plane icon.png

Cyfleusterau arbenigol ar y campws yn ein Canolfan Awyrofod, gan elwa o fuddsoddiad diweddar o £3.3m 

survey-1

Yr unig prifysgol yn y DU sy'n integreiddio'r cymhwyster 'EASA Rhan 66' 

science icon.png

Mynediad i efelychydd hedfan MP521, twnnel gwynt ac injan tyrbin nwy a labordai profi 

work icon.png

Ymgymryd â lleoliadau gwaith sy'n rhoi hwb i CV a rhoi hwb i'ch gyrfa 


GRADDAU PEIRIANNEG AWYROFOD

Profi Peirianneg

Mae graddau Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol De Cymru yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer gyrfa mewn peirianneg, felly gallwch chi gael mynediad i'r proffesiwn gyda'r wybodaeth a'r sgiliau cywir. 

Gyda chysylltiadau cryf â diwydiant, cyrsiau sydd wedi’u hachredu’n broffesiynol a mynediad at gyfleusterau arbenigol sy’n darparu mannau dysgu cyffrous, rydym yn rhoi’r llwyfan i chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. 


Dywedodd myfyrwyr Peirianneg Awyrenegol ac Awyrofod fod PDC ymhlith y 10 uchaf yn y DU am asesu, cymorth academaidd, trefniadaeth, adnoddau dysgu a llais myfyrwyr (ACF 2023)


Canolfan Awyrofod ar y Safle

Mae gan yr Ysgol Beirianneg gyfleusterau arbenigol sy'n darparu mannau dysgu cyffrous i'n myfyrwyr. Mae ein myfyrwyr yn elwa o'r estyniad gwerth £3.3m i'n Canolfan Awyrofod. Mae'r Ganolfan yn cynnwys dwy awyrendy, sy'n caniatáu profiad ymarferol o beiriannau Rolls Royce Spey, yn ogystal â'n awyren BAE Jetstream 31 maint llawn ac awyren Jet Provost. 

Rhan 66 integredig 'EASA'

Integrated EASA part 66

Ni yw'r unig brifysgol yn y DU sydd wedi integreiddio'r cymhwyster cynnal a chadw awyrennau o safon diwydiant 'EASA Rhan 66' â gradd Anrhydedd, a ddarperir ar un campws. Ar ôl ei chwblhau, byddwch yn gallu gwneud cais am ‘EASA Rhan 66’ lawn a Drwydded Peiriannydd Cynnal a Chadw Awyrennau a GCAA mewn dwy flynedd yn unig, sydd fel arfer yn gofyn am bum mlynedd o brofiad proffesiynol. 

Cyfleusterau Blaengar

Mae gan fyfyrwyr ar ein cyrsiau Peirianneg Awyrennol fynediad i efelychwyr hedfan 747 ac MP521 lle gallant roi cynnig ar nodweddion hedfan eu cynlluniau awyrennau. Gallant hefyd ddefnyddio twnnel gwynt â chyfarpar llawn ac injan tyrbin nwy, yn ogystal â labordai profi a rheoli deunyddiau


Cyrsiau Peirianneg Awyrofod

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


LLEOLIADAU AWYROFOD

Bod yn Ymarferol

Mae ymgymryd â lleoliad gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso'ch sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn, yn ogystal â'ch rhoi ar y blaen yn y gystadleuaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Yn PDC rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Rydym yn cynnig dysgu sy’n adlewyrchu gofynion cyflogwyr, ac yn arfogi ein myfyrwyr â’r sgiliau a’r profiad i lwyddo. Rydym yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am gyflogaeth sydd gam ar y blaen i'w cystadleuwyr. 

Aerospace Engineering Placements

Ymchwil Awyrofod

Dylanwadu ar Newid

Mae ein hymchwil yn mynd i’r afael â thri maes sydd wedi’u diffinio’n fras sy’n ysgogi datblygiadau mewn peirianneg awyrofod ac awyrofod: 

  • Aerodynameg a gyriad trydan 
  • Systemau a rheolaethau 
  • Strwythurau a deunyddiau pwysau ysgafn 

Mae aelodau ein grŵp yn ymwneud â gwahanol feysydd ymchwil ac mae cefndir amlddisgyblaethol y grŵp yn darparu ymagwedd gynhwysfawr at y pynciau ymchwil amrywiol. 

Engineering_42473.jpg

Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Bywyd PDC

Student Life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.