Mae ein hystod amrywiol o gyrsiau byr am ddim yn ffordd wych o ychwanegu ymhellach at y repertoire o sgiliau y byddwch yn eu hennill fel rhan o'ch gradd. 

Darperir y cyrsiau byr canlynol gan staff academaidd PDC ac maent ar y campws neu ar-lein ac yn rhad ac am ddim. Maent wedi'u cynllunio i ddarparu cyfleoedd dysgu atodol o fewn ffrâm amser byr i fyfyrwyr sy'n dymuno dysgu mwy am feysydd penodol Seicoleg, Ymarfer Seicolegol a disgyblaethau cysylltiedig megis Cwnsela. 


Cyflwyniad i gyfweld tactegol

Mae cyfweld yn ffordd hollbwysig o gael gwybodaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau bywyd go iawn; gan gynnwys yr heddlu, cudd-wybodaeth, iechyd a lleoliadau iechyd meddwl.

Mae gwaith diweddar ym maes canfod twyll wedi canolbwyntio ar gymhwyso'r Dull Llwyth Gwybyddol. Mae hyn yn dadlau y gall twyll fod yn wybyddol feichus ac, os byddwn yn gofyn rhai mathau o gwestiynau, y gall hyn roi ffyrdd i ni wahanu celwyddog a dywedwyr yn fwy cywir.

Bydd y cwrs byr 2 ddiwrnod hwn yn eich cyflwyno i’r egwyddorion sy’n sail i’r dull llwyth gwybyddol ac yn rhoi cyfleoedd i chi brofi eich sgiliau twyll, dweud y gwir a chanfod trwy roi cynnig ar dair techneg wahanol sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Fodd bynnag, un o'r problemau yw gallu canfod pan fydd rhywun yn dweud celwydd wrthych.

Y tair techneg y byddwn yn eu cwmpasu yn y cwrs byr hwn fydd: 

  1. Y dechneg cwestiwn a ragwelir/annisgwyl. Bydd hyn yn ymdrin â'r grefft o ofyn cwestiynau sy'n ganolog i'r naratif (ac felly'n bwysig) ond efallai na fydd celwyddgi yn rhagweld y byddant yn cael eu gofyn. 
  2. Y dechneg Defnydd Strategol o Dystiolaeth (a elwir hefyd yn SUE). Mae hwn yn edrych ar sut y gallai datgelu rhai mathau o dystiolaeth ar adegau penodol yn ystod y cyfweliad gynyddu'r llwyth gwybyddol ar y celwyddgi. 
  3. Y dechneg Scharff. Mae hyn yn dibynnu ar roi'r argraff i'r cyfwelai o wybod y cyfan a gofyn am gadarnhad/dadgadarnhau datganiadau.   

Gyrfaeodd: Seicoleg Fforensig, Seicoleg Glinigol, Cyfiawnder Troseddol a Gyrfaoedd Diogelwch 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol 

getty images - generic police interview image

Hyd: 2 ddiwrnod yn olynol 

Dyddiad: Mai / Mehefin (union ddyddiad ac amser i'w gadarnhau) 

Argaeledd: 24 lle


Cyflwyniad i Gyfweld Gwybyddol

Mae cyfweld yn ffordd hollbwysig o gael gwybodaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau bywyd go iawn; gan gynnwys yr heddlu, cudd-wybodaeth, iechyd a lleoliadau iechyd meddwl. Fodd bynnag, mae'n bwysig defnyddio technegau cyfweld sy'n cynyddu'r posibilrwydd y bydd rhywun yn cofio'r wybodaeth ac sy'n defnyddio dulliau sy'n gwneud i gyfwelai deimlo'n gyfforddus.

Datblygwyd y Cyfweliad Gwybyddol Gwell (ECI) gan Geiselman a Fisher ym 1992 ac mae’n cyfuno technegau meithrin cydberthynas a gwella’r cof â mathau o gwestiynu sydd wedi’u teilwra i alluoedd ac amgylchiadau’r cyfwelai. Er eu bod yn cael eu defnyddio amlaf wrth gyfweld â dioddefwyr a thystion yn yr heddlu a chyd-destunau fforensig eraill, gall egwyddorion hyn fod yn ddefnyddiol mewn cyd-destunau iechyd ac iechyd meddwl hefyd.

