Ymgymryd â Lleoliad Proffesiynol

Mae ymgymryd â lleoliad gwaith yn gyfle gwych i chi gymhwyso'ch sgiliau presennol ac ennill rhai newydd o leoliad byd go iawn, yn ogystal â'ch rhoi ar y blaen yn y gystadleuaeth pan fyddwch chi'n graddio.

Yn PDC rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Rydym yn cynnig dysgu sy’n adlewyrchu gofynion cyflogwyr, ac yn arfogi ein myfyrwyr â’r sgiliau a’r profiad i lwyddo. Rydym yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am gyflogaeth sydd gam ar y blaen i'w cystadleuwyr.

manteision

  • Profiad byd go iawn
  • Gwych ar gyfer eich CV
  • Cymhwyswch yr hyn rydych chi wedi'i ddysgu
  • Cael cipolwg ar yr hyn rydych chi'n ei fwynhau (a'r hyn nad ydych efallai)
  • Potensial i gael swydd cyn graddio
  • Ennill hyder a sgiliau a fydd yn eich helpu ym mlwyddyn olaf eich gradd

lleoliadau peirianneg yn pdc

Civil Engineering

Lleoliadau gwyddoniaeth yn PDC

Abbie Tattersfield, Forensic Science student

Lleoliadau Cyfrifiadura a Mathemateg yn PDC

Abigail_Peters Bsc Maths

Ymgymerodd Daisy â lleoliad yn Uned Troseddau Uwch-Dechnoleg Heddlu Gwent

Daisy Stoyle - Gwent Police Hi-Tech Crime Unit.jpg

"Rwyf wir wedi mwynhau'r holl brofiad o weithio yn y diwydiant a chwrdd â phobl newydd yn gyson. Roedd cael y cyfle i fynd ar warantau chwilio yn un o rannau mwyaf cyffrous y lleoliad gan fy mod yn gallu gweld sut mae ymchwiliad yn datblygu o gwarant cychwynnol i gael ei chyflwyno i'r Uned Troseddau Uwch Dechnoleg i'w harchwilio.

Mae’r rhain yn gyfleoedd na fyddwn i erioed wedi’u profi o’m cwrs prifysgol yn unig, felly gwnes yn siŵr fy mod yn gwerthfawrogi pob cyfle a gynigir i mi.”

Daisy Stoyle, BSc (Anrh) Fforensig Cyfrifiadurol

Ymgymerodd Joshua ag interniaeth â thâl am 12 mis yn GE Aviation

Joshua Stuckey, AME graduate and GE employee.jpg

“Rwy’n credu bod y sgiliau technegol a ddatblygais ym Mhrifysgol De Cymru wedi bod o gymorth mawr i mi, gan eu bod wedi rhoi dealltwriaeth gyffredinol ac eang i mi o’r diwydiant hedfan, gan ganiatáu i mi ddysgu pethau’n haws wrth ddechrau’r rôl.

Yn benodol, fe wnaeth y modiwl Tyrbinau Nwy ynghyd â’m traethawd hir, ‘Future of Aircraft Propulsion’ wella’n sylweddol fy nealltwriaeth o’r caledwedd a’r egwyddorion a gymhwysir i beiriannau jet. Rhoddodd hyn fantais i mi, gan fy mod yn deall termau technegol allweddol, prosesau ac enwau rhannau na fyddai gan eraill efallai.”

Joshua, BSc (Anrh) Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau

Lleoliad Lizzie gyda Phrifysgol De Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Lizzie Williams  - Maths

“Yn ystod trydedd flwyddyn fy ngradd MMath Mathemateg, cwblheais leoliad haf gyda Phrifysgol De Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPABM) yn dadansoddi gwelyau gofal critigol ar gyfer Ysbyty Athrofaol y Grange yng Nghwmbrân sydd i fod i agor yn 2021.

“Fel rhan o’r lleoliad hwn, cefais gyfarfodydd rheolaidd a mynediad uniongyrchol gydag ABUHB ac ymwelais â’r uned gofal critigol yn Ysbyty Brenhinol Gwent. Galluogodd y lleoliad i mi ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth yr wyf wedi’u dysgu yn ystod fy addysg prifysgol a chymhwyso hyn i senario byd go iawn.

Lizzie Williams, MMaths Mathemateg

Ymgymerodd Laura â lleoliadau yn Ysbyty'r Tywysog Charles a PRA Gwyddorau Iechyd

Laura_Pegg Pharmaceutical_Science

"Yn fy mlwyddyn gyntaf, es i ar brofiad gwaith byr yn yr uned fferylliaeth yn Ysbyty'r Tywysog Charles lle cefais fy amlygu i'r uned treialon clinigol. Sbardunodd hyn ddiddordeb i mi yn y maes hwn, felly pan glywais am dair- cyfle lleoliad â thâl am fis yn PRA Health Sciences, cwmni treialon clinigol yn Abertawe, roeddwn i'n meddwl y gallai ddangos ochr wahanol i'r broses treialon clinigol i mi.

Yn PRA, cefais fy aseinio i astudiaeth a asesodd ddiogelwch, goddefgarwch ac effeithiolrwydd triniaeth a oedd yn cael treialon clinigol ar gyfer canser y fron. Dysgais sut i ddefnyddio meddalwedd perthnasol fel Datalabs a JReview, a swyddogaeth newydd o fewn Microsoft Excel, vlookup, a helpodd fi i redeg rhestrau."

Laura Pegg, Gwyddorau Fferyllol

Rhwydwaith 75

Ym Mhrifysgol De Cymru mae gennym hefyd gynllun o'r enw Rhwydwaith75 sy'n cyfuniad o leoliad gwaith a lwybr astudio rhan-amser sy'n arwain at radd. Mae hwn ar gael ar gyfer nifer dethol o gyrsiau ar draws y Brifysgol.

Mae hyfforddeion Rhwydwaith75 yn gallu cymhwyso eu gwybodaeth academaidd i waith bywyd go iawn o fewn eu cwmni cynnal gan ennill y sgiliau, y profiad a'r cymwysterau angenrheidiol y mae diwydiant yn gofyn yn fawr amdanynt.

Darganfod mwy am stem yn PDC