survey-1

Myfyrwyr y gyfraith wedi graddio PDC ymhlith y 15 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021

CV Icon

Gweithio gyda'r Clinig Cyngor Cyfreithiol (dan oruchwyliaeth gymwys) i ddarparu cyngor cyfreithiol i gleientiaid go iawn

law icon.png

Mae ein cyfleusterau modern yn cyd-fynd â'r hyn y gallwch ei ddisgwyl yn y gweithle

work icon.png

Rydym yn gweithio gyda’r sector gwasanaethau cyfreithiol i gynnig lleoliadau gwaith gwerthfawr i’n myfyrwyr


Graddau yn y Gyfraith

Profi Ystafell y Llys

Gradd yn y gyfraith yw'r cymhwyster academaidd mwyaf addasadwy. Mae gan raddedigion hanes rhagorol o gyflogadwyedd gan eu bod wedi'u haddysgu i feddwl yn rhesymegol, mynegi dadleuon yn glir ac yn gryno, a sut i ddefnyddio tystiolaeth a rheolau. 

Mae gradd yn y gyfraith yn PDC yn eich paratoi ar gyfer byd gwaith, boed hynny o fewn y byd cyfreithiol neu mewn maes cysylltiedig. Mae ein cyfleusterau yn Ysgol y Gyfraith yn cynnwys ystafell llys gyda chyfleusterau fideo digidol, llyfrgell ymarfer cyfreithiol ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Gan fod ein cyfleusterau’n fodern ac yn cyd-fynd â’r hyn y gallwch ei ddisgwyl yn y gweithle, gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys ymryson a threialon ffug yn ein Llys Ffug. 

Drwy raddio o gyrsiau penodol, efallai y bydd graddedigion wedi bodloni camau academaidd a galwedigaethol yr hyfforddiant cyfreithiol a osodwyd gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr a Bwrdd Safonau’r Bar gan ganiatáu iddynt ymrwymo i gontract hyfforddi gyda chwmni o gyfreithwyr cyn gynted ag y byddant wedi graddio. 

Cydnabyddiaeth Broffesiynol

Professional Recognition

Mae gradd PDC yn y Gyfraith yn cael ei chydnabod fel gradd gymhwyso yn y gyfraith (QLD) at ddibenion proffesiynol yn y DU. Mae llawer o’n cyrsiau’n cael eu cydnabod gan yr Awdurdod Rheoliadau Cyfreithwyr a Bwrdd Safonau’r Bar gan roi mantais gystadleuol i chi a’ch paratoi ar gyfer symud ymlaen i fod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr. 

Cyfleusterau Broffesiynnol

professional facilities

Mae ein cyfleusterau Ysgol y Gyfraith yn cynnwys ystafell llys gyda chyfleusterau fideo digidol, llyfrgell ymarfer cyfreithiol ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Gan fod ein cyfleusterau’n fodern ac yn cyd-fynd â’r hyn y gallwch ei ddisgwyl yn y gweithle, gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys ymryson a threialon ffug yn ein Llys Ffug. 

Lleoliadau Gwaith

Work Placements

Mae 100% o’n graddedigion yn y Gyfraith mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (Arolwg Graddedigion 2018). Rydym yn gweithio gyda’r sector gwasanaethau cyfreithiol i gynnig lleoliadau gwaith gwerthfawr, lle gallwch ymarfer eich sgiliau cyfreithiol newydd a deall realiti’r gweithle. Gallwch hefyd wirfoddoli gyda Chlinig Cyngor Cyfreithiol y Brifysgol yn ystod eich astudiaethau gan ddarparu cyngor cyfreithiol am ddim i aelodau'r cyhoedd a busnesau bach sy'n eich galluogi i roi astudiaethau damcaniaethol ar waith. 


Cyrsiau yn Y Gyfraith

Is-raddedig

Ôl-raddedig


LLEOLIADAU

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Mae cwrs yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â'r meddylfryd i lwyddo trwy radd sy'n canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr yn y dyfodol. 

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle i interniaethau a lleoliadau, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau sy'n barod am swydd ac ennill profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa. Rydym hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda chwblhau ceisiadau am swyddi ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae cefnogaeth ar gael bob cam o'r ffordd.

Law students at Moot Court


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.  

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.