Mae'r adran ganlynol yn canolbwyntio ar y cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr ymgymryd â hyfforddiant, profiad gwaith neu gyflogaeth â thâl gyda sefydliad y tu allan i Brifysgol De Cymru.  

Gallai hyn gynnwys profiad o weithio gyda gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol a grwpiau cleientiaid, ymgymryd â hyfforddiant ar-lein y GIG neu gefnogi pobl ifanc mewn angen. 


E-ddysgu a Datblygu GIG

Mae'r adnodd e-ddysgu GIG hwn yn darparu hyfforddiant ar-lein mewn meysydd sy'n ymwneud ag iechyd a seicoleg. Ar hyn o bryd mae 9 rhaglen sy'n berthnasol i seicoleg, gyda mwy yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd. 

O ymwybyddiaeth sylfaenol i hyfforddiant mwy cynhwysfawr, mae'r rhaglenni hyn yn ymdrin â phynciau gan gynnwys; Lefelau Diogelu Plant ac Oedolion; Delio â Thrais ac Ymosodedd a thechnegau mewn Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol. Ar ôl cwblhau rhaglen yn llwyddiannus dyfernir tystysgrif i fyfyrwyr. 

Gyrfaoedd: Proffesiynau Cymdeithasol a Lles, Seicoleg Cwnsela, Seicoleg Addysg 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol, Gyrfaoedd Seicoleg Eraill 

NHS E-Learning and Development

Hyd: Yn dibynnu ar y rhaglen 

Adeg pryd mae’r cyfle ar gael: Unrhyw bryd 

Argaeledd Lleoedd: Diderfyn 

Cyswllt Allweddol: [email protected]


Lleoliad Hyfforddi a Mentora Elevate

Mae'r cyfle hwn yn rhoi'r cyfle i chi gael effaith wirioneddol ar fywydau pobl ifanc yn eu harddegau iau rhwng 11-16 oed sydd mewn perygl o ymddieithrio oherwydd materion personol. Mae'r rôl hon yn ddefnyddiol iawn i'r rhai sydd am gael profiad o weithio ym meysydd datblygiad personol, cwnsela, therapi, lleoliadau addysgiadol a gwaith ieuenctid. Mae yna gyfleoedd ymchwil y gellir eu dilyn trwy'r lleoliad hwn. 

Fel rhan o'r lleoliad hwn byddwch yn dysgu sgiliau hyfforddi a mentora craidd y gellir eu trosglwyddo i bob cynghrair gwaith un-i-un. Byddwch yn defnyddio offer asesu sy'n nodi hunan-gysyniad a hunan-barch. Yn ogystal, byddwch yn archwilio’r defnydd o dechnegau, adnoddau a dulliau gweithredu i rymuso pobl ifanc i gymryd camau cadarnhaol tuag at les, ymgysylltu a dyfodol gwell. Bydd gofyn i chi gael gwiriad DBS gan fod y lleoliad hwn yn ymwneud â gweithio gyda phlant. 

Gyrfaoedd: Cwnsela, Seicoleg Addysg, Gwaith Ieuenctid 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol 

psychology plus opportunity with elevate.png

Hyd: O leiaf 1 awr yr wythnos am 10 wythnos mewn lleoliad. Mae hyfforddiant yn 2.5 diwrnod. 

Adeg pryd mae’r cyfle ar gael: Tymor y Gwanwyn a'r Haf 

Argaeledd: 1 Carfan o hyd at 30 – trefniadau hyblyg ar ôl hyfforddiant.

I GOFRESTRU EICH DIDDORDEB ANFONWCH E-BOST: [email protected]

Gwefan: www.elevate.community 


Gwasanaethau Cymorth React (Cyflogaeth Daledig)

Mae Gwasanaethau Cymorth React yn darparu cymorth preswyl ac adsefydlu 24 awr ar gyfer oedolion agored i niwed rhwng 18 a 64 oed. Maent yn defnyddio Model Adfer 3 Cham sy'n cefnogi ac yn annog unigolion i ailddysgu a datblygu'r sgiliau byw bob dydd angenrheidiol a gweithgareddau a fydd yn gwella eu hymdeimlad o hunanwerth, gan eu galluogi i symud tuag at annibyniaeth.   

Mae cyfleoedd i weithio gyda React fel Gweithwyr Cefnogi a fyddai'n chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu safon uchel o ofal a chymorth i oedolion agored i niwed mewn amrywiaeth o amgylcheddau. 

Gyrfaoedd: Seicoleg Glinigol, proffesiynau Cymdeithasol a Lles, Nyrsio 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol, Gyrfaoedd Seicoleg Eraill 

React Support Services logo cropped.jpgHyd: Yn dibynnu ar leoliad 

Adeg pryd mae’r cyfle nesaf ar gael: Trwy'r flwyddyn 

Argaeledd: Yn dibynnu ar leoliad 

Cyswllt Allweddol: [email protected]


Psychology-Plus---Recognistion-Interlink-Volunteering.jpg

Hyd: Yn dibynnu ar y sefydliad 

Adeg pryd mae’r cyfle ar gael: Yn dibynnu ar y sefydliad 

Argaeledd Lleoedd: Yn dibynnu ar y sefydliad 

Cysylltwch â'r sefydliadau eu hunain drwy eu gwefan. Unrhyw broblemau, e-bostiwch [email protected] 


Llwybrau Gyrfaoedd

Gall gradd mewn seicoleg fynd â chi i amrywiaeth o yrfaoedd diddorol ar ôl i chi raddio. Dysgwch fwy am y gyrfaoedd arferol y mae graddedigion yn eu cael eu hunain ynddynt, a sut y gallwn gefnogi eich llwybr i'r proffesiwn: 


Gyrfaoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Gyrfaoedd Seicolegwyr Newydd a Datblygol


Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol


Gyrfaoedd Seicoleg Eraill

Cyfleoedd Psychology Plus

Ein nod yw cynnig y dewis ehangaf o gyfleoedd gwerth ychwanegol i chi i gyd-fynd â'ch astudiaethau. Dewiswch gategori i weld hyd yn oed mwy o gyfleoedd cysylltiedig ar gael fel rhan o gynllun Psychology Plus