Mae Gwella Mynediad at Therapïau Seicolegol (IAPT) yn fenter gan y llywodraeth sydd wedi'i dylunio i ddarparu mynediad ehangach at therapïau seicolegol i unigolion sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl cyffredin, yn enwedig gorbryder ac iselder. Rhestrir rolau penodol o fewn y maes gwaith hwn isod ynghyd â gwybodaeth bellach am y cyfleoedd sydd ar gael yn y Brifysgol sydd wedi'u cynllunio i'ch gwneud yn fwy cyflogadwy a chefnogi eich dyheadau gyrfa yn y dyfodol. 

Gyrfaoedd yn Gryno

Ymarferwyr Lles Seicolegol 

Mae'r yrfa hon yn deillio o fenter gan y llywodraeth i ddarparu mynediad ehangach at therapïau seicolegol i unigolion sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl cyffredin. Mae Ymarferwyr Lles Seicolegol wedi'u hyfforddi i ddarparu Therapi Gwybyddol Ymddygiadol i unigolion â phryder ac iselder ysgafn i gymedrol. Mae gradd seicoleg a phrofiad o weithio mewn maes iechyd meddwl yn aml yn ddigon i gael swydd fel hyfforddai. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | Cyflwyniad i Fentora Cyfoedion | Lleoliad Clinig Dadansoddi Ymddygiad | Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate 


Seicolegydd Cynorthwyol 

Mae'r rôl hon fel arfer yn cynnwys gweithio gyda Seicolegydd Clinigol i helpu i ddarparu gwasanaethau seicolegol i grŵp cleientiaid penodol. Gallai hyn fod yn gymorth gydag asesu, triniaeth, ymchwil neu werthuso gwasanaeth. Gall y grŵp cleient gynnwys oedolion, plant, yr henoed neu rai ag anableddau dysgu. Mae gradd dda a thystiolaeth o ddiddordeb a phrofiad mewn iechyd meddwl fel arfer yn rhagofynion ar gyfer y rôl hon. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | Lleoliad Clinig Dadansoddi Ymddygiad | Cynllun Prentisiaeth Ymchwil 


Gweithwyr Datblygu Cymunedol

Mae'r rolau hyn yn aml yn cynnwys gweithio gyda chymunedau difreintiedig er mwyn helpu i hyrwyddo eu lles trwy addysg a hyfforddiant, ymgysylltu â gwasanaethau a datblygu adnoddau cymunedol. Mae gradd mewn seicoleg ynghyd ag ymwybyddiaeth o'r anawsterau sy'n wynebu cymunedau difreintiedig weithiau'n ddigon i gael cyflogaeth yn y rôl hon. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | E-Ddysgu a Datblygu'r GIG | Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate 


Gweithwyr Cymorth, Amser ac Adfer 

Mae'r rôl hon yn cynnwys cefnogi unigolion â phroblemau iechyd meddwl fel rhan o dîm amlddisgyblaethol. Er enghraifft, gallai un o'r dyletswyddau gynnwys helpu rhywun i ddysgu sgiliau byw'n annibynnol, neu gynorthwyo i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol. Nid yw gradd mewn seicoleg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon, ond mae gwybodaeth dda o iechyd meddwl, a'r problemau a brofir gan y rhai â phroblemau iechyd meddwl, fel arfer. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | E-Ddysgu a Datblygu'r GIG | Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate