YN PDC RYDYM YN CREU GRADDEDIGION SYDD WEDI’U PARATOI AR GYFER YFORY. 

Rydym yn cynnig dysgu sy’n adlewyrchu gofynion cyflogwyr, ac yn arfogi ein myfyrwyr â’r sgiliau a’r profiad i lwyddo. Rydym yn cynhyrchu graddedigion sy'n barod am gyflogaeth sydd gam ar y blaen i'w cystadleuwyr. 

Ar ein cyrsiau cyfrifiadureg a mathemateg efallai y cewch gyfle i dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant i roi’r dechrau gorau i’ch gyrfa. 


BETH YW LLEOLIAD/BLWYDDYN RHYNGOSOD?

Gelwir eich blwyddyn leoliad yn aml yn “flwyddyn ryngosod.” Mae lleoliad rhyngosod yn gyfle profiad gwaith dilys sy'n ffurfio rhan o raglen gradd prifysgol a elwir yn gwrs rhyngosod.

Fel arfer cymerir lleoliadau rhyngosod yn y flwyddyn olaf ond un o radd pedair blynedd. Mae’r enw’n deillio o’r ffaith bod y cwrs yn cynnwys blwyddyn leoliad sydd wedi’i ‘ryngosod’ yng nghanol y radd. Fodd bynnag, nid dyma’r unig opsiwn sydd ar gael ar gyfer lleoliadau gwaith.

Profiad

Antonio Felton - ONS.png

Mae ein graddedigion wedi gweld eu blwyddyn lleoliad yn arbennig o fuddiol gan ei fod wedi caniatáu iddynt ennill profiad ymarferol o fewn eu dewis yrfa a’r cyfle i ddysgu’n uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol sydd wedi’u lleoli yn eu diwydiant.

Hyder

Hayley_Clark_26054.72a50cd0.fill-750x422.jpg

Mae ein graddau rhyngosod yn cynnig y cyfuniad perffaith o astudiaeth academaidd a phrofiad gwaith ymarferol, gan ganiatáu i chi adeiladu hyder yn y gweithle a graddedigion yn barod am waith o'ch rhaglen radd.

Gyrfaoedd

Anthony Meredith.jpg

Nid yw'n anghyffredin i raglenni blwyddyn lleoliad hefyd agor cyfleoedd gwaith yn y dyfodol mewn meysydd neu broffesiynau tebyg i'n graddedigion.


Darganfod mwy gan ein myfyrwyr

Mae gennym ni amrywiaeth o leoliadau ar draws pob un o’n meysydd pwnc.

Dysgwch fwy am y lleoliadau sydd ar gael yn y maes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo a chlywed gan y myfyrwyr sydd wedi bod ar ein lleoliadau hyd yn hyn ar y tudalennau hyn.


CYFRIFIADUREG A MATHEMATEG YN PDC

Rydym yn cynnig cyrsiau mwy traddodiadol fel cyfrifiadureg, mathemateg a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu, neu gyrsiau mwy arbenigol gan gynnwys deallusrwydd artiffisial, fforensig cyfrifiadurol a datblygu gemau cyfrifiadurol, i enwi ond ychydig. 

Nia Harris, Computer Science student

ACHREDIADAU

Mae cyrff proffesiynol yn gosod y meincnod ar gyfer safonau gweithwyr a gallant ddatgloi drysau i swyddi lefel uchel. 

Rydym yn ymgorffori’r safonau a’r achrediadau hyn yn ein cyrsiau i sicrhau eich bod yn cael y gorau o astudio gyda ni ac y gallwch symud ymlaen i gymwysterau proffesiynol cyn gynted â phosibl ar ôl i chi raddio. 

CYFLEUSTERAU

Mae gennym ni Labordy Ymchwilio Digidol, sef cyfleuster fforensig cyfrifiadurol sy'n nodweddiadol o'r rhai a ddefnyddir gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith. Mae ein cyfleuster Datblygu Gemau yn cynnwys y caledwedd Intel diweddaraf i ddarparu cyfrifiaduron hapchwarae pwerus ychwanegol. Fe welwch hefyd nifer o ystafelloedd cyfrifiadureg pwrpasol, pob un â'r feddalwedd ddiweddaraf.