survey-1

Mae Mathemateg ym Mhrifysgol De Cymru yn pumed yn y DU a 1af yng Nghymru ar gyfer boddhad myfyrwyr- ACF 2022

survey-1

Yr 20 uchaf yn y DU ac ar y brig yng Nghymru ar gyfer Mathemateg - Tabl Cynghrair y Guardian 2022

work icon.png

Deall mathemateg mewn cyd-destun byd go iawn sy'n eich galluogi i gymhwyso'ch ymchwil a'ch gwybodaeth yn y gweithle

accredited icon.jpg

Cydnabyddir gan y Sefydliad Mathemateg gan wneud ein graddedigion yn gymwys ar gyfer aelodaeth raddedig o'r IMA


Graddau Mathemateg

Datrys Yfory

Mae mathemateg ym mhobman a phopeth. Mae’n rhan hanfodol o’n bywydau bob dydd, o fonitro symudiadau tornado blynyddol i ddadansoddi llwyddiant busnes. 

Os oes gennych feddwl dadansoddol ac yn mwynhau datrys problemau, gall gradd Mathemateg ym Mhrifysgol De Cymru agor opsiynau gyrfa di-ri. 

Graddau Achrededig

Insitu mathematics

Mae'r gydnabyddiaeth hon yn tanlinellu safon uchel yr addysg yn y Brifysgol, ac yn golygu bod yr holl raddedigion mathemateg yn gymwys ar gyfer aelodaeth raddedig o'r IMA. 

Ymchwil Ystyrlon

meaningful research

Mae mwyafrif o’n staff mathemateg y yn cymryd rhan mewn ymchwil. Wrth astudio’r meysydd lefel uchel hyn o fathemateg gallwch fod yn sicr nid yn unig eich bod yn cael eich addysgu gan arbenigwyr yn y maes hwnnw, ond mathemategwyr sy’n angerddol am eu meysydd astudio. 

Datrys Problemau Byd Go Iawn

solve real world problems

Byddwch yn cymhwyso eich mathemateg i broblemau gan gynnwys modelu lledaeniad clefydau heintus, rhagweld y tywydd, deall portffolios ariannol a chadw data yn ddiogel. 


Cyrsiau Mathemateg

Cyrsiau a Phrentisiaethau Ôl-raddedig


Lleoliadau Mathemateg

Rhoi Theori ar Waith

Mae ymgymryd â lleoliad gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso'ch sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn, yn ogystal â'ch rhoi ar y blaen yn y gystadleuaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Yn PDC rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Rydym yn cynnig dysgu sy’n adlewyrchu gofynion cyflogwyr, ac yn arfogi ein myfyrwyr â’r sgiliau a’r profiad i lwyddo. Rydym yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am gyflogaeth sydd gam ar y blaen i'w cystadleuwyr. 

Maths Student.png

Lleoliadau

Profi PDC

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.