Siopa Bwyd ar Gyllideb Myfyriwr

Mae cyllidebu yn bwysig oherwydd nid yn unig y mae'n eich dysgu sut i gynilo a gwario'n ddoeth, mae hefyd yn sgil bywyd defnyddiol.

Gyda phris hanfodion bob dydd ar gynnydd, mae gwybod sut i fod yn ddeallus gyda'ch siop fwyd yn hanfodol.

Yn ei fideo diweddaraf, mae ein Crëwr Cynnwys Myfyrwyr, Liam, yn rhannu ei saith awgrym ar gyfer bwyta ar gyllideb fel myfyriwr.


Chwiliwch am frandiau cartref

Nid yw prynu nwyddau brand cartref yn golygu eich bod yn aberthu ansawdd er mwyn gallu arbed rhywfaint o arian. Fel y dywedodd Liam, mae sudd trofannol Tesco yr un mor dda ac wedi costio £1.29 iddo, lle byddai brand adnabyddus wedi costio £4.95 (ac am lai o sudd hefyd!)


Gwnewch (a glynwch) at restr

Mae cael eich temtio gan bethau wrth fynd o gwmpas y siop yn anochel, ond er mwyn gallu cadw ar y trywydd iawn gyda’ch cyllideb fwyd, mae’n hollbwysig eich bod yn cadw’n ffyddlon i’ch rhestr siopa. Wrth wneud y rhestr ystyriwch ychwanegu rhai pethau y gellir eu rhewi, fel cyw iâr, neu rai hanfodion cwpwrdd sydd bob amser yn ddefnyddiol i'w cael, fel pasta neu datws tun.


Cynlluniwch eich prydau bwyd

Cadwch olwg ar yr hyn sydd gennych eisoes o'r siop fwyd ddiwethaf a'r hyn y gallech ei brynu y tro nesaf er mwyn gallu gwneud rhai prydau blasus. Mae cynllunio prydau bwyd yn ffordd hawdd, gost-effeithiol nid yn unig i gadw ar y gyllideb, ond i gadw i fyny â phrydau cytbwys. Gallech hyd yn oed fod yn greadigol a chreu cynlluniwr eich hun gyda lliwiau gwahanol ar gyfer gwahanol brydau!


Gwnewch y mwyaf o ostyngiadau

Mae gan y rhan fwyaf o archfarchnadoedd gynllun cerdyn teyrngarwch lle gallwch gasglu pwyntiau neu gael mynediad at brisiau rhatach. Fel myfyrwyr hefyd, gallwch ddefnyddio gostyngiadau a chynigion myfyrwyr naill ai yn y siop neu ar-lein.


Ewch ati i goginio!

Defnyddiwch y sosbenni hynny y daethoch gyda chi i'r brifysgol a dysgwch ryseitiau newydd. Mae dod i'r arfer o goginio'n amlach yn ffordd wych o arbed rhywfaint o arian parod. Nid ydym yn dweud na allwch fyth fynd allan am brydau eto, ond mae'n syniad ei gyfyngu i efallai unwaith y mis neu ar gyfer achlysuron arbennig.


Rhewi bwyd

Mae rhewi prydau bwyd yn golygu eich bod yn cael mwy o werth am eich arian. Nid yn unig mae llai o fwyd yn mynd i'r bin, ond rydych hefyd yn lleihau faint o amser ac egni sy'n cael ei wario dros y stôf. Gwnewch yn siŵr bod y bwyd yn oer cyn mynd i’r rhewgell, eich bod wedi ei labelu â beth ydyw a'r ddyddiad y cafodd ei wneud, a’ch bod yn ei ailgynhesu’n dda, nid oes unrhyw reswm pam na ddylech fod yn rhewi bwyd.


Gwnewch becynnau bwyd

Ffordd hawdd arall o aros ar y gyllideb yw trwy baratoi pecynnau bwyd ar gyfer diwrnod prysur o ddarlithoedd, neu os ydych chi'n cynllunio taith diwrnod. Does dim rhaid i becyn bwyd olygu brechdan ddiflas, fe allech chi gymryd peth pasta dros ben (a wnaethoch chi fel rhan o’ch cynllun pryd) neu gawl mewn fflasg. 

Supermarket Food Shop Meal Plan Frozen Food Packed Lunch