Mae gwaith diweddar wedi edrych ar sut i addasu'r ECI trwy amrywio'r nifer o egwyddorion sydd wedi'u cynnwys a thrwy annog y cyfwelai i gwblhau braslun cyn dechrau'r cyfweliad. Mae egwyddorion megis y gydran trefn wrthdro hefyd wedi'u defnyddio mewn cyfweliadau lle'r amheuir dweud celwydd, gan y gall hyn helpu cyfwelydd i nodi anghysondebau.

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich cyflwyno i’r egwyddorion sylfaenol sy’n sail i’r ECI, yn datblygu eich sgiliau i sefydlu cydberthynas, ac yn rhoi ymarfer i chi yn yr ECI a’r cyfweliad gwybyddol “braslun” fel cyfwelydd a chyfranogwr.

Gyrfaoedd: Seicoleg Fforensig, Seicoleg Glinigol, Gyrfaoedd Cyfiawnder Troseddol 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol 

getty images - generic cognitive interviewing image.png

Hyd: 1 diwrnod llawn 

Dyddiad: Mai / Mehefin (union ddyddiad ac amser i'w gadarnhau) 

Argaeledd: 18 lle 


Cyflwyniad i Groups 4 Health

Mae Groups 4 Health yn ymyriad seicoleg glinigol gymhwysol seiliedig ar dystiolaeth a ddatblygwyd gan ddefnyddio theori hunaniaeth gymdeithasol (Haslam et al., 2016).

Dangoswyd ei fod yn lleihau unigrwydd a phryder cymdeithasol yn ogystal â gwella iechyd meddwl ac ymdeimlad o berthyn i grŵp. Yn wir, mae rhai astudiaethau wedi canfod ei fod yr un mor effeithiol â CBT (Cruwys et al., 2022).

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i'r ymyriad a'r elfennau sy'n rhan ohono. Byddwn yn ystyried y persbectif seicolegol cymdeithasol a’r damcaniaethu sy’n sail i bob rhan o’r ymyriad. Byddwch yn cael cyfle i roi cynnig ar bob cam o’r ymyriad.

Byddwn yn gorffen drwy archwilio'n feirniadol sut y caiff ei gymhwyso'n ymarferol yn ogystal ag edrych ar sut y mae wedi'i addasu i feysydd penodol, megis Groups 4 Education, and Groups 4 Health: Ymddeol.

Gyrfaoedd: Seicoleg Gymdeithasol a Lles, Seicoleg Glinigol, Ymchwil Seicoleg Gymdeithasol 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol, Gyrfaoedd Seicoleg Eraill 

getty images counselling skills.png

Hyd: 2 ddiwrnod llawn, yn olynol 

Dyddiad: Mai / Mehefin (union ddyddiad ac amser i'w gadarnhau) 

Argaeledd: 16 lle 


Cyflwyniad i Adeiladu Cysylltiadau

Mae cyfweld yn ffordd hollbwysig o gael gwybodaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau bywyd go iawn; gan gynnwys yr heddlu, cudd-wybodaeth, busnes, lleoliadau iechyd ac iechyd meddwl.

Mae hwn hefyd yn sgil hanfodol ar gyfer cael gwybodaeth gan gyfranogwyr ymchwil - gan gynnwys y rhai a allai brofi rhai anawsterau cyfathrebu. Fodd bynnag, un o'r heriau allweddol gydag unrhyw gyfweliad yw annog datgelu agored a chyfathrebu cyfforddus.

Mae cydberthynas yn hanfodol i'r broses hon…ond sut ydym ni'n ei ffurfio, pa ymchwil sy'n bodoli ar feithrin cydberthynas a beth yw manteision sefydlu perthynas dda mewn gwahanol gyd-destunau?

