Mae gyrfaoedd seicoleg draddodiadol yn cynnwys gweithio fel Seicolegydd Academaidd sy'n ymwneud ag addysgu ac ymchwil neu yn un o'r swyddi seicolegydd ymarferydd sy'n cael eu rheoleiddio gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Isod ceir manylion rhai o'r llwybrau gyrfa sydd ar gael ynghyd â gwybodaeth bellach am y cyfleoedd sydd ar gael yn y Brifysgol sydd wedi'u cynllunio i'ch gwneud yn fwy cyflogadwy a chefnogi eich dyheadau gyrfa yn y dyfodol. 

Gyrfaoedd yn Gryno

Seicoleg Academaidd

Gan weithio mewn amrywiaeth o leoliadau o brifysgolion i gwmnïau preifat, mae seicolegwyr academaidd yn ymwneud ag unrhyw agwedd ar addysgu ac ymchwilio i seicoleg. Gallwch fynd i swyddi lefel mynediad yn syth o'ch gradd, ond fel arfer bydd seicolegwyr academaidd yn dilyn graddau Meistr a PhD. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | Prentisiaeth Technegydd Seicoleg | Cynllun Prentisiaeth Ymchwil | Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate 


Seicoleg Glinigol

Gweithio fel arfer o fewn y GIG gyda chleifion yn asesu a thrin amrywiaeth o anhwylderau seicolegol (e.e. iselder a phryder, anhwylderau niwrolegol, sgitsoffrenia). I ddod yn seicolegydd clinigol fel arfer bydd angen o leiaf blwyddyn o brofiad gwaith perthnasol arnoch cyn cwblhau Doethuriaeth mewn Seicoleg Glinigol. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | Lleoliad Clinig Dadansoddi Ymddygiad | Cynllun Prentisiaeth Ymchwil | E-Ddysgu a Datblygu’r GIG | Gwasanaethau Cymorth React | Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate 


Seicoleg Addysg 

Gweithio fel arfer gydag awdurdodau addysg lleol ac ysgolion gyda phlant a phobl ifanc ag anawsterau dysgu, problemau emosiynol ac unrhyw faterion eraill a allai fod yn effeithio'n negyddol ar eu haddysg. I ddod yn Seicolegydd Addysg, mae angen o leiaf tair blynedd o astudio ychwanegol ar ôl gorffen eich gradd seicoleg. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | Lleoliad Clinig Dadansoddi Ymddygiad | Cynllun Prentisiaeth Ymchwil | E-Ddysgu a Datblygu’r GIG | Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate 


Seicoleg Cwnsela

Gweithio gydag unigolion a grwpiau yn y GIG, sefydliadau neu'n breifat i ddarparu therapïau asesu a seicolegol. I ddod yn Seicolegydd Cwnsela rhaid i chi gwblhau naill ai cymhwyster BPS mewn Seicoleg Cwnsela neu gwblhau Doethuriaeth mewn Seicoleg Cwnsela gyda'r ddau lwybr yn cymryd o leiaf tair blynedd. 


Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | Lleoliad Clinig Dadansoddi Ymddygiad | E-Ddysgu a Datblygu’r GIG | Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate 


Seicoleg Alwedigaethol 

Gweithio gyda busnesau, rheolwyr a gweithwyr i helpu i greu amgylcheddau gwaith da, dewis staff newydd priodol a chael y gorau allan o bobl yn y gwaith. I ddod yn Seicolegydd Galwedigaethol mae'n rhaid i chi gwblhau gradd Meistr ac yna o leiaf dwy flynedd o hyfforddiant cymhwysol. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cynllun Prentisiaeth Ymchwil | Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate | Cylchgrawn Myfyrwyr Seicoleg PDC 


Seicoleg Iechyd

Gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau (fel y GIG) i hybu newid ymddygiad sy’n gysylltiedig ag iechyd, atal salwch a darparu cymorth yn ystod cyfnodau o salwch. I ddod yn Seicolegydd Iechyd mae'n rhaid i chi gwblhau gradd Meistr ac yna o leiaf dwy flynedd o hyfforddiant cymhwysol. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | Lleoliad Clinig Dadansoddi Ymddygiad | Cynllun Prentisiaeth Ymchwil | E-Ddysgu a Datblygu’r GIG | Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate 


Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff 

Gweithio gydag athletwyr i ddarparu cymorth seicolegol ar gyfer pob agwedd ar berfformiad chwaraeon o hyfforddiant effeithiol i ymdrin â phryder a chydlyniant tîm. I ddod yn Seicolegydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff mae'n rhaid i chi gwblhau gradd Meistr ac yna o leiaf dwy flynedd o hyfforddiant cymhwysol. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | Cynllun Prentisiaeth Ymchwil | Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate 


Seicoleg Fforensig 

Gweithio gydag amrywiaeth o unigolion a sefydliadau o fewn y system cyfiawnder troseddol i ddarparu gwasanaethau seicolegol o driniaeth ac adsefydlu troseddwyr i weithio gyda’r heddlu a byrddau parôl. I ddod yn Seicolegydd Fforensig rhaid i chi gwblhau gradd Meistr ac yna Doethuriaeth mewn Seicoleg Fforensig. 

Cyfleoedd cysylltiedig sydd ar gael: 

Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela | Cynllun Prentisiaeth Ymchwil | E-Ddysgu a Datblygu’r GIG