GRADDAU PEIRIANNEG

Profi Peirianneg

Rydym yn cynnig cyrsiau peirianneg traddodiadol fel peirianneg sifil, mecanyddol, trydanol ac electronig, neu gyrsiau mwy arbenigol gan gynnwys peirianneg cynnal a chadw awyrennau a pheirianneg modurol. 

Mae cyrff proffesiynol yn gosod y meincnod ar gyfer safonau gweithwyr a gallant ddatgloi drysau i swyddi lefel uchel. Rydym yn cynnwys y safonau a'r achrediadau hyn yn ein cyrsiau peirianneg. 

Ochr yn ochr â’n hymagwedd at ddysgu ymarferol, rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd lleoliad i’ch helpu i ennill y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer llawer o rolau yn y diwydiant. Yn PDC rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory ac sy'n gallu llwyddo yn y byd go iawn. 


Cyrsiau Peirianneg

Dewiswch Faes Pwnc

Opsiynau Astudio Pellach


CYFLEUSTERAU PEIRIANNEG

Mannau trawiadol i ddysgu ynddynt

Ym Mhrifysgol De Cymru, mae ein cyfleusterau peirianneg pwrpasol yn cynnwys Canolfan Awyrofod, sy'n gartref i'w hawyrennau ei hun, cyfres o gyfleusterau hyfforddi ymarferol a gymeradwywyd gan y diwydiant awyrofod, a labordai electroneg wedi'u hategu gan dechnolegau Renesas sy’n arwain y byd. Rydym wedi ailwampio ein labordai peirianneg sifil a mecanyddol yn ddiweddar gan roi'r peiriannau cyfrifiadurol a rheoli diweddaraf iddynt. 

Canolfan Awyrofod

Mae'r diwydiant awyrofod wedi dod yn fwyfwy cystadleuol ac wrth gydnabod hyn, mae'r Brifysgol wedi buddsoddi £3.3 miliwn yn ei chyfleusterau awyrofod yn ddiweddar. Mae'r buddsoddiad yn cynnwys estyniad deulawr i'n Canolfan Awyrofod sydd wedi ychwanegu 1,000m2 o weithdy ymarferol pwrpasol a gofod labordy ar gyfer myfyrwyr peirianneg. 

Engineering Facilities: Civil

Gweithdai Peirianneg 

Mae cyfleusterau peirianneg sifil yn cynnwys labordai newydd ar gyfer strwythurau, deunyddiau a geotechneg. Mae'r rhain yn ein galluogi i ddangos egwyddorion peirianneg sylfaenol a'ch helpu i wneud gwaith prosiect ac ymchwil. Rydym yn profi linteli dur, concrit a gwaith maen, ynghyd â deunyddiau strwythurol eraill, i wella dyluniad cynnyrch a darganfod dulliau adeiladu newydd. 

Michael Scott, Electrical and Electronic Engineering graduate

Ystafelloedd Trydanol ac Electronig 

Mae gennym dair swît sy’n cynnwys labordy systemau wedi’u mewnosod, labordy electroneg cyffredinol, a labordy pŵer ac adnewyddadwy. Mae ein labordy systemau mewnol yn cynnwys 25 terfynell pen ucha’r farchnad sy'n rhedeg offer datblygu blaengar sydd wedi'u dylunio ar y cyd â'n noddwr, Renesas - prif gyflenwr microreolyddion y byd. Mae'r nawdd hwn yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ddefnyddio'r technolegau a'r offer datblygu mwyaf diweddar. 

Engineering Facilities: Lighting

Stiwdios Technoleg 

Ar ein cyrsiau Goleuo, Sain a Chynhyrchu Digwyddiadau Byw, bydd gennych fynediad i ystod o gyfleusterau arbenigol ar ein campws ATRiuM yng nghanol dinas Caerdydd. Byddwch yn gweithio yn ein stiwdios teledu a sain, labordy rhwydweithio fideo a sioeau ac yn theatr y Brifysgol, i roi eich sgiliau ar waith a gwireddu eich dyluniadau. Rydym yn elwa o agosrwydd, a chysylltiadau â llawer o leoliadau lleol, gan gynnwys: arena Caerdydd, stiwdios teledu mawr y BBC, stadiwm Caerdydd, sinemâu, lleoliadau cyngherddau, stiwdios recordio a theatrau o safon fyd-eang. 


Peirianneg yn PDC

Rhoi'r Sbotolau ar Ein Myfyrwyr

Engineering Placements

Lleoliadau Peirianneg 

Mae ymgymryd â lleoliad gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso'ch sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn, yn ogystal â'ch rhoi ar y blaen i gystadleuwyr pan fyddwch chi'n graddio. 

Women in Engineering

Menywod mewn Peirianneg 

Yn PDC, rydym yn falch o'r staff benywaidd, y myfyrwyr a'r graddedigion rhagorol sydd gennym mewn peirianneg. Yma rydym yn dathlu eu cyflawniadau ac yn dysgu mwy am yr hyn y mae peirianneg yn ei olygu iddyn nhw. 

Engineering Accreditations

Achrediadau Proffesiynol 

Cyrff proffesiynol sy’n gosod y meincnod ar gyfer safonau gweithwyr ar draws y sector peirianneg, ac rydym yn adeiladu’r safonau a’r achrediadau hyn yn ein graddau peirianneg.                                                                            

Rocketry Society

Cymdeithas Rocedi PDC 

Mae'r gymdeithas rocedi yn gweithio gyda myfyrwyr sy'n gwirfoddoli i gymryd rhan mewn dylunio, gyrru, monitro ac adeiladu rocedi o'r newydd. Enillodd y tîm Bencampwriaeth Rocedi Genedlaethol 2018/19. 


Lleoliadau

Profi De Cymru

Mae'r lleoedd rydych chi'n eu hastudio ac yn byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r hyn a gewch o'r brifysgol. Mae’n bwysig bod yn rhywle sy’n teimlo fel cartref, ond a all hefyd eich synnu. Mae De Cymru yn cynnig profiadau cyfoethog, gyda Chaerdydd yn ganolog. 

Gyda champysau yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, gallwch brofi’r amrywiaeth sydd gan dde Cymru i’w gynnig – bwrlwm y dinasoedd, harddwch yr arfordir, a llonyddwch cefn gwlad. 

Mae gennym ni bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws yn agored i chi a beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso i chi bob amser. 

Experience South Wales

Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru. 

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC. 

Peidiwch ag anghofio i ddilyn ni ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC 

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

Siarad

Chat with us

Siarad gyda'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydym yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. 

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.