MAE GYRFA MEWN GOFAL IECHYD YN UN HYNOD WERTH CHWEIL, AC MAE TECHNEGAU'N DATBLYGU AC YN GWELLA'N BARHAUS WRTH I NI WNEUD DARGANFYDDIADAU NEWYDD. 

Gall cyrsiau DPP iechyd yn PDC sicrhau eich bod yn diweddaru eich sgiliau, yn cynyddu eich dealltwriaeth o bynciau newydd a hyd yn oed eich helpu i fentro i feysydd newydd. Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd i ddysgu am bynciau gan gynnwys presgripsiynu annibynnol, darllen Electrocardiogramau a gofalu am gleifion â dementia.

PAM DATBLYGIAD PROFFESIYNOL PARHAUS?

Daw nifer o fuddion o astudio cwrs DPP byr ym Mhrifysgol De Cymru. Dyma rai rhesymau pam y gallai ystyried cwrs byr fod o fudd i chi: 


1 Maent yn ffordd hyblyg o symud ymlaen yn eich maes gyrfa o ddewis 

2 Gallwch gynyddu eich cyflogadwyedd drwy ennill sgiliau trosglwyddadwy 

3 Mae'n ffordd wych o droi angerdd yn yrfa neu gael cipolwg ar bwnc newydd 

4 Mae'n ffordd hawdd o barhau i ddysgu - ac mae’r syniad o gynyddu ein gwybodaeth yn bwysig iawn i lawer ohonom  

5Byddwch yn ennill cymhwyster – prawf o gymeradwyaeth yn eich maes dewisol 

Cerys_Baker Mental Health Nursing

MEYSYDD ASTUDIO

GOFAL YN Y GYMUNED

GWELLA SGILIAU CLINIGOL

ADDYSG REOLI

IECHYD MEDDWL

GOFAL LLINIAROL

PEDIATREG A NEWYDDENEDIGOL

PAM ASTUDIO GYDA PDC?

Simulation Learning

Mae ein Canolfan Efelychiadau Clinigol yn ail-greu amgylcheddau clinigol at ddibenion  addysg a hyfforddiant. Mae'r rhain yn cynnwys dau fae pedwar gwely i efelychu lleoliad ysbyty, cyfleusterau pediatrig a mamolaeth pwrpasol, gan gynnwys uned gofal arbennig i fabanod, amgylchedd gofal dwys ac adran achosion brys gydag efelychydd ambiwlans â’r offer i gyd. 

Expert Teaching

Mae ein staff addysgu i gyd wedi gweithio yn y maes ers blynyddoedd lawer ac mae ganddynt ystod eang o brofiad ac arbenigedd y byddant yn eu trosglwyddo i chi. Mae'r Brifysgol yn ymfalchïo yn y gefnogaeth y mae'n ei rhoi i fyfyrwyr ar ei graddau nyrsio, yn ymarferol ac yn emosiynol. Mae gan bob myfyriwr diwtor personol a goruchwyliwr modiwl sy'n gallu cynnig arweiniad a chymorth ychwanegol. 

Career

Mae ein cyrsiau nyrsio yn cwmpasu'r rhan fwyaf o agweddau ar y proffesiynau gofal iechyd. O ddod yn nyrs gofrestredig i deilwra eich gyrfa at broffesiwn gofal iechyd penodol, gall PDC eich helpu i gymryd y cam nesaf. Gallwch arbenigo mewn maes penodol, datblygu sgiliau arwain a rheoli a hyd yn oed astudio addysg yn ymwneud â theorïau gofal iechyd. 

SUT I WNEUD CAIS

Bydd gan bob cwrs ei bwynt cyswllt ei hun a bydd angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i'r tiwtor a enwir ar dudalen y cwrs. Ewch i'ch cwrs dewisol i wneud cais.