WEDI'I AMGYLCHYNU GAN FANNAU GWYRDD A CHEFN GWLAD

CYFLEOEDD LLEOLIAD GWAITH

DINAS FYWIOG WEDI'I LLEOLI RHWNG CAERDYDD A BRYSTE

DATBLYGIAD MANWERTHU GWERTH £ 100M, TAITH FRIARS, AR GARREG EICH DRWS


PAM CASNEWYDD

pamcasnewydd.jpg

CROESO I DDINAS SY'N GYFOETHOG O RAN HANES

Yng nghanol y ddinas, yn edrych dros yr Afon Usk, mae un o adeiladau mwyaf eiconig y Brifysgol ac ni allai fod mewn lleoliad gwell i gofleidio bywyd y ddinas yng Nghasnewydd.

Gyda datblygiad manwerthu Friars Walk lai na phum munud ar droed o'r campws, gallwch ymlacio dros frathiad i'w fwyta neu fynd i'r gampfa. Mae gan Gasnewydd hefyd ystod eang o fariau a chlybiau nos i weddu i unrhyw chwaeth ac mae hyd yn oed yn gartref i'r bragdy arobryn, Tiny Rebel.

our students love cardiff welsh.png

GALLWCH DEITHIO I GAERDYDD O'N CAMPWS YNG NGHASNEWYDD MEWN DIM OND 30 MUNUD

Mae Casnewydd yn ddinas fywiog rhwng Caerdydd a Bryste. Mae Campws y Ddinas yng nghanol y Ddinas, ochr yn ochr ag Afon Usk ac yn agos at amwynderau lleol a lleoliadau adloniant.

Mae bod yn fyfyriwr ar Gampws Casnewydd yn golygu bod gennych bopeth ar stepen eich drws gan gynnwys neuaddau myfyrwyr ychydig fetrau o'r campws, yn ogystal â siopau, bwytai a chysylltiadau trafnidiaeth o fewn pellter cerdded.

O'n campws yng Nghasnewydd, dim ond taith 30 munud ar y trên yw Caerdydd.


DIWYLLIANT A Golwgfeydd

sightseeing newport welsh.png

Nid yn unig y mae Casnewydd yn ddinas sy'n llawn diwylliant, ond mae hefyd yn brysur gyda busnesau annibynnol a chefn gwlad gwyrddlas.

Os penderfynwch fyw yng Nghasnewydd wrth astudio yn USW, ni fyddwch byth yn brin o ffyrdd i dreulio'ch amser hamdden. O faddonau ac amgueddfeydd Rhufeinig hanesyddol i archwilio'r gwlyptiroedd, mae rhywbeth at ddant pawb yn y Ddinas newydd hon.

Os yw'r celfyddydau'n fwy o olygfa, gallwch ymlacio gyda ffrindiau dros ddiod a cherddoriaeth fyw yn un o'r canolfannau artistig niferus sydd gan Gasnewydd i'w cynnig.

out students love culture newport welsh.png


BWYD A DIOD

food and drink newport welsh.png

Bydd dinas Casnewydd yn darparu ar gyfer eich holl anghenion bwyd - o fecws crefftus a chaffis i fragdy arobryn a mwy.


Mae Casnewydd yn llawn dop o fusnesau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg. Gallwch archwilio golygfa goginiol annibynnol Casnewydd neu edrych ar rai o'ch hoff gadwyni, gan gynnwys Nandos, Wagamamas a Costa.

Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn ymweld â marchnad Casnewydd, marchnad dan do draddodiadol a adeiladwyd ym 1854.

our students love food and drink newport welsh.png

Yn teimlo'n llwglyd neu'n chwilio am rywle i fachu diod? Dyma restr o'n hargymhellion:


ADLONIANT A BYWYD NOS

entertainment newport welsh.png

Mae gan Gasnewydd amrywiaeth o fariau a chlybiau nos i weddu i unrhyw flas. Mae Meze Lounge, bar cerddoriaeth amgen, yn ffefryn mawr i fyfyrwyr nos Fercher a phenwythnosau, ac mae Delilah's a Linekers Bar yn wych ar gyfer noson allan fwy bywiog.