Bydd y cwrs byr (1 diwrnod) hwn yn eich cyflwyno i wahanol safbwyntiau ar feithrin cydberthynas, yn rhoi cyfle i chi “roi cynnig ar” wahanol dechnegau meithrin cydberthynas a'ch cyflwyno i'r ffyrdd y gallwch fesur ac asesu cydberthynas yn eich sefyllfaoedd cyfweld eich hun. Bydd y cwrs yn ddefnyddiol i unrhyw un sy'n bwriadu datblygu eu sgiliau cyfweld ymhellach, boed hynny at ddibenion ymchwil neu ymarferol.

Gyrfaoedd: Seicoleg Cwnsela, Seicoleg Glinigol, gyrfaoedd Cymdeithasol a Lles

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg DraddodiadolGyrfaoedd Seicoleg Eraill 

getty images counselling skills.png

Hyd: 1 diwrnod llawn

Dyddiad: Mai / Mehefin (Dyddiad, amser a lleoliad i'w gadarnhau)

Argaeledd: 24 lle 


Cyfweld, Casglu Cudd-wybodaeth ac Asesu Risg

Mae cyfweld yn ffordd hollbwysig o gael gwybodaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau bywyd go iawn; gan gynnwys yr heddlu, cudd-wybodaeth, busnes, iechyd a lleoliadau iechyd meddwl.

Fodd bynnag, mae llawer o dechnegau cyfweld yn canolbwyntio ar gael gwybodaeth am bethau sydd “eisoes wedi digwydd” yn hytrach nag am bethau “a allai ddigwydd yn y dyfodol”. Er gwaethaf hyn, yn aml mae angen cael gwybodaeth am fwriadau rhywun a darparu asesiad realistig o lefel y risg.

Bydd y cwrs byr (hanner diwrnod) hwn yn canolbwyntio ar rai dulliau cyffredin o annog datgelu ac asesu risg a hygrededd bwriadau yn y dyfodol.

Yn seiliedig ar syniadau ysbeidiol ar gyfer y dyfodol a modelau rhagfynegol o asesu risg, bydd y cwrs yn rhoi cyfle i chi “roi cynnig” ar Dechneg Scharff ac i nodi rhai o'r heriau a wynebir gan y rhai sy'n ceisio rhagweld risg mewn gwahanol gyd-destunau.

Gyrfaoedd: Seicoleg Fforensig, Seicoleg Glinigol, Cyfiawnder Troseddol a Diogelwch

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol, Gyrfaoedd Seicoleg Eraill

/cymraeg/astudio/pynciau/graddau-seicoleg/psychology-plus-cyfleoedd-gwerth-ychwanegol/gyrfaoedd-seicoleg-eraill/

getty images counselling skills.png

Hyd: 1 hanner diwrnod

Dyddiad: Mai / Mehefin (Dyddiad, amser, lleoliad i'w gadarnhau) 

Argaeledd: 24 lle


Cyflwyniad i Therapi Gwybyddol Ymddygiadol

Bydd y gweithdy ar-lein hwn yn rhoi 'blas' i chi o hyfforddiant pellach mewn Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (TGY) ac yn amlygu llwybrau dilyniant i gymwysterau proffesiynol a dod yn Therapydd TGY Achrededig.

Mae TGY yn therapi siarad sydd wedi'i hen sefydlu ac yn seiliedig ar dystiolaeth. Mae'n canolbwyntio ar sut mae eich meddyliau, eich credoau a'ch agweddau yn effeithio ar eich teimladau a'ch ymddygiad ac yn dysgu sgiliau ymdopi i chi ar gyfer delio â gwahanol broblemau. Mae'n gweithio i lawer o wahanol bobl ac mae'n cael ei argymell yn eang gan ganllawiau triniaeth cenedlaethol ar draws y DU, yr UE a Gogledd America. Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) yn darparu canllawiau annibynnol, seiliedig ar dystiolaeth i’r GIG ar y triniaethau mwyaf effeithiol sydd wedi’u profi. Mae TGY yn cael ei argymell yng nghanllawiau NICE ar gyfer llawer o wahanol broblemau.

