Mae'r adran ganlynol yn canolbwyntio ar y cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr ymgymryd â hyfforddiant, profiad gwaith neu gyflogaeth â thâl gyda sefydliad y tu allan i Brifysgol De Cymru.  

Gallai hyn gynnwys profiad o weithio gyda gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol a grwpiau cleientiaid, ymgymryd â hyfforddiant ar-lein y GIG neu gefnogi pobl ifanc mewn angen. 


E-ddysgu a Datblygu GIG

Mae'r adnodd e-ddysgu GIG hwn yn darparu hyfforddiant ar-lein mewn meysydd sy'n ymwneud ag iechyd a seicoleg. Ar hyn o bryd mae 9 rhaglen sy'n berthnasol i seicoleg, gyda mwy yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd. 

O ymwybyddiaeth sylfaenol i hyfforddiant mwy cynhwysfawr, mae'r rhaglenni hyn yn ymdrin â phynciau gan gynnwys; Lefelau Diogelu Plant ac Oedolion; Delio â Thrais ac Ymosodedd a thechnegau mewn Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol. Ar ôl cwblhau rhaglen yn llwyddiannus dyfernir tystysgrif i fyfyrwyr. 

Gyrfaoedd: Proffesiynau Cymdeithasol a Lles, Seicoleg Cwnsela, Seicoleg Addysg 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol, Gyrfaoedd Seicoleg Eraill 

NHS E-Learning and Development


Hyd: Yn dibynnu ar y rhaglen 

Adeg pryd mae’r cyfle ar gael: Unrhyw bryd 

Argaeledd Lleoedd: Diderfyn 

Cyswllt Allweddol: [email protected]


Lleoliad Hyfforddi Lles ac Addysg Elevate

Mae'r cyfle hwn yn rhoi'r cyfle i chi gael effaith wirioneddol ar fywydau pobl ifanc yn eu harddegau iau rhwng 11-16 oed sydd mewn perygl o ymddieithrio oherwydd materion personol. Mae'r rôl hon yn ddefnyddiol iawn i'r rhai sydd am gael profiad o weithio ym meysydd datblygiad personol, cwnsela, therapi, lleoliadau addysgiadol a gwaith ieuenctid. Mae yna gyfleoedd ymchwil y gellir eu dilyn trwy'r lleoliad hwn. 

Fel rhan o'r lleoliad hwn byddwch yn dysgu sgiliau hyfforddi a mentora craidd y gellir eu trosglwyddo i bob cynghrair gwaith un-i-un. Byddwch yn defnyddio offer asesu sy'n nodi hunan-gysyniad a hunan-barch. Yn ogystal, byddwch yn archwilio’r defnydd o dechnegau, adnoddau a dulliau gweithredu i rymuso pobl ifanc i gymryd camau cadarnhaol tuag at les, ymgysylltu a dyfodol gwell. Bydd gofyn i chi gael gwiriad DBS gan fod y lleoliad hwn yn ymwneud â gweithio gyda phlant. 

Gyrfaoedd: Cwnsela, Seicoleg Addysg, Gwaith Ieuenctid 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol 

psychology plus opportunity with elevate.png

Hyd: O leiaf 1 awr yr wythnos am 6 i 12 wythnos yn y lleoliad. Hyfforddiant yw 2.5 diwrnod.

Amser Cyfle: Yr union ddyddiad, amser a lleoliad i'w gadarnhau

Argaeledd: 1 Carfan o hyd at 30 – trefniadau hyblyg ar ôl hyfforddiant.


Gwasanaethau Cymorth React (Cyflogaeth Daledig)

Mae Gwasanaethau Cymorth React yn darparu cymorth preswyl ac adsefydlu 24 awr ar gyfer oedolion agored i niwed rhwng 18 a 64 oed. Maent yn defnyddio Model Adfer 3 Cham sy'n cefnogi ac yn annog unigolion i ailddysgu a datblygu'r sgiliau byw bob dydd angenrheidiol a gweithgareddau a fydd yn gwella eu hymdeimlad o hunanwerth, gan eu galluogi i symud tuag at annibyniaeth.   