Mae Theatr Glan yr Afon hefyd yn darparu llawer o ddigwyddiadau y mae myfyrwyr yn eu mwynhau gan gynnwys nosweithiau comedi, cynyrchiadau drama, dangosiadau ffilm a cherddoriaeth fyw. Mae gwaith myfyrwyr hefyd yn cael ei arddangos yn rheolaidd yng ngofodau Oriel y Theatr.

our students love newport welsh.png

Roedd ein myfyrwyr Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol PDC wedi cynllunio a rheoli Gŵyl Immersed! 2020.

Mae Caerdydd wedi cael ei datgan yn ddinas gerddoriaeth gyntaf erioed y DU diolch i'w sîn gerddoriaeth lewyrchus. Mae PDC yn cyfrannu at hyn ar ffurf y Trochi! Gwyl, lle mae myfyrwyr yn rhaglennu, yn hyrwyddo ac yn rheoli'r digwyddiad, yn ogystal â pherfformio eu hunain ochr yn ochr â'r doniau cerddorol gorau yng Nghaerdydd ac artistiaid pennawd sefydledig.

Penawdau ar gyfer gŵyl Immersed! Mae'r ŵyl wedi cynnwys amlblatinwm, artist arobryn a chyn-ddyn blaen Verve Richard Ashcroft a chyd-ddyn blaen The Libertines, Pete Doherty.


SIOPA

siopa.jpg

Mae Casnewydd yn gartref i ddatblygiad manwerthu gwerth £ 100m Friars Walk, sydd dafliad carreg o'n campws. 

Mae Commercial Street, Canolfan Kingsway a Marchnad Casnewydd yn cynnal popeth o enwau strydoedd mawr a manwerthwyr annibynnol lleol i fasnachwyr, caffis a siopau coffi. Dyma rai o'r siopau y gallwch chi ddisgwyl dod o hyd iddyn nhw:

  • Debenhams
  • H&M
  • Jack & Jones
  • JD Sport
  • Edrych Newydd 
  • Ynys yr Afon 
  • Pandora
  • Nesaf

Os ydych chi'n caru siopa, peidiwch ag anghofio hynny Canolfannau siopa helaeth Caerdydd dim ond 20 munud i ffwrdd. 


LLE I AROS

wheretostay WELSH.png

Yng nghanol dinas Casnewydd, mae'r Brifysgol wedi ymuno â'r darparwr preifat CLV, i gynnig Neuaddau Preswyl modern yn agos iawn at USW Casnewydd ac yn edrych dros yr Afon Wysg.

O westai moethus i lety gwely a brecwast cyfeillgar, ni fyddwch byth yn bell o bopeth sydd gan y Ddinas i'w gynnig. Dyma ein hargymhellion ar ble i aros os ydych chi'n ymweld â Chasnewydd:


ARCHWILIWCH GERLLAW

nearby ponty welsh.png

Dim ond 20 munud o Gasnewydd yw Caerdydd, prif ddinas Cymru.

Byw bywyd yn uchel neu fynd ag ef ar eich cyflymder eich hun, mae gan Gaerdydd y cyfan i'w gynnig. Gyda golygfa ddigwyddiad ffyniannus mae rhywbeth i'w brofi bob amser. O safleoedd hanesyddol a mannau problemus teithio o fewn cyrraedd hawdd, i sinemâu to, pop-ups bwyd stryd, siopau coffi, chwaraeon byd-eang, cerddoriaeth, gwyliau a chymaint mwy, ni fyddwch byth yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ffordd i dreulio'ch amser.

Dim ond hanner awr i ffwrdd o Gasnewydd yw Pontypridd ac mae'n ddinas gyda llawer i'w gynnig.

Mae Pontypridd yn ddinas fywiog wedi'i lleoli a dyma gartref ein campysau Treforest a Glyntaff. Fe welwch undeb myfyrwyr helaeth yma, gyda champfa ar y safle, canolfan chwaraeon, siopau, bwyd, diod a chymaint mwy.