DIWYLLIANT, BWYD, CERDDORIAETH, SIOPAU, CHWARAEON A BYWYD NOS

CYFLEOEDD GYRFAOEDD A LLEOLIAD GWAITH

DIM OND 20 MUNUD O BRIF DDINAS CYMRU

TREF GYDA TREFTADAETH CYFOETHOG A LLAWER I'W ARCHWILIO


PAM PONTYPRIDD

why ponty welsh.png

O Bontypridd, gallwch fwynhau popeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant y ddinas, traethau syfrdanol a chefn gwlad hardd. Mae'n dref sy'n llawn hanes a threftadaeth a digon i'w ddarganfod.

Dyma ychydig o'r mannau gorau ym Mhontypridd:


 • Eglwys Sant Gwynnos
 • Amgueddfa Pontypridd
 • Noddfa merlod pwll
 • Hen bont
 • Parc Ynysangharad
 • Y Siop Gymraeg
 • Llyfrgell Pontypridd
 • Parc Treftadaeth Rhondda
 • Canolfan Celfyddydau Muni
 • Profiad Y Bathdy Brenhinol
 • Distyllfa Wisgi Penderyn

5 ffaith am Ponty:

 1. Ganwyd y canwr chwedlonol o Gymru, Tom Jones, yn Nhreforest
 2. Mae Rhondda Cynon Taf wedi cael ei enwi fel un o'r safleoedd syllu sêr gorau yn y DU
 3. Mae rhaglenni teledu fel Dr. Who, Torchwood ac Sex Education wedi elwa o'r lleoliad wrth ffilmio
 4. Cyfansoddwyd Anthem Genedlaethol Cymru ym Mhontypridd
 5. Mae cysylltiad cryf rhwng datblygiad Pontypridd a'r chwyldro diwydiannol


DIWYLLIANT A Golwgfeydd

explore ponty welsh.png

Mae Pontypridd yn dref sydd wedi'i lleoli yng Nghymoedd Taf Rhondda Cynon lle mae rhywbeth at ddant pawb.

Gyda golygfa ddigwyddiad ffyniannus mae rhywbeth i'w brofi bob amser. O safleoedd hanesyddol a mannau poeth teithio o fewn cyrraedd hawdd, i fariau, marchnadoedd, sinemâu, siopau coffi, chwaraeon byd-eang, gigs a chymaint mwy, ni fyddwch byth yn cael trafferth dod o hyd i ffordd i dreulio'ch amser.

our students love cardiff welsh.png

Mannau agored gwyrdd a naws gymunedol. Dinasoedd, mynyddoedd a thraethau i gyd o fewn cyrraedd hawdd.

Ewch i un cyfeiriad a byddwch yn cerdded ar hyd traeth gogoneddus. Ewch i mewn i un arall a byddwch yn dringo mynydd hanesyddol. Mae astudio yn PDC yn ffordd wych o archwilio rhai o ddinasoedd mwyaf Cymru.

Mae PDC Pontypridd yn cynnwys dau safle: Treforest a Glyntaff. O adeiladau rhestredig i strwythurau modern, newydd, mae Pontypridd yn adlewyrchu hanes balch y Brifysgol a'i huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol. Yma, fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch chi - eich dosbarthiadau, y llyfrgell, caffis a bariau i'w bwyta a'u hyfed, a'ch ffrindiau i dreulio amser gyda nhw.

Mae ein campws mwyaf ym Mhontypridd 20 munud yn unig o Gaerdydd ar y trên.


BWYD A DIOD

food and drink WELSH.png

Mae Pontypridd yn gartref i fwytai lleol sy'n cynhyrchu eu cwrw a'u cwrw eu hunain, yn gweini hufen iâ traddodiadol ac yn arbenigo mewn bwyta mân i enwi ond ychydig.

O fwytai tafarn lleol i wynebau cyfarwydd cadwyni cenedlaethol, mae gennym ystod enfawr o leoedd i fwyta ac yfed a fydd yn apelio at bawb.

Ni ddylid ei golli yw'r digwyddiad bwyd brathiad Big Welsh blynyddol a pheidiwch ag anghofio edrych ar Farchnad Pontypridd i gael profiad siopa unigryw.

our students love food and drink welsh.png

Yn teimlo'n llwglyd neu'n chwilio am rywle i fachu diod? Dyma ein hargymhellion:

 • Caffi Barry Sidings
 • Marchnad Pontypridd
 • Otley Arms
 • Lt twt bragdy
 • Siopau coffi mwy ac annibynnol
 • Coffi cortile
 • Deffro mewn blwch
 • Pysgod a sglodion carinis
 • Bun o Grawnwin
 • Saffron Pontypridd


ADLONIANT A BYWYD NOS

ponty entertainment welsh.png

Mae yna amrywiaeth o fariau annibynnol a lleoliadau cerddoriaeth agos atoch yn yr ardal leol i chi eu mwynhau, sy'n golygu nad oes raid i chi fynd yn bell i fwynhau noson allan gyda'ch ffrindiau.

