Gweithio'n rhan-amser

Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr eisiau gweithio’n rhan-amser yn ystod eu hastudiaethau i ennill arian ychwanegol. Mae hefyd yn ffordd wych o gael profiad gwaith gwerthfawr a dysgu sgiliau newydd. 


Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr sy’n gweithio yn ystod y tymor yn gweithio rhwng 10 a 15 awr yr wythnos. Bydd gweithio mwy o oriau na hynny’n debygol o ymyrryd â’ch astudiaethau. 


Mathau o swyddi


Ym Mhrifysgol De Cymru, mae ein myfyrwyr yn gwneud amrywiaeth eang o swyddi, o rolau llysgennad y Brifysgol i weithio yn undeb y myfyrwyr neu’r ganolfan chwaraeon. Mae llawer o wahanol swyddi ar gael ger pob campws hefyd – mae gweithio mewn bariau, bwytai a siopau manwerthu yn ddewisiadau poblogaidd. Mae llawer o’n myfyrwyr yn gweithio yn y sinemâu lleol hefyd – mae’n ffordd wych o wylio ffilmiau am ddim! 


Y Gwasanaeth Gyrfaoedd


Mae gan y Brifysgol wasanaeth gyrfaoedd. Yn ogystal â rhoi cyngor ar yrfaoedd tymor hir, bydd gan y gwasanaeth fanylion am waith rhan-amser y gall myfyrwyr ei wneud yn ystod eu hastudiaethau. Rhestrir yr holl swyddi gwag ar Unilife, sef y safle mewnrwyd i fyfyrwyr. Yn ystod y tymor cyntaf, mae’r gwasanaeth gyrfaoedd yn trefnu ffair swyddi ar y campws hefyd. Mae’n syniad da dod â’ch CV gyda chi pan fyddwch chi’n cyrraedd os ydych chi’n gwybod eich bod chi eisiau gweithio’n rhan-amser tra eich bod yn y brifysgol.


Gweithio yn Undeb y Myfyrwyr


Mae Undeb y Myfyrwyr yn ffynhonnell dda arall o waith rhan-amser. Mae’n bosibl y bydd arnyn nhw angen staff bar, staff derbynfa, goruchwylwyr campfa a gweithwyr diogelwch. Bydd y gwaith fel arfer yn agos i lety’r myfyrwyr, sy’n golygu y bydd yn rhwydd i chi gyrraedd adref ac yn llai costus o ran teithio. Mae gweithio i Undeb y Myfyrwyr yn fwy tebygol o fod yn hyblyg hefyd, felly os oes gennych chi lawer o astudio i’w wneud, fe allwch chi leihau eich ymrwymiadau gweithio.


Gweithio i’r Brifysgol


Mae Prifysgol De Cymru yn cyflogi Llysgenhadon USW Insight o Brifysgol De Cymru sy’n ysgrifennu blogiau a negeseuon trydar ac yn mynd i ysgolion i siarad â darpar fyfyrwyr. Mae hyn yn ffordd wych o gael profiad gwaith gwerthfawr fel rheoli digwyddiad, siarad yn gyhoeddus, a phrofiad o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn cyd-destun proffesiynol. Rydym ni hefyd yn cyflogi llawer mwy o lysgenhadon i weithio mewn digwyddiadau fel diwrnodau agored a ffeiriau UCAS. 


Lleoliadau gwaith


Efallai mai’r ffordd orau i fyfyrwyr ennill arian yw cymryd rhan mewn lleoliadau gwaith taledig fel rhan o’ch cwrs. Yn y modd hwnnw, byddwch yn cael profiad gwaith gwerthfawr yn y maes o’ch dewis ar yr un pryd ag ennill arian. Mae enghreifftiau o’r math o brofiad gwaith y mae myfyrwyr Prifysgol De Cymru wedi’i wneud yn cynnwys gweithio mewn gwersylloedd chwaraeon plant, lleoliadau mewn diwydiant, a phrofiad gwaith gyda phapurau newydd a chylchgronau. Mae cyrsiau sy’n cynnwys blwyddyn ryngosod yn ffordd dda o ennill tra’ch bod chi’n astudio hefyd. 


Beth os oes gennych chi swydd eisoes?


Os oes gennych chi swydd ran-amser gyda chadwyn genedlaethol o siopau, sinemâu neu fariau, mae’n werth gofyn a allwch chi ‘drosglwyddo’ i gangen arall. Drwy wneud hynny, bydd y cyflogwr yn gwybod eich bod chi’n gallu gwneud y gwaith a’ch bod chi wedi cael eich hyfforddi yn barod. Fe allech chi wneud hyn cyn i chi adael gartref, gan y bydd yn rhoi rhywfaint o dawelwch meddwl i chi.


Mae gweithio’n rhan-amser yn rhan o fywyd myfyrwyr, a chydag ychydig bach o ymchwil a chynllunio, fe allwch chi ennill eich arian eich hun a, gobeithio, ysgafnhau’r baich ariannol arnoch chi a’ch rhieni.