Amcanion y gweithdy:

  • Datblygu dealltwriaeth o'r syniadau seicolegol ac athronyddol sy'n llywio ymarfer TGY.
  • Datblygu dealltwriaeth o'r cyd-destunau y defnyddir ymyriadau TGY ynddynt
  • Er mwyn cael dealltwriaeth o'r llwybr dilyniant a hyfforddiant pellach, os hoffech ddod yn Therapydd TGY Achrededig BABCP

Gyrfaoedd: Seicoleg Cwnsela, Seicoleg Glinigol, gyrfaoedd Cymdeithasol a Lles

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg DraddodiadolGyrfaoedd Seicoleg Eraill

getty images counselling skills.png

Hyd: 1 diwrnod 

Dyddiad: Yr union ddyddiad, amser a lleoliad i'w gadarnhau

Argaeledd: 25 lle 


Sylfeini mewn Asesiad Gwybyddol

Defnyddir asesiad o sgiliau gwybyddol mewn ymchwil seicolegol ac mewn ymarfer cymhwysol (er enghraifft gan Seicolegwyr Addysgol, Galwedigaethol a Chlinigol).

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i rai o’r asesiadau safonol a ddefnyddir i asesu gwybyddiaeth, gan ystyried eu hanes, eu defnydd yn ymarferol, eu cryfderau a’u cyfyngiadau.

Byddwch yn cael y cyfle i roi cynnig ar ddefnyddio'r asesiadau hyn yn ymarferol. Yn ogystal, byddwn yn ystyried asesu deinamig fel dull amgen o ddeall galluoedd gwybyddol.

Gyrfaoedd: Seicoleg Alwedigaethol, Seicoleg Glinigol, Seicoleg Academaidd

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol

getty images cognitive assessment.png

Hyd: 2 ddiwrnod yn cynnwys arweiniad ymarferol ac ysgrifennu adroddiadau hunangyfeiriedig

Dyddiad: Mai (Dyddiad ac amser i'w gadarnhau)

Argaeledd: 12 lle


Cyflwyniad i'r Canllawiau Rhyngweithio Fideo

Ymyrraeth therapiwtig yw Canllawiau Rhyngweithio Fideo a ddefnyddir i ddatblygu rhyngweithiadau cywrain rhwng unigolion.

Gellir ei gymhwyso mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gefnogi datblygiad cyfathrebu effeithiol a pherthnasoedd cadarnhaol o fewn teuluoedd, ac o fewn lleoliadau addysg a gofal iechyd. Mae'n cynnwys ffilmio rhyngweithio cadarnhaol, gwneud clipiau byr o eiliadau wedi'u tiwnio a gwylio'r rhain yn ôl gyda'r cleient i'w harwain i sylwi ar yr hyn y mae'n ei wneud, ei feddwl a'i deimlo pan fydd pethau'n mynd yn dda. Yn y gweithdy rhyngweithiol hwn, cewch gyfle i ddysgu am y damcaniaethau seicolegol sy’n sail i Ganllawiau Rhyngweithio Fideo, cyn ymarfer rhai o’r sgiliau allweddol sy’n sail i Ganllawiau Rhyngweithio Fideo (golygu fideo a chymryd rhan mewn adolygiad ar y cyd o glipiau fideo gyda’r cleient). Trwy hyn byddwch hefyd yn cael y cyfle i fyfyrio ar eich cryfderau eich hun mewn cyfathrebu.

Gyrfaoedd: Seicoleg Addysg, Seicoleg Glinigol, Proffesiynau Cymdeithasol a Lles 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg DraddodiadolGyrfaoedd Seicoleg Eraill 

getty images generic image.png

Hyd: 2 ddiwrnod 

Dyddiad: Mai (Dyddiad, amser, lleoliad i'w gadarnhau) 

Argaeledd: Dim terfyn


Cyflwyniad i Reoli Straen a therapi derbyn ac ymrwymo (ACT)

Ffactor arwyddocaol adnabyddus y gwyddys ei fod yn effeithio ar les seicolegol a chorfforol unigolyn yw ‘straen’. 

