Mynd ar drywydd cyfleoedd diddiwedd gyda seicoleg

Eisiau tanio'ch dyfodol trwy ddod o hyd i'ch pwrpas? Mae seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru yn agor drysau i fwy o yrfaoedd nag yr oeddech chi'n meddwl oedd yn bosibl, gan ganiatáu bod ein graddedigion yn gallu ystyried mwy na'r meysydd traddodiadol yn unig a gwneud gwahaniaeth yn y broses.


Pam astudio Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru?Gyrfaoedd mor amrywiol â'ch sgiliau

Rydyn ni'n gwybod bod graddedigion amryddawn yn mynd ymhellach, felly mae ein cyrsiau'n eich paratoi am unrhyw beth o ran gyrfa, gydag addysgu arloesol sy'n eich galluogi chi i astudio'r meddwl tra'n agor eich un chi i ystod eang o ragolygon gyrfa.


Gwnewch y byd go iawn yn ystafell ddosbarth

Dechreuwch wneud daioni cyn i chi raddio, trwy leoliad chwe wythnos gwarantedig, prosiectau ymarferol a phartneriaethau sy'n hogi eich sgiliau wrth iddynt newid bywydau, a difrifoldeb eich CV.


Graddedigion sy'n cael sylw

Gan fod cyrff diwydiant fel Cymdeithas Seicolegol Prydain yn cefnogi llawer o’n cyrsiau, daw eich gradd gyda chydnabyddiaeth, gan fynd ag enwau ein myfyrwyr i frig rhestrau cyflogwyr.

This Is Psychology
Cwrdd â'n Myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn ymuno â ni am lu o resymau!

Boed hynny oherwydd ein tîm rhagorol o ddarlithwyr a thechnegwyr profiadol, y ffaith ein bod yn cynnig cyrsiau achrededig BPS neu ein cyfleusterau o safon diwydiant, mae amrywiaeth o bethau y mae myfyrwyr yn eu hystyried cyn dewis astudio Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru.

Gweld Ein Cyfleusterau

Mae Prifysgol De Cymru yn gartref i amrywiaeth o gyfleusterau seicoleg rhagorol o safon diwydiant.

Cyfleoedd Gwerth Ychwanegol

Psychology Plus

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig cyfleoedd ychwanegol (am ddim) i wella'ch sgiliau seicoleg a'ch sylfaen wybodaeth.


Cyrsiau Seicoleg

Graddau Israddedig

BSc (Anrh) Seicoleg


Astudio'r prif ddulliau seicoleg, gan gynnwys seicoleg fforensig, seicoleg gymdeithasol, wybyddol, fiolegol a datblygiadol, niwrowyddoniaeth a dulliau ymchwil. 

Bsc (Anrh) Seicoleg (Gan Gynnwys Y Flwyddyn Sylfaen)

BSc (Anrh) Seicoleg gyda Throseddeg a Chyfiawnder Troseddol


Trwy astudio Seicoleg ar y cyd â Throseddeg, byddwch yn cael y cyfle i archwilio pam mae pobl yn torri cyfreithiau a sut mae cymdeithas yn delio â throseddwyr.

BSc (Anrh) Seicoleg gyda Chwnsela


Mae'r radd BSc (Anrh) Seicoleg gyda Chwnsela yn cyfuno seicoleg â dulliau integredig o gwnsela.

BSc (Anrh) Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol


Mae’r radd hon yn cyfuno astudiaeth o agweddau allweddol o seicoleg ag ystod o anhwylderau datblygiadol, gan gynnwys dyslecsia, dyspracsia ac awtistiaeth.

BSc (Anrh) Datblygiad Plentyndod


Ar y radd hon, byddwch yn archwilio materion allweddol yn natblygiad, dysgu ac ymddygiad plant, o amrywiaeth o safbwyntiau.

