accredited

Wedi'i achredu gan y Sefydliad Ynni, y corff aelodaeth siartredig proffesiynol nid er elw

science icon.png

Gwneud defnydd o'n cyfleusterau gan gynnwys y labordai biosystemau diweddaraf

science icon.png

Gweithio mewn canolfan ymchwil sy'n ymgymryd ag ymchwil genedlaethol ac sy'n arwain y byd

earth icon.png

Chwaraewch eich rhan mewn creu byd mwy cynaliadwy


Graddau Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Gynaliadwy

Yfory Cynaliadwy

Mae'n rhaid i ni symud i ffordd o fyw di-garbon. Technoleg adnewyddadwy yw'r allwedd i ddyfodol mwy cynaliadwy. 

O ddatgarboneiddio gwres a phŵer i'r economi gylchol, ynni hydrogen, a gwyrddu diwydiant, mae defnyddio technoleg adnewyddadwy a chynaliadwy yn dod â chyfleoedd newydd yn ei sgil. 

Byddwch yn defnyddio ein labordai biosystemau o’r radd flaenaf, Canolfan Ragoriaeth Cymru ar gyfer Treulio Anaerobig yn ogystal â’n Canolfan Ymchwil ac Arddangos Hydrogen ym Maglan, a gallwch weithio o fewn y Ganolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC)

Cwrs Achrededig

accredited course

Wedi'i achredu gan y Sefydliad Ynni, mae'r gradd meistr ynni adnewyddadwy hon wedi'i lleoli yng Nghanolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) PDC, canolfan flaenllaw a gydnabyddir yn rhyngwladol am fwy na 30 mlynedd.

Cyfleusterau Ffantastig

fantastic facilities

Byddwch yn camu allan o’r ystafell ddosbarth ac yn defnyddio rhai o’r cyfleusterau gwych y mae gennym fynediad iddynt, gan gynnwys Canolfan Ragoriaeth Cymru ar gyfer Treulio Anaerobig a Chanolfan Ymchwil ac Arddangos Hydrogen Adnewyddadwy Prifysgol De Cymru

Canolfan SERC PDC

USW Serc Centre

Mae'r Ganolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) yn cynnal ymchwil genedlaethol, sy'n arwain y byd i drin gwastraff a chynhyrchu ynni cynaliadwy o wastraff a biomas wedi'i dyfu, a bydd y ganolfan hon yn chwarae rhan hanfodol trwy gydol eich astudiaethau. 

Cyrsiau Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Gynaliadwy

Ôl-raddedig ac Ymchwil


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Digwyddiadau Agored Ôl-raddedig yw'r ffordd ddelfrydol o ddysgu am ein cyrsiau ôl-raddedig rhan-amser a llawn amser. Boed hynny ar y campws neu ar-lein, byddwch yn cyfarfod â darlithwyr, yn trafod cyllid a rhagolygon gyrfa, ac yn dysgu am y cymorth wyneb yn wyneb ac ar-lein sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Os yw eich cwrs wedi’i leoli ar y campws, byddwch hefyd yn cael cyfle i fynd ar daith o amgylch ein lleoliadau a’n cyfleusterau ar y safle, gan roi blas i chi o sut beth yw bod yn fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol De Cymru.

Postgraduate Open Evening

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Rhoi Theori ar Waith

Gall cwrs ôl-raddedig eich helpu i ehangu eich sgiliau, ymestyn eich gwybodaeth a gwella eich rhagolygon gyrfa. Gall astudio ôl-raddedig hyd yn oed eich galluogi i newid gyrfa yn gyfan gwbl!

Mae cyflogwyr yn aml yn chwilio am sgiliau uwch ôl-raddedigion, yn ogystal â'r ymrwymiad y maent yn ei ddangos i ennill cymhwyster pellach. Efallai y byddwch am gael gyrfa lle mae cymhwyster proffesiynol yn hanfodol, neu gallai fod yn rhan o'ch datblygiad parhaus.

Ym Mhrifysgol De Cymru, caiff ein cyrsiau eu hadeiladu gan ystyried anghenion y diwydiant i'ch helpu i ennill yr holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i lwyddo.

Getty Images - Renewable & Sustainable Energy.png


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                                  

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.                                                          

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.