Y Gyfraith yn Ysgol Busnes y Dyfodol

Mae gradd yn y Gyfraith yn un o'r cymwysterau academaidd mwyaf addasadwy gan y bydd yn eich dysgu i feddwl yn rhesymegol, mynegi dadleuon clir a chryno, a sut i ddefnyddio tystiolaeth a rheolau. Bydd cyrsiau’r gyfraith o Ysgol Busnes De Cymru yn eich helpu i baratoi ar gyfer eich dyfodol o fewn y diwydiant cyfreithiol a thu hwnt trwy brofiadau byd go iawn. Gallwch ddisgwyl cyfuniad o addysgu a dysgu ar sail her mewn gweithdai, efelychiadau, ac yn ystod lleoliadau gyda phartneriaid yn y diwydiant a’r Clinig Cyngor Cyfreithiol gan fod cyflogadwyedd ac ymgysylltu â diwydiant wrth wraidd ein Hysgol Gyfraith.


Mae Cyfraith yn PDC ar y brig yng Nghymru am gymorth academaidd, asesu ac adborth - ACF 2023


Pam astudio'r Gyfraith gydag ysgol busnes y dyfodol?

Cydnabyddiaeth Broffesiynol

Bydd ein graddau yn y Gyfraith yn rhoi mantais gystadleuol i chi yn eich gyrfa wrth iddynt ganolbwyntio ar sylfeini gwybodaeth gyfreithiol, fel yr argymhellir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr a Bwrdd Safonau’r Bar.

Bydd astudio LLB Ymarfer Cyfreithiol (ACC) gydag Ysgol Busnes De Cymru nid yn unig yn eich paratoi i sefyll yr Arholiadau Cymhwyster Cyfreithiwr cyntaf, ond bydd hefyd yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau allweddol sy'n hanfodol i gyfreithwyr. Bydd y sgiliau hyn hefyd yn eich cynorthwyo gyda'ch asesiadau SQE2.


Interniaethau a Lleoliadau

Rydym yn gweithio gyda’r sector gwasanaethau cyfreithiol i gynnig lleoliadau gwaith gwerthfawr sy’n eich galluogi i ymarfer eich sgiliau cyfreithiol newydd tra’n deall realiti’r gweithle. Mae’r Senedd, Cyngor ar Bopeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Hugh James ymhlith rhai o’r lleoliadau gwaith sydd wedi’u cynnal gan ein Myfyrwyr LLB y Gyfraith yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Gydag Addysg Gyfreithiol Glinigol wedi’i gwreiddio ym mhob un o’n cyrsiau, bydd pob myfyriwr yn rhan o’r broses i alluogi mynediad at gyfiawnder dan oruchwyliaeth cyfreithwyr a darlithwyr gweithredol yng Nghlinig Cyngor Cyfreithiol Prifysgol De Cymru.


Ymgynghoriaeth a Chysylltiadau Diwydiant

Mae Ysgol y Gyfraith yn broffesiynol ac mae cyflogadwyedd yn greiddiol i'w chwricwlwm. Mae gan ein darlithwyr a’n staff addysgu gyfoeth o brofiad gan eu bod yn gweithio neu wedi gweithio yn y diwydiant ar hyn o bryd.

Rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth o siaradwyr gwadd arbenigol sy'n darparu cyd-destun ac enghreifftiau bywyd go iawn sy'n berthnasol i'r pynciau y byddwch yn eu hastudio. Yn ogystal â’n cysylltiadau cryf â diwydiant, gall ein myfyrwyr hefyd ddisgwyl cyfleoedd rhwydweithio a chinio gwaith.


Law-3-block


Y cyfleusterau gorau i'ch helpu i ddysgu

Police Science students in Moot Court_32992

Mae gan Ysgol Busnes De Cymru yr holl gyfleusterau proffesiynol y bydd eu hangen arnoch i'ch helpu i ddysgu. O dreialon ffug yn ein hystafell llys ffug i brofiadau trochi yn y byd go iawn yn ein Canolfan Efelychu Hydra, gallwch fwynhau cyfuniad o ddysgu traddodiadol ac ymarferol.

