creative icon.png

Ennill sgiliau a fydd yn eich helpu i lwyddo mewn unrhyw weithle 

work icon.png

Mynychu lleoliadau gwaith sy'n hybu CV trwy gydol eich astudiaethau 

earth icon.png

Gwnewch fodiwlau TESOL a dilyn eich cymhwyster ledled y byd 

creative icon.png

Gwella eich mynegiant, ysgrifennu beirniadol a sgiliau meddwl 


Graddau Saesneg

Llawenydd Iaith

O Shakespeare a'r Saesneg i ysgrifennu cyfryngau, bydd ein graddau Saesneg yn eich helpu i ddatblygu a gwella'ch mynegiant, ysgrifennu beirniadol a'ch sgiliau meddwl. Mae llawer o’n graddedigion Saesneg ac ysgrifennu creadigol i’w cael mewn meysydd sy’n ymwneud ag ysgrifennu fel golygu, cyhoeddi a newyddiaduraeth. 

Mae yna nifer helaeth o genres, testunau a chyfnodau y gallwch eu hastudio o fewn eich modiwlau, mae hyn yn gwneud ein graddau Saesneg yn hynod hyblyg. Mae hyn yn golygu bod gennych y cyfle i ddylunio eich gradd eich hun, gan ddewis opsiynau sy'n adlewyrchu eich meysydd diddordeb penodol. Mae hynny ar ben dysgu sut i addysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill (TESOL). 

Profiad Ymarferol

practical experience

Drwy gydol eich astudiaethau byddwch yn ennill sgiliau a fydd yn eich helpu i lwyddo mewn unrhyw weithle, ac yn ymgysylltu â heriau a osodwyd gan sefydliadau allanol i roi’r rhain ar waith. 

Cysylltiadau Diwydiant

Industry Links

Mae ein cysylltiadau yn golygu y gallwch fynychu lleoliadau gwaith i helpu eich CV i sefyll allan - mae sefydliadau yn cynnwys Llenyddiaeth Cymru, The Big Issue, cylchgrawn Buzz, yn ogystal ag ysgolion a llyfrgelloedd.

TESOL

Tesol

(ADDYSGU SAESNEG I SIARADWYR IEITHOEDD ERAILL) 

Mae’r modiwlau hyn yn cynnig ymarfer dwys mewn cynllunio gwersi, addysgu a dylunio’r cwricwlwm, yn ogystal â chymhwyster y gallwch ei ddefnyddio unrhyw le yn y byd – heb unrhyw gost ychwanegol. 

Cyrsiau Saesneg

Dod o hyd i gwrs


YMCHWIL AG EFFAITH

79% o'n hallbynnau ymchwil yn cael eu hystyried gyda’r gorau yn y byd (4*) neu'n rhagorol yn rhyngwladol (3*). Barnwyd bod hanner ein hymchwil gyda’r gorau yn y byd o ran Effaith. 

Dysgwch fwy am sut mae ymchwil Saesneg PDC yn gwneud gwahaniaeth yn y byd go iawn, newid bywydau, a'r byd, er gwell.


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog.  

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

Careers and Employability English


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.