblaethol gan gynnwys Geneteg a Genomeg; Ymchwil Caethiwed; Anableddau Deallusol a Datblygiadol; Hybu Iechyd Gydol Oes; Ysbrydolrwydd; Adrodd Storïau; ac iechyd a gofal cymdeithasol

Yn yr Arolwg o Brofiad Ymchwil Ôl-raddedig 2019/20, roedd PDC yn y 9fed safle yn gyffredinol o ran boddhad myfyrwyr. 

Health Sciences Student.png

Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.