Bsc (Anrh) Datblygiad Plentyndod (Gan Gynnwys Y Flwyddyn Sylfaen)

BSc (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol gyda Seicoleg


Gan gwmpasu dau faes gwahanol ond ategol, mae'r radd hon mewn Troseddeg a Seicoleg yn caniatáu ichi astudio hanfodion pob disgyblaeth.

Graddau Ôl-raddedig

MSc Seicoleg (Trosi)


Cwrs ar-lein arloesol sy'n rhoi mecanwaith i raddedigion o unrhyw ddisgyblaeth ennill Sail Graddedig ar gyfer Siarteriaeth (GBC*) gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain.

MSc Seicoleg Glinigol


Mae'r meistr Seicoleg Glinigol hwn yn cynnig sylfaen gynhwysfawr yn y ddealltwriaeth o broblemau iechyd meddwl, anhwylderau seicolegol a phroblemau ymddygiad.

MSc Dadansoddiad a Therapi Ymddygiad


Mae MSc Dadansoddi a Therapi Ymddygiad yn rhoi sgiliau dadansoddi ymddygiad a therapi i fyfyrwyr sy'n berthnasol i ystod o leoliadau addysgol a chlinigol.

DPsych Seicoleg Cwnsela


Yn cynnig hyfforddiant mewn tri dull therapiwtig, Seicotherapi Perthynol Dyneiddiol, Seicotherapi Ymddygiad Gwybyddol, ac Ymarfer Systemig.

Diploma Ôl-raddedig mewn Dadansoddi Ymddygiad (Ymarfer dan Oruchwyliaeth)


Cyfle unigryw i ennill profiad mewn dadansoddi ymddygiad o dan oruchwyliaeth agos Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd (BCBA).

Meistr trwy Ymchwil neu PhD 


Mae Meistr trwy Ymchwil neu PhD mewn Seicoleg yn caniatáu ichi wneud astudiaeth fanwl o bwnc sydd o ddiddordeb i chi. Astudiwch yn llawn amser neu'n rhan-amser, ar y campws neu o bell.


Diwrnodau Agored i ddod

open day long
27th-apr-welsh

Diwrnod Agored Israddedig

Ewch o gwmpas ein labordai seicoleg pwrpasol i weld yr offer arbenigol y bydd gennych fynediad iddynt.

15th-june-open-day-welsh

Diwrnod Agored Israddedig

Ewch o gwmpas ein labordai seicoleg pwrpasol i weld yr offer arbenigol y bydd gennych fynediad iddynt.


Sbotolau Myfyrwyr


PROFIAD MYFYRWYR EITHRIADOL

Os dewiswch astudio seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru, byddwch yn ymuno â chymuned ddysgu fywiog.

Mae digon i bawb gymryd rhan ynddo, diolch i gymdeithas ddeinamig sy’n trefnu digwyddiadau cymdeithasol arwyddocaol lle mae staff a myfyrwyr yn dod at ei gilydd.

Cynhaliodd yr adran encil ysgrifennu yn ddiweddar lle aethpwyd â myfyrwyr ar daith breswyl i Dunfield House yn Swydd Henffordd i gael eu cefnogi gyda’u traethodau hir.


Y Soffa Seicoleg

Croeso! Podlediad PDC yw Y Soffa Seicoleg, a gynhelir gan y Seicolegydd Datblygiadol Dr Klara Price, lle mae ystod o academyddion ac ymchwilwyr yn ymuno â ni ar y soffa i archwilio sut y gellir cymhwyso seicoleg ar draws ystod o leoliadau a senarios i wella bywydau a chreu. y byd yn lle gwell.

Mae ein cyfres bythefnosol yn archwilio pynciau fel dibyniaeth, iechyd atgenhedlol menywod, gweithgaredd corfforol a’i berthynas ag iechyd meddwl, lles addysgol, ymyrraeth gynnar, ac iechyd a thai.

Pennod Un: Niwed i'r Ymennydd sy'n Gysylltiedig ag Alcohol a'r Grŵp Ymchwil Caethiwed

Y Soffa SeicolegY Cam Nesaf