Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Profwch STEM

Mae’r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol De Cymru wedi bod yn darparu addysg ac ymchwil sy’n ymwneud â diwydiant mewn STEM ers dros ganrif. Rydym wedi datblygu ein cyrsiau a’n dulliau cyflwyno i weddu i’r sgiliau newidiol sydd eu hangen ar gyflogwyr a sicrhau bod ein hymchwil ar flaen y gad o ran technolegau newydd.

Mae mwyafrif ein cyrsiau wedi’u hachredu gan eu cyrff proffesiynol ac mae gennym gyfleusterau rhagorol i’n myfyrwyr gael cyfleoedd dysgu ymarferol gydag offer o safon diwydiant.


Meysydd Pwnc STEM

Gwyddoniaeth

Science STEM

Rydym yn cynnig ystod eang o raddau gwyddoniaeth sy'n cael eu haddysgu gan arbenigwyr mewn cyfleusterau anhygoel

Cyfrifiadura

Computing STEM

Mae ein cyrsiau ymarferol yn eich galluogi i droi eich angerdd yn yrfa a chael profiad ymarferol

Peirianneg

Engineering STEM

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau peirianneg traddodiadol ac arbenigol a gymeradwyir gan arweinwyr diwydiant

Mathemateg

Maths STEM

Os ydych chi wedi mwynhau datrys problemau, gallai gradd Mathemateg yn PDC ddatgloi gyrfaoedd gwych i chi


CYRSIAU ÔL-RADDEDIG STEM

Llwybrau Astudio Pellach

Laura_Pegg Pharmaceutical_Science

Bydd addysg ôl-raddedig mewn STEM yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau technegol, arloesol a chreadigol ymhellach. Fel myfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol De Cymru, byddwch yn trawsnewid yn berson graddedig â gwybodaeth y mae galw mawr amdani gan gyflogwyr.

Rydym hefyd yn cynnig nifer o raglenni ymchwil ôl-raddedig fel Meistr trwy Ymchwil a PhD, sy'n eich galluogi i astudio pwnc STEM sydd o ddiddordeb i chi.

Graddau Ymchwil STEM

Rhoi theori ar waith

Dr Jeroen Nieuwland and Emma Hayhurst

Mae gennym gryfderau ymchwil mewn nifer o ddisgyblaethau unigol a meysydd rhyngddisgyblaethol.

Darganfod mwy: Gwyddorau Cymhwysol; Seiber; Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS); Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial; Gwyddorau Mathemategol; Peirianneg; Hypergyfrwng; Amgylchedd Cynaliadwy a Ffisioleg Fasgwlaidd.


Lleoliadau STEM

Bod yn ymarferol

Mae ymgymryd â lleoliad gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso'ch sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn, yn ogystal â'ch rhoi ar y blaen yn y gystadleuaeth pan fyddwch chi'n graddio.

Yn PDC rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Rydym yn cynnig dysgu sy’n adlewyrchu gofynion cyflogwyr, ac yn arfogi ein myfyrwyr â’r sgiliau a’r profiad i lwyddo. Rydym yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am gyflogaeth sydd gam ar y blaen i'w cystadleuwyr.

STEM PLACEMENTS.png


Prentisiaethau Gradd

Ennill Profiad Byd Go iawn

Byddwch yn cael eich gosod mewn amgylchedd gwaith, yn ennill profiad byd go iawn yn y gweithle ac yn ennill cyflog, tra ar yr un pryd yn gweithio tuag at gymhwyster gradd ar ôl cwblhau'r brentisiaeth yn llwyddiannus.

Mae'r cyfuniad hwn yn ffordd wych o ennill y profiad a'r wybodaeth y bydd eu hangen arnoch i ddod o hyd i waith yn y dyfodol a llwyddo mewn amgylchedd gwaith gan ei fod yn rhoi dau beth pwysig iawn i chi - cymhwyster addysg uwch a phrofiad go iawn.

Wayne Kwenda


Rhwydwaith75

Ennill wrth ddysgu

Graddio gyda gradd a 5 mlynedd o brofiad gwaith.

Mae Rhwydwaith75 yn lleoliad gwaith cyfunol a llwybr astudio rhan-amser i radd sy'n caniatáu i fyfyrwyr Weithio, Ennill a Dysgu!

Mae hyfforddeion Rhwydwaith75 yn gallu cymhwyso eu gwybodaeth academaidd i waith bywyd go iawn o fewn eu cwmni cynnal gan ennill y sgiliau, y profiad a'r cymwysterau angenrheidiol y mae diwydiant yn gofyn yn fawr amdanynt.

Sarah Liddell, Accounting and Finance Network 75


Diwrnodau Agored

Profi PDC

Ymunwch â ni mewn diwrnod agored neu ddigwyddiad byw a darganfyddwch y cyfleoedd sy'n aros amdanoch ym Mhrifysgol De Cymru.

Byddwch yn cael y cyfle i grwydro ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd neu Bontypridd, cwrdd â staff academaidd a myfyrwyr presennol, dysgu am fywyd ym Mhrifysgol De Cymru ac arian myfyrwyr, a chymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol sy'n ymwneud â'ch cwrs. I'r rhai na allant fynychu digwyddiad ar y campws, rydym yn cynnal digwyddiadau ar-lein ac ar-alw. Mae digonedd o ffyrdd i ddarganfod beth yw pwrpas PDC.

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar gymdeithasol i gadw i fyny â'r hyn sy'n digwydd ym Mhrifysgol De Cymru. #TeuluPDC

Explore USW Open Days


Gwneud Cais

Apply to USW

Yn barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i'r #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.                                                         

Siarad

Chat with us

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau.                                                                                

Bywyd PDC

student life

Gwnewch ffrindiau am oes, rhowch gynnig ar lawer o bethau newydd a dewch yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Llety

accommodation

Mae ble rydych chi'n byw yr un mor bwysig â'r hyn rydych chi'n ei astudio. Dewch i ni ddod o hyd i'ch cartref oddi cartref.