Fe allech chi hefyd dreulio noson yn y clwb nos ar y campws, Eclipse, neu fwynhau'ch pum munud o enwogrwydd mewn noson carioci yn y Ddraig Randy.

Mae Pontypridd hefyd ddim ond 20 munud o Gaerdydd ar y trên. Mae gan y brifddinas ystod o glybiau nos a lleoliadau poblogaidd i chi eu mwynhau.

our students love entertainment welsh.png

Mae rhai o'n hargymhellion yn cynnwys:

 • Gŵyl Penwythnos Mawr Ponty
 • Clwb y bont
 • Otley Arms
 • Bar a Chlwb Nos Undeb Myfyrwyr Campws Treforest
 • Bar globetrotters
 • Theatr Park and Dare
 • Canolfan Pheonix
 • Sinema Showcase, Nantgarw


GWEITHGAREDDAU A CHWARAEON

activities ponty welsh.png

Mae yna ddigon o ffyrdd i aros yn egnïol ym Mhontypridd o fynd am dro trwy Barc Ynysangharad i nofio ym Mhonty Lido. Mae Bannau Brycheiniog hefyd gerllaw felly beth am ddringo Pen y Fan, y copa uchaf yn Ne Cymru?

 • Ponty lido
 • Canolfan dringo sbot
 • Ffordd Sardis
 • Canolfan Beicio a Gweithgaredd Cwad Taff Valley
 • Cerdded llwybr y Taff
 • Clwb chwaraeon UM
 • Campfa ar y campws
 • Canolfan Bowlio Dan Do Taly Ely
 • Clwb golff Pontypridd

our students love sport welsh.png

Mae gan Brifysgol Cymru gefndir chwaraeon cryf a rhai o'r cyfleusterau gorau yn y DU.

Mae gan PDC amgylchedd chwaraeon cystadleuol ffyniannus, gydag ystod o dimau prifysgol yn cystadlu yng Nghynghrair BUCS (Prifysgolion a Cholegau Prydain). Rydym yn ymfalchïo yn ein llwyddiannau chwaraeon ac mae'n rhan fawr o fywyd myfyrwyr PDC. Ym Mhontypridd, mae gennym ni hefyd campfa ar y campws cynnal ystod o ddosbarthiadau a gweithgareddau sy'n agored i fyfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd.


ARCHWILIWCH GERLLAW

nearby ponty welsh.png

Dim ond 20 munud o Treforest yw prifddinas Cymru.

Byw bywyd yn uchel neu fynd ag ef ar eich cyflymder eich hun, mae gan Gaerdydd y cyfan i'w gynnig. Gyda golygfa ddigwyddiad ffyniannus mae rhywbeth i'w brofi bob amser. O safleoedd hanesyddol a mannau problemus teithio o fewn cyrraedd hawdd, i sinemâu to, pop-ups bwyd stryd, siopau coffi, chwaraeon byd-eang, cerddoriaeth, gwyliau a chymaint mwy, ni fyddwch byth yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ffordd i dreulio'ch amser.

Dim ond hanner awr i ffwrdd o Bontypridd yw Casnewydd ac mae'n ddinas sydd â llawer i'w gynnig.

Mae Casnewydd yn ddinas fywiog rhwng Caerdydd a Bryste. Mae Campws y Ddinas yng nghanol y Ddinas, ochr yn ochr ag Afon Usk ac yn agos at amwynderau lleol a lleoliadau adloniant. Yma, mae gennych bopeth ar stepen eich drws o siopau, bwytai a bariau a chysylltiadau trafnidiaeth gwych.


LLE I AROS

wheretostay WELSH.png

Mae gennym dros 1,200 o ystafelloedd o wahanol feintiau, ac 20 o fflatiau stiwdio hunangynhwysol ar ein campws Pontypridd.

Byw ac astudio mewn awyrgylch cyfeillgar, cymunedol y mae ein myfyrwyr yn ei garu. Nid yn unig mae'n gyfleus, ond mae'n cael ei brisio'n gystadleuol hefyd.

Mae'r golygfeydd syfrdanol o'r cymoedd yn wirioneddol olygfa i'w gweld. Beth am wneud y gorau o'ch arhosiad mewn bwthyn neu wely a brecwast sy'n gyfeillgar i'r gyllideb?

Neu, am brofiad mwy moethus, dewis aros mewn gwesty a sba bwtîc neu ail-leinio mewn tafarn yng nghanol y dref.