Rheoli Symptomau Pediatrig Mewn Gofal Lliniarol

Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i archwilio materion allweddol sy'n codi o ofal lliniarol pediatrig cyfoes, yn enwedig mewn perthynas â rheoli symptomau. 

Bydd yn galluogi myfyrwyr i wneud dadansoddiad beirniadol o ddulliau asesu, cynllunio a rheoli symptomau, ynghyd â’r sail dystiolaeth, a’u galluogi i werthuso’r prosesau rheoli symptomau. 

Bydd myfyrwyr yn dangos dealltwriaeth feirniadol o egwyddorion ac arferion gofal lliniarol pediatrig. 

Mae'r cwrs wedi'i anelu at Nyrsys Cofrestredig a gweithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig cysylltiedig sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â chyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywydau neu sy'n bygwth bywyd. Fel modiwl ar ei ben ei hun, gellir ei ddefnyddio i lywio ymarfer o ran rheoli symptomau pediatrig ym maes gofal lliniarol. 

MODIWL COD CAMPWS HYD DYDDIAD DECHRAU
FC4H001 Glyntaff ac ar-lein gan ddefnyddio dull cyfunol 1O WYTHNOS MEDI

Byddwch yn dysgu am y themâu canlynol: 

 • Cyflwyniad i ofal lliniarol i blant 
 • Symptomau anadlol 
 • Poen 
 • Cyfogi a chwydu 
 • Ffitiau 
 • Symptomau seicolegol 
 • Rhwymedd a bwydo 
 • Argyfyngau oncoleg 
 • Moeseg 
 • Cynllunio gofal 

Mae'r modiwl hwn yn gofyn i chi astudio (gan gynnwys astudio hunangyfeiriedig) am 100 o oriau academaidd. 

 • Darlithoedd – 10 awr 
 • Goruchwylio prosiect – 10 awr 
 • Dosbarthiadau a gweithdai ymarferol – 30 awr 
 • Astudio annibynnol – 25 awr 
 • Astudio dan gyfarwyddyd – 25 awr 

Mae'r cwrs yn agored i unrhyw nyrs neu feddyg cymwysedig sy'n gweithio gyda phlant a/neu bobl ifanc sy'n byw gyda chyflyrau sy'n cyfyngu ar eu bywydau neu sy'n bygwth bywyd, ac i staff y tu allan i'r DU, y mae ganddynt dystiolaeth o Brawf Saesneg Rhyngwladol (IELTS) Lefel 6.5 neu uwch, gydag sgôr o 5.5 o leiaf ym mhob cydran. 

Asesu ffurfiannol: Cynigir cymorth drwy fyrddau trafod ac anogir myfyrwyr i gyflwyno cynllun o'r adolygiad.    

Asesu crynodol: Adolygiad beirniadol 3,000 o eiriau o agwedd ddewisol ar ofal lliniarol pediatrig 

Bydd Goruchwyliwr Academaidd yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn eich cynorthwyo gyda'ch gwaith academaidd. 

Bydd sesiwn sefydlu ar-lein yn esbonio sut i ddefnyddio ein hadnoddau dysgu o bell. Bydd recordiadau fideo ychwanegol yn esbonio sut i gael gafael ar gymorth, defnyddio Turnitin a bod yn ddysgwr ar-lein effeithiol. 

 • Gwasanaethau llyfrgell 
 • Gwasanaethau TG 
 • Goruchwyliaeth academaidd 
 • Gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr gan gynnwys sgiliau astudio os oes angen 

DIDDORDEB MEWN YMGEISIO?

Cysylltwch ag arweinydd y modiwl: Michelle Panniers ([email protected])