survey-1

Sydd ar y brig yng Nghymru am addysgu, asesu, cymorth academaidd, trefniadaeth a boddhad cyffredinol (ACF 2023)

taught-by-industry-experts-icon.jpg

Cyfleoedd i gael profiad ymarferol o sawl agwedd ar beirianneg sifil 

a-focus-on-employability-icon.jpg

Labordai newydd ar gyfer strwythurau, deunyddiau a geotechneg, sy'n helpu i ddarganfod dulliau adeiladu newydd 

accredited icon.jpg

Cyrsiau a achredir gan y cyrff perthnasol o fewn Peirianneg Sifil 


GRADDAU PEIRIANNEG SIFIL

Profi Peirianneg

Rydym yn ymfalchïo yn ein ehangder o gyrsiau peirianneg sifil sy’n seiliedig ar ofynion diwydiant, felly maen nhw’n rhoi’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, ac mae ein cysylltiadau cryf â diwydiant yn golygu y byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i ymgysylltu â chwmnïau yn ystod eich astudiaethau. 

Mae ein cyrsiau israddedig yn rhoi'r hyfforddiant ymarferol ac academaidd priodol ar gyfer gyrfa mewn peirianneg sifil, gan gynnwys dylunio strwythurol, dylunio geodechnegol, rheoli prosiectau, peirianneg priffyrdd a thrafnidiaeth, a dylunio a datblygu cynaliadwy. 

Mae ein cyrsiau ôl-raddedig yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau beirniadol a dadansoddol, ochr yn ochr ag arbenigedd rheoli, sydd eu hangen i sefydlu neu atgyfnerthu eich gyrfa fel peiriannydd sifil.


Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am addysgu, asesu, cymorth academaidd, trefniadaeth a boddhad cyffredinol (ACF 2023)


Cyrsiau Achrededig

Accredited Courses

Mae'r radd BSc (Anrh) Peirianneg Sifil wedi'i hachredu fel un sy'n bodloni'n llawn y sylfaen addysgol ar gyfer Peiriannydd Corfforedig (IEng). Gweler www.jbm.org.uk am ragor o wybodaeth. Mae ein MEng yn bodloni’r gofynion ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig yn llawn, tra bod BEng yn gofyn am gyfnod o ddysgu pellach, er enghraifft, astudiaeth ôl-raddedig mewn peirianneg sifil. 

Dysgu Ymarferol

practical learning

Mae ein holl gyrsiau Peirianneg Sifil yn cynnig y cyfle i chi gael profiad ymarferol o sawl agwedd ar beirianneg sifil, gan gynnwys tirfesur, profi strwythurol, a dewis deunyddiau. Rydyn ni'n gwerthfawrogi pwysigrwydd dysgu ymarferol, felly rydyn ni'n rhoi cymaint o gyfleoedd â phosib i chi i'ch helpu i baratoi ar gyfer y gweithle. Dewch i gwrdd â’r tîm a fydd yn eich dysgu yn PDC. 

Cyfleusterau Blaengar

Cutting edge facilities

Mae cyfleusterau peirianneg sifil yn cynnwys labordai newydd ar gyfer strwythurau, deunyddiau a geotechneg. Mae'r cyfleusterau hyn yn ein galluogi i ddangos egwyddorion peirianneg sylfaenol a helpu myfyrwyr i wneud gwaith prosiect ac ymchwil. Rydym yn profi linteli dur, concrit a gwaith maen, ynghyd â deunyddiau strwythurol eraill, i wella dyluniad cynnyrch a darganfod dulliau adeiladu newydd. 


Cyrsiau Peirianneg Sifil

Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Ôl-raddedig


Lleoliadau Peirianneg Sifil

Rhoi Theori ar Waith

Mae ymgymryd â lleoliad gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso'ch sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn, yn ogystal â'ch rhoi ar y blaen yn y gystadleuaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Yn PDC rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Rydym yn cynnig dysgu sy’n adlewyrchu gofynion cyflogwyr, ac yn arfogi ein myfyrwyr â’r sgiliau a’r profiad i lwyddo. Rydym yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am gyflogaeth sydd gam ar y blaen i'w cystadleuwyr. 

Aaron Jones, BSc Civil Engineering student

Ymchwil Peirianneg Sifil

Dylanwadu ar Newid

Mae AMTeC yn ganolfan ymchwil peirianneg amlddisgyblaethol fodiwlaidd sy'n deillio o waith ymchwil ac ymgynghori parhaus mewn Peirianneg Sifil ac sy'n mynd i'r afael â heriau arloesi sy'n wynebu'r sector seilwaith. 

Mae AMTeC wedi ehangu a gwella ei gwmpas i gynnwys ymchwil flaengar i ddeunyddiau smentaidd cynaliadwy, geo-polymerau a deunyddiau cyfansawdd, megis polymerau wedi'u hatgyfnerthu â ffibr (FRPs). Mae hefyd yn edrych ar ddulliau profi a dadansoddi deunyddiau modern. 


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                     

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                           

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.