Symud i lety prifysgol neu dai sector preifat? Rydym wedi creu'r canllaw pacio prifysgol hwn i'ch helpu i symud yn gyffyrddus i'ch cartref newydd.

AM EICH YSTAFELL GWELY

 • Dillad. Ceisiwch bacio cyn lleied â phosibl ac ystyriwch y tymor rydych chi'n symud ynddo. Os nad ydych chi'n mynd i allu mynd yn ôl ac ymlaen i gasglu mwy o ddillad trwy gydol y flwyddyn, efallai y gallech chi gadw cês dillad o dan eich gwely.
 • Dillad gwely. Ystyried pa mor aml y bydd angen i chi olchi'ch dillad gwely; gall fod yn ddoeth pacio o leiaf 2 set. Mae hefyd yn ffordd braf o ychwanegu rhywfaint o bersonoliaeth i'ch ystafell newydd.
 • Bydd gliniadur ac argraffydd yn dod yn ddefnyddiol wrth i chi astudio, er bod gennym lyfrgelloedd ar bob campws gyda bopeth sydd ei angen arnoch chi.
 • Efallai yr hoffech ystyried dod ag estyniad plygiau os oes gennych lawer o dechnoleg.
 • Gallwch ddod â'ch teledu i neuaddau preswyl ond peidiwch ag anghofio cael trwydded deledu!
 • Seinydd ar gyfer chwarae cerddoriaeth, ar gyfer eich ystafell a'r ardaloedd cymunedol.

Accommodation 2021.jpg

AM EICH YSTAFELL YMOLCHI

 • Papur toiled (ond rydyn ni'n siwr na byddwch yn anghofio hon).
 • Cynhyrchion glanhau - mae glanhawr ystafell ymolchi a chadachau gwrth-bacteria yn bendant yn hanfodol.
 • Pethau ymolchi personol fel siampŵ, gel cawod, sebon dwylo, brws dannedd a phast dannedd.
 • Dewch ag ychydig setiau o dyweli fel bod gennych rai wrth law pan fydd rhai yn y golch.
 • Efallai yr hoffech ystyried dod â mat baddon i gadw'r llawr yn sych ac ychwanegu ychydig o bersonoliaeth i'ch ystafell ymolchi.
 • Os oes gennych lawer i'w gadw'n daclus, ystyriwch ddod â rhai basgedi storio i sicrhau bod popeth yn aros yn ei le.
 • Peidiwch ag anghofio eich sychwr gwallt, eich brws gwallt ac unrhyw offer / cynhyrchion steilio eraill sydd eu hangen arnoch chi.
Accommodation 2021 - Mountain Halls Bathroom.jpg

AM Y CEGIN

 • Llestri - dewch â cwpl o blatiau, mygiau a chyllyll a ffyrc. Efallai y byddwch hefyd am ddod â phethau bach defnyddiol fel agorwr potel a thuniau, hambwrdd pobi a bwrdd torri, yn dibynnu ar faint rydych chi'n bwriadu ei goginio ...
 • Sosbenni - bydd y mwyafrif o setiau sylfaenol yn cynnwys sosban fach a mawr a sosban ffrio. Efallai yr hoffech chi ystyried wok hefyd, maen nhw'n gallu coginio bron unrhyw beth!
 • Mae cynhyrchion glanhau yn hanfodol i gadw ardaloedd cymunedol yn ffres ac yn lân. Mae hylif golchi llestri, glanedydd golchi dillad a glanhawr cegin yn lle da i ddechrau.
 • Dewch â rhywbeth i'w fwyta am y noson gyntaf (neu gael tecawê ...).
 • Dewch â ddigon o fwyd ffres i bara'r ychydig ddyddiau cyntaf. Gallwch chi gynllunio taith i'r archfarchnad leol ar ôl i chi setlo - mae gan ein holl gampysau o leiaf un archfarchnad yn agos.
 • Dewch â blwch bach o styffylau cwpwrdd storfa fel pasta, nwdls sych, ffa, tuniau o domatos a pherlysiau sych a pheidiwch ag anghofio eich cymhelliant hylifol (aka te a choffi).

     


Accommodation 2021.jpg

Pethau eraill

 • Digon o arian wrth gefn rhag ofn, yn enwedig os yw'ch Benthyciad Myfyriwr yn hwyr.
 • Pecyn cymorth cyntaf sylfaenol ynghyd â meddyginiaethau ar gyfer Ffliw'r Glas, fel Paracetamol a Berocca a pheidiwch ag anghofio unrhyw feddyginiaeth a ragnodir i chi - cyflenwad o leiaf mis!
 • Llyfrfa. Ystyriwch yr hyn y bydd ei angen arnoch yn wirioneddol ar gyfer eich cwrs. Er enghraifft, os bydd eich cwrs yn cynnwys mathemateg, dewch â chyfrifiannell. Os ydych chi'n astudio pwnc creadigol fel drama, mae'n bosib iawn y gallwch chi adael yr un hwnnw gartref. Gallwch chi prynu mwy pan fydd ei angen arnoch chi.
 • Gemau bwrdd am nosweithiau i mewn gyda'ch cydletywyr.
 • Lluniau o gartref - pa ffordd well o wneud i'ch neuaddau newydd deimlo fel cartref na dod â'ch hoff atgofion gyda'ch hoff bobl.

    

Accommodation 2021 - Glamorgan Court.jpg

PEIDIWCH Â DDOD Â ...

 • Meicrodon, tegell, neu dostiwr. Mae ceginau yn cynnwys y rhain ac nid ydym yn argymell cadw un yn eich ystafell wely.
 • Llyfrau testun. Ystyriwch brynu gwerslyfrau pan gyrhaeddwch oherwydd efallai y gallwch eu cael yn ail law.
 • Canhwyllau - ni chaniateir iddynt! Ceisiwch gael rhai LED yn lle os ydych chi'n hoff o awyrgylch ymlaciol.
 • Anifeiliaid anwes! Mor drist ag yw gadael eich ffrindiau blewog gartref, ni chaniateir anifeiliaid anwes mewn neuaddau myfyrwyr, ac mae'r mwyafrif o gytundebau tenantiaeth gyda landlordiaid preifat hefyd yn gwahardd cadw anifeiliaid anwes.

Accommodation 2021.jpg