Gall cyfnodau hir o straen fod yn drech na mecanweithiau ymdopi sy’n arwain at unigolion yn ceisio gofal iechyd meddwl. Mae Therapi Derbyn ac Ymrwymiad (ACT) yn ymyriad sy'n seiliedig ar dystiolaeth, y dangoswyd ei fod yn rheoli straen a thrallod yn llwyddiannus trwy wella hyblygrwydd seicolegol (PF).

Bydd y cwrs undydd hwn yn cynnig cyflwyniad cadarn i Reoli Straen (sesiwn y bore 9am-12pm) ac ACT (sesiwn prynhawn 1-3pm). Amcan y cwrs yw darparu gwybodaeth ddamcaniaethol ac empirig gyfredol am reoli straen ac ACT a ategir gan ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Bydd y cwrs yn cynnwys strategaethau seiliedig ar sgiliau i reoli straen a sefyllfaoedd trallodus. Bydd sesiwn ymarferol ar egwyddorion ACT ac yna cyfres o weithgareddau ACT yn seiliedig ar yr ystyriol (fel yr argymhellir gan y GIG) y gallwch gymryd rhan ynddynt ac i'w defnyddio yn y dyfodol. 

Gyrfaoedd: Seicoleg Glinigol, Seicoleg Cwnsela, Seicoleg Academaidd 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol 

wellness - getty images.png

Hyd: 1 diwrnod 

Dyddiad: (Dyddiad, amser, lleoliad i'w gadarnhau) 

Argaeledd: 25 lle 


Cyflwyniad I Gyfweld Ysgogol (MI)

Gweithdy hanner diwrnod yw hwn sy’n cyflwyno’r cysyniad o Gyfweld Ysgogol neu, yn fyr, MI. 

Datblygwyd y dechneg hon yn wreiddiol ar gyfer gwaith mewn lleoliadau clinigol gan Seicolegwyr a Chynghorwyr i alluogi pobl i fyw bywydau iachach. Er enghraifft, i gefnogi pobl i roi'r gorau i ysmygu neu i golli pwysau. Fodd bynnag, gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw sefyllfa lle mae person yn dymuno newid ei ymddygiad. Nod y strategaethau a ddefnyddir o fewn MI yw cynyddu awydd rhywun i newid a bydd rhai o’r technegau hyn yn cael eu harchwilio yn y gweithdy hwn. Mae MI yn helpu i adeiladu hunanymwybyddiaeth ac yn grymuso'r person i wneud y newidiadau y mae'n dymuno eu gweld yn eu bywydau eu hunain. Bydd y gweithdy hwn yn rhyngweithiol ac yn rhoi cyfle i ddysgu a datblygu sgiliau a fydd yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer gwaith cwnsela a hyfforddi. Fodd bynnag, mae cymhwysedd Cyfweld Ysgogiadol yn cwmpasu pob galwedigaeth sy'n gofyn am sgiliau pobl. 

Gyrfaoedd: Seicoleg Cwnsela, Proffesiynau Cymdeithasol a Lles, Seicoleg Glinigol 

Darganfod mwy: Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol, Gyrfaoedd Seicoleg Eraill 

generic counselling image - getty images.png

Hyd: Hanner diwrnod 

Dyddiad: Mai (Dyddiad, amser, lleoliad i'w gadarnhau) 

Argaeledd: 15 lle 


Llwybrau Gyrfaoedd

Gall gradd mewn seicoleg fynd â chi i amrywiaeth o yrfaoedd diddorol ar ôl i chi raddio. Dysgwch fwy am y gyrfaoedd arferol y mae graddedigion yn eu cael eu hunain ynddynt, a sut y gallwn gefnogi eich llwybr i'r proffesiwn: 


Gyrfaoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Gyrfaoedd Seicolegwyr Newydd a Datblygol


Gyrfaoedd Seicoleg Draddodiadol


Gyrfaoedd Seicoleg Eraill 

Cyfleoedd Psychology Plus

Ein nod yw cynnig y dewis ehangaf o gyfleoedd gwerth ychwanegol i chi i gyd-fynd â'ch astudiaethau. Dewiswch gategori i weld hyd yn oed mwy o gyfleoedd cysylltiedig ar gael fel rhan o gynllun Psychology Plus:

Gwybodaeth

Profiad

Cydnabyddiaeth