Clinig Cyngor Cyfreithiol

Legal Advice Clinic

Gwirfoddolwch neu cymerwch ran mewn prosiectau byw gyda'n Clinig Cyngor Cyfreithiol lle byddwch yn rhoi cyngor am ddim dan oruchwyliaeth i aelodau go iawn o'r cyhoedd.

Myfyrwyr bodlon

Student

Dangosodd canlyniadau o’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022 fod 94% o’n myfyrwyr LLB (Anrh) yn fodlon â’u cwrs.


Cyrsiau Y Gyfraith

Cyrsiau Israddedig


Ennill dealltwriaeth fanwl o natur amrywiol y gyfraith a datblygu ystod o sgiliau i helpu i ddatblygu gyrfaoedd i fod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr neu lwybrau gyrfa gwahanol.

Gradd gyda Blwyddyn Sylfaen hefyd ar gael.


Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau o leiaf 120 credyd yn y gorffennol ar Lefel Pedwar Addysg Uwch, i astudio LLB y Gyfraith.


Bydd y cwrs hwn yn eich herio gan ei fod yn canolbwyntio ar gyfiawnder troseddol tra'n cyfuno sylfeini gwybodaeth gyfreithiol â chyfraith droseddol.


Enillwch gymhwyster LLM yn ychwanegol at eich Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, os gwnaethoch ddechrau Gradd yn y Gyfraith neu GDL cyn 1 Medi 2021.

Graddau Ôl-raddedig


Enillwch gymhwyster LLM a gydnabyddir yn rhyngwladol yn ogystal â'ch Cwrs Ymarfer Cyfreithiol gyda'r cwrs hwn sy'n defnyddio astudio ac asesu a ddarperir gan yr SRA.


Mae'r cwrs hwn yn agored i raddedigion y gyfraith a'r tu allan i'r gyfraith ac mae'n rhoi cyfle i adeiladu cwrs sy'n addas ar gyfer eich diddordebau a'ch nodau gyrfa


Mae'r cwrs paratoi ACC hwn yn ymdrin â phynciau Gwybodaeth Un ac I Sylfaenol yn ogystal â chyflwyniad i SQE2 tra hefyd yn rhoi'r cyfle i ennill profiad gwaith cymhwyso trwy ein Clinig Cyngor Cyfreithiol.


Enillwch gymhwyster LLM a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n canolbwyntio ar Gyfraith Fasnachol Ryngwladol i wella rhagolygon gyrfa a datblygu eich proffil ymchwil.


Mae’r cwrs hwn yn cynnig dull hyblyg o astudio ôl-raddedig i’r rhai sydd eisoes yn y sector cyfreithiol fel y gallant deilwra’r rhaglen i’w hanghenion penodol a’u nodau gyrfa.


Mae hyn yn arwain at Ddiploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Cyfreithiol ac mae'n cynnwys astudiaeth ac asesiad a gymeradwyir gan yr SRA y bydd angen i chi gymhwyso fel cyfreithiwr os dechreuoch ar Radd yn y Gyfraith neu GDL cyn Medi 1, 2021.


Fel rhan o'n hystod gynhwysfawr o raglenni LLM ôl-raddedig, mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar sut mae technoleg yn effeithio ar y gyfraith a chymdeithas.


DIWRNODAU AGORED I DDOD

Open Day
30th-Sept-Subject-Open-Day-Welsh

Diwrnod Agored Campws Israddedig

Darganfyddwch ystod o gyrsiau cyfraith a gydnabyddir yn broffesiynol gan Brifysgol De Cymru, wedi'u cynllunio gyda ffocws ar gyflogadwyedd.


Y Cam Nesaf