DIWYLLIANT, BWYD, CERDDORIAETH, SIOPAU, CHWARAEON A BYWYD NOS

CYFLEOEDD LLEOLIAD GOFAL A GWAITH

DIM OND 2-3 AWR YN RHWYDD O LLUNDAIN A BIRMINGHAM

CYMUNED CREADIGION SY'N CARU I GYDWEITHIO


PAM CAERDYDD

whycardiff-WELSH.png

CROESO I UN O'R DINASOEDD SY'N TYFU GYFLYMAF YN Y DU

Mae Caerdydd yn ddinas sydd â rhywbeth at ddant pawb. Byw bywyd yn uchel neu fynd ag ef ar eich cyflymder eich hun, mae gan Gaerdydd y cyfan i'w gynnig.

Gyda golygfa ddigwyddiad ffyniannus mae rhywbeth i'w brofi bob amser. O safleoedd hanesyddol a mannau problemus teithio o fewn cyrraedd hawdd, i sinemâu to, pop-ups bwyd stryd, theatr fyw, siopau coffi, chwaraeon byd-eang, cerddoriaeth, gwyliau a chymaint mwy, ni fyddwch byth yn cael trafferth dod o hyd i ffordd i dreulio'ch amser .

our students love cardiff welsh.png

GALLWCH DEITHIO I GAERDYDD O'N CAMPYSAU YM MHONTYPRIDD NEU GASNEWYDD MEWN DIM OND 20-30 MUNUD

Ewch i un cyfeiriad a byddwch yn cerdded ar hyd traeth gogoneddus. Ewch i mewn i un arall a byddwch yn dringo mynydd hanesyddol. Mae astudio yn USW yn ffordd wych o archwilio rhai o ddinasoedd mwyaf Cymru.

Mae ein campws yng Nghaerdydd yng nghanol canol y ddinas ac mae'n hawdd iawn ei gyrchu. O'n campws Treforest a Glyntaff ym Mhontypridd, gallwch gyrraedd Caerdydd mewn dim ond 20 munud mewn car neu drên.

O'n campws yng Nghasnewydd, dim ond taith gyflym 30 munud i mewn i'r ddinas ydyw.


DIWYLLIANT A GOlwgfeydd

culture WELSH.png

Mae Caerdydd yn brifddinas fodern a fydd yn eich synnu. Ymunwch yn ein diwylliant a gweld y safleoedd hanesyddol a swynol sydd gan Gaerdydd i'w cynnig.

Caerdydd yw'r ddinas sy'n tyfu gyflymaf yn y DU ac mae wedi bod yn amlddiwylliannol ac yn gosmopolitan o'r cychwyn cyntaf. Yma, fe welwch ansawdd bywyd anhygoel, mwy o fannau gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas arall yn y DU a llawer o bobl wych.


BWYD A DIOD

food and drink WELSH.png

O fwyd stryd a bwyd tafarn i goctels ffansi a chwrw crefft, mae gan Gaerdydd y cyfan.


Mae gennym lu o opsiynau bwyta i chi ddewis ohonynt yn ein dinas fywiog gan gynnwys bwytai cadwyn poblogaidd a busnesau annibynnol a lleol.

Mae gennym rywbeth at ddant pawb! Ni ddylid ein colli yw ein gwyliau bwyd Vegan blynyddol a pheidiwch ag anghofio edrych ar Farchnad Caerdydd am brofiad siopa unigryw.

our students love food and drink welsh.pngADLONIANT A BYWYD NOS

entertainment WELSH.png

O gigs comedi, theatrau, tafarndai a chlybiau, i sîn gerddoriaeth lewyrchus gyda sylfaen gadarn mewn lleoliadau agos atoch a graddfa fawr, mae Caerdydd yn yn ddiogel cyfalaf adloniant.

Mae rhai o'r lleoliadau mwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd yn gartref i ystod eang o adloniant:

our students love entertainment welsh.png

Roedd myfyrwyr Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol USW yn cynllunio ac yn rheoli Trochi! Gwyl 2020.

Mae Caerdydd wedi cael ei datgan yn ddinas gerddoriaeth gyntaf erioed y DU diolch i'w sîn gerddoriaeth lewyrchus. Mae PDC yn cyfrannu at hyn ar ffurf y Trochi! Gwyl, lle mae myfyrwyr yn rhaglennu, yn hyrwyddo ac yn rheoli'r digwyddiad, yn ogystal â pherfformio eu hunain ochr yn ochr â'r doniau cerddorol gorau yng Nghaerdydd ac artistiaid pennawd sefydledig.

Penlinwyr ar gyfer Trochi PDC! Mae'r ŵyl wedi cynnwys aml-blatinwm, artist arobryn a chyn-flaenwr Verve Richard Ashcroft a chyd-flaenwr The Libertines, Pete Doherty.CHWARAEON

sport WELSH.png

Mae Caerdydd yn brifddinas chwaraeon gydag enw da anhygoel ar ôl cynnal llawer o ddigwyddiadau chwaraeon rhyngwladol gan gynnwys y Gemau Olympaidd a Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA 2017. P'un a ydych chi'n mwynhau pêl-droed, rygbi neu hoci iâ, gallwch chi chwarae a chefnogi timau lleol a rhyngwladol yn y ddinas.

 • Hoci Diawl Caerdydd
 • Rygbi Gleision Caerdydd
 • Pêl-droed Dinas Caerdydd
 • Criced Morgannwg
 • Parciau Bute a Roath
 • Sglefrio Ia
 • Stadiwm y Dywysogaeth

our students love sport welsh.png


Mae gan Brifysgol Cymru gefndir chwaraeon cryf a rhai o'r cyfleusterau gorau yn y DU.

Mae gan PDC amgylchedd chwaraeon cystadleuol ffyniannus, gydag ystod o dimau prifysgol yn cystadlu yng Nghynghrair BUCS (Prifysgolion a Cholegau Prydain). Rydym yn ymfalchïo yn ein llwyddiannau chwaraeon ac mae'n rhan fawr o fywyd myfyrwyr PDC.


SIOPA

Cardiff Shopping Welsh

O frandiau adnabyddus y stryd fawr i boutiques annibynnol ac arcedau hynod, mae gan olygfa adwerthu Caerdydd ddigon i'w gynnig.

our students love shopping welsh.pngBLE I AROS

wheretostay WELSH.png

Yng Nghaerdydd, rydym yn gweithio gyda'r darparwr preifat Unite i gynnig ystafelloedd i chi yn eu Neuaddau Preswyl. Mae'r ystafelloedd en-suite hyn yng nghanol y ddinas yn union gyferbyn ag adeilad ATRiuM yng Nghaerdydd.

 • Gerddi Adam Street
 • Llety Preifat

O westai moethus i lety gwely a brecwast cyfeillgar, ni fyddwch byth yn bell o bopeth sydd gan y Ddinas i'w gynnig. Dyma ein hargymhellion ar ble i aros os ydych chi'n ymweld â Chaerdydd:

 • Caerdydd Voco Tyddewi
 • Premier Inn Canol Dinas Caerdydd
 • Gwesty Clayton 
 • Gwesty Radisson Blu
 • Glanfa Travelodge yr Iwerydd
 • Gwesty Sleeperz
 • Future Inn Caerdydd