Mae cyfleoedd i weithio gyda React fel Gweithwyr Cefnogi a fyddai'n chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu safon uchel o ofal a chymorth i oedolion agored i niwed mewn amrywiaeth o amgylcheddau. 

Gyrfaoedd: Seicoleg Glinigol, proffesiynau Cymdeithasol a Lles, Nyrsio 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol, Gyrfaoedd Seicoleg Eraill 

React Support Services logo cropped.jpg

Hyd: Yn dibynnu ar leoliad 

Adeg pryd mae’r cyfle nesaf ar gael: Trwy'r flwyddyn 

Argaeledd: Yn dibynnu ar leoliad 


Cyfleoedd Gwirfoddoli

Dylai pob myfyriwr anelu at wneud profiad gwaith rywbryd yn ystod eu cwrs ac mae gwirfoddoli yn opsiwn gwych. Yn aml iawn mae’n hyblyg, gan weithio o amgylch eich amserlen ac ymrwymiadau personol eraill. Bydd gwirfoddoli yn cynyddu eich sgiliau trosglwyddadwy sy'n hanfodol i'w portreadu wrth wneud cais am swydd i raddedigion.

Gall hefyd roi'r opsiwn i chi roi prawf ar lwybr gyrfa sydd gennych mewn golwg a meithrin eich cysylltiadau proffesiynol ar yr un pryd.

Mae Lucy John, Partner Lleoliad Gwaith o fewn Gyrfaoedd PDC, yn gweithio gyda llawer o sefydliadau trydydd sector i hysbysebu eu cyfleoedd gwirfoddol.

Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd ac mae'n cynnwys opsiynau sy'n ymwneud â:

  • Iechyd meddwl,
  • anableddau,
  • cynhwysiant cymdeithasol,
  • oedolion agored i niwed,
  • plant a phobl ifanc,
  • cefnogaeth troseddwyr a thystion trosedd, a
  • rhai mewn angen gan gynnwys o fewn y GIG.

Os hoffech ragor o wybodaeth, neu gymorth ychwanegol i ddod o hyd i gyfle, cysylltwch â Lucy yn uniongyrchol.

Gallwch hefyd ddod o hyd i lawer o wybodaeth trwy Gyrfaoedd PDC gan gynnwys cyngor ar wneud cais am gyfleoedd, digwyddiadau ar y campws, dewisiadau gyrfa, meithrin sgiliau ac apwyntiadau cynghorydd gyrfa.

Gyrfaoedd: Seicoleg Glinigol, Seicoleg Addysg, proffesiynau Cymdeithasol a Lles 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol, Gyrfaoedd Seicoleg Eraill 

Psychology-Plus---Recognistion-Interlink-Volunteering.jpg


Hyd: Yn dibynnu ar y sefydliad 

Adeg pryd mae’r cyfle ar gael: Yn dibynnu ar y sefydliad 

Argaeledd Lleoedd: Yn dibynnu ar y sefydliad 

Llwybrau Gyrfaoedd

Gall gradd mewn seicoleg fynd â chi i amrywiaeth o yrfaoedd diddorol ar ôl i chi raddio. Dysgwch fwy am y gyrfaoedd arferol y mae graddedigion yn eu cael eu hunain ynddynt, a sut y gallwn gefnogi eich llwybr i'r proffesiwn: 


Gyrfaoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Gyrfaoedd Seicolegwyr Newydd a Datblygol


Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol


Gyrfaoedd Seicoleg Eraill

Cyfleoedd Psychology Plus

Ein nod yw cynnig y dewis ehangaf o gyfleoedd gwerth ychwanegol i chi i gyd-fynd â'ch astudiaethau. Dewiswch gategori i weld hyd yn oed mwy o gyfleoedd cysylltiedig ar gael fel rhan o gynllun Psychology Plus:

Gwybodaeth

Profiad

Cydnabyddiaeth