accredited icon.jpg

Llawer o gyrsiau wedi'u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain 

work icon.png

Cyfle lleoliad gwarantedig chwe wythnos i bob myfyriwr 

teaching icon.png

Addysgir gan ddarlithwyr sydd ar flaen y gad yn eu meysydd arbenigol

survey-1

Mae'r Cynllun Psychology Plus yn cynnig profiad a thystysgrifau proffesiynol


Graddau Seicoleg

Archwilio Ymddygiadau

Mae pob un o’n graddau Seicoleg israddedig ym Mhrifysgol De Cymru wedi’u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain. Byddwch hefyd yn cael cynnig profiad clinigol ar y campws ac yn cael mynediad i ystod o gyfleoedd cyffrous fel rhan o'n cynllun Psychology Plus. 

Mae ein staff academaidd yn ymwneud ag ymchwil, felly byddwch yn cael eich addysgu gan staff sydd ar flaen y gad yn eu meysydd arbenigol. Mae tiwtoriaid yn arbenigo mewn ystod o feysydd, gan gynnwys anhwylderau datblygiadol gydol oes, ymddygiad iechyd, ymchwil dibyniaeth a seicoleg chwaraeon

Mae gennym ni labordai seicoleg pwrpasol lle gallwch chi ddatblygu eich sgiliau seicoleg ymarferol. Mae amrywiaeth o offer ar gael, gan gynnwys offer tracio llygaid a pheiriannau electroenceffalograffeg (EEG). Mae yna hefyd ystafelloedd cyfweld ac arsylwi y gallwch eu defnyddio i gynnal arbrofion a phrofion. 

Psychology Plus

Psychology Plus

Mae’r cynllun hwn gan Brifysgol De Cymru yn cynnig profiad clinigol yn ein clinig ar y campws, cyrsiau byr arbenigol, tystysgrifau proffesiynol a lleoliadau gwaith i wella’ch sgiliau a’ch rhagolygon gyrfa. 

Mae PDC yn falch o fod y sefydliad cyntaf yn y DU i gynnig gwasanaethau seicolegol i'r cyhoedd, gan roi cyfle lleoliad chwe wythnos gwarantedig i bob myfyriwr. 

Partneriaethau Diwydiant


Mae cyrsiau Seicoleg yn PDC yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ymgysylltu â’n partneriaid allanol a rhoi eu dysgu yn y byd go iawn mewn cyd-destun. Er enghraifft, mae ein cydweithrediad â Linc Cymru (Linc) yn darparu profiadau dysgu ac addysgu sy’n seiliedig ar her, lle mae myfyrwyr yn dylunio atebion sy’n seiliedig ar dystiolaeth i heriau sydd heb eu datrys ar hyn o bryd ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymdeithas a bywydau pobl ar draws y rhanbarth. 

Wedi'i Achredu'n Broffesiynol

Psychology Accredited

Mae llawer o'n graddau Seicoleg wedi'u hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS). Mae hyn yn golygu bod graddedigion â 2:2 neu uwch yn gymwys ar gyfer yr hyn a elwir yn Graduate Basis for Membership - y cam cyntaf i ddod yn seicolegydd proffesiynol cymwysedig. 


Cyrsiau Seicoleg

Is-raddedig


Ôl-raddedig


Pam Seicoleg?

Clywch gan ein Myfyrwyr

Boed hynny oherwydd ein tîm rhagorol o ddarlithwyr a thechnegwyr profiadol, y ffaith ein bod yn cynnig cyrsiau achrededig BPS neu ein cyfleusterau o safon diwydiant, mae amrywiaeth o bethau y mae myfyrwyr yn eu hystyried cyn dewis astudio Seicoleg yn PDC. 

Clywch gan rai o’n myfyrwyr a darganfod beth sy’n gwneud Seicoleg yn PDC mor arbennig iddyn nhw. 


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol.   

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd. 

psychology employability and careers.png

Ymchwil Seicoleg

Dylanwadu ar Newid

Yn gydradd gyntaf yn y DU am effaith allan o 91 o brifysgolion a gyda chyfleoedd i ymwneud yn uniongyrchol ag ymchwil prifysgol, byddwch yn gwella eich profiad dysgu ac yn datblygu eich sgiliau ymchwil a dadansoddi eich hun, sy'n hanfodol i lwyddiant ym mhob gyrfa.

Mae myfyrwyr sy'n cael eu haddysgu gan ddarlithwyr ymchwil-weithredol yn elwa ar eu gwybodaeth a'u cysylltiadau yn y diwydiant, sy'n cyfrannu at eich sgiliau a'ch galluoedd technegol, a'ch parodrwydd i weithio.

Oherwydd ymrwymiad PDC i ymchwil, cydnabyddir bod 100% o’n dylanwad ymchwil Proffesiynau Perthynol i Iechyd, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth yn rhagorol yn rhyngwladol.

Psychology Research


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.