Pan fyddwch chi'n meddwl am fywyd myfyriwr mae'n bosibl y bydd stereoteip yn dod i'r meddwl. Ond y gwir amdani yw bod y profiad yn wahanol i bob person.

Mae’n arferol cael llawer o ddisgwyliadau cyn dod i’r brifysgol, ond beth ddylech chi ei ddisgwyl mewn gwirionedd o’ch amser fel myfyriwr? Rydyn ni'n mynd i'r afael â rhai o'r camsyniadau mwyaf cyffredin fel y gallwch chi gael syniad o sut beth fyddai bywyd myfyriwr.

Mae Benthyciad Myfyrwyr yn ddyled amhosibl

Mae llawer o bobl yn poeni bod talu benthyciad myfyriwr yn eu rhoi mewn llawer o ddyled na allant ddelio â hi. Fodd bynnag, mae cwmnïau benthyciadau myfyrwyr yn cael eu llywodraethu yn dda, ac mae hyn yn sicrhau eich bod yn talu yn ôl eich benthyciadau mewn ffordd y gallwch chi ei fforddio, yn seiliedig ar eich salari.

Dim ond ar ôl i chi ddechrau ennill dros swm penodol y flwyddyn o'ch cyflogaeth y byddwch chi'n dechrau ad-dalu'ch benthyciad yn ôl. Mae ad-daliadau (ar hyn o bryd) yn 9% sefydlog o'r hyn rydych chi'n ei ennill dros y trothwy hwnnw. Mae'r ad-daliadau hyn yn cael eu cymryd wrth eich cyflog bob mis cyn iddynt gyrraedd eich cyfrif banc , yn union fel yswiriant cenedlaethol, ac mae'r swm rydych chi'n ei dalu yn seiliedig ar faint rydych chi'n ei ennill, gan sicrhau eich bod chi ond yn ad-dalu'r hyn y gallwch chi ei fforddio.


Nid yw blwyddyn gyntaf y brifysgol yn cyfri

Mae'n debyg y dywedir wrthych ar ryw adeg "nad yw y flwyddyn gyntaf yn cyfri". Er nad yw'r marciau a gewch yn eich blwyddyn gyntaf yn mynd tuag at eich dosbarthiad gradd olaf, mae angen i chi basio'ch blwyddyn gyntaf i symud ymlaen i ail flwyddyn eich cwrs.  

Gall eich marciau a'ch adborth roi mewnwelediad gwerthfawr i ba mor dda rydych chi'n gwneud a'r hyn y gallai fod angen i chi ei wneud i wella. Mae'r wybodaeth a'r sgiliau rydych chi'n eu dysgu yn eich blwyddyn gyntaf yn gosod y sylfeini ar gyfer blynyddoedd canlynol eich cwrs, felly mae'n bwysig peidio â'i ostwng ac amsugno cymaint o wybodaeth â phosib .  


Byddwch chi'n colli allan os na fyddwch chi'n yfed alcohol

Eich dewis chi yn llwyr yw p'un a ydych chi'n yfed, ond nid oes angen i chi ei wneud i gael amser da.

Nid yw llawer o'n myfyrwyr yn yfed o gwbl ac mae yna lawer o ffyrdd i dreulio'ch amser ar wahân i yn y bariau a'r clybiau nos. Mae gennym dros 100 o glybiau a chymdeithasau y gallwch ymuno â nhw i gwrdd â phobl debyg ac mae gan ddinasoedd a threfi De Cymru ddigon i'w gynnig o glybiau cerdded ac arddangosfeydd celf i nosweithiau comedi a theatrau.


Ni Allwch Weithio Wrth Astudio

Gall rhai cyrsiau fod yn ddwys, fodd bynnag ,  gall swydd ran-amser eich helpu gyda'ch astudiaethau a dysgu sgiliau rheoli amser pwysig i chi. I fod yn llwyddiannus, bydd angen i chi fod yn drefnus, a all eich gwthio i ddysgu gwneud gwell defnydd o'ch amser a chadw at derfynau amser. 

Mae gwneud rhywfaint o waith rhan-amser manteision eraill fel lleddfu pwysau arian, darparu cylch gwahanol o ffrindiau i chi, a phrofiad ar gyfer eich CV.


Ni allwch gael bywyd cymdeithasol a chael graddau da

Yn union fel y mae angen i chi gael y cydbwysedd yn iawn gyda swydd a gwaith prifysgol, mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n edrych ar eich bywyd cymdeithasol yn yr un ffordd, fel nad ydych chi'n peryglu cwympo ar ôl neu golli allan ar yr holl hwyl! 

Mae llawer o fywyd prifysgol yn ymwneud â dysgu sgiliau bywyd ac ymuno â gweithgareddau y tu allan i'ch cwrs. Gyda sgiliau rheoli amser da a chynllunio gallwch wneud y gorau o ddau fyd.


Nid yw myfyrwyr yn coginio ac mae ganddynt diet ofnadwy

Gall hyn fod yn wir am rai pobl, ond nid yw pob myfyriwr yn cyflawni'r ystrydeb hon. Os na allwch chi goginio, mae'n debyg y byddwch chi'n ei ddysgu’n gyflym, efallai gydag ychydig o drychinebau cychwynnol. Buddsoddwch mewn llyfr coginio ar gyfer syniadau a ryseitiau prydau bwyd hawdd y gellir eu rheoli ar gyllideb myfyriwr. Mae yna hefyd lawer o ryseitiau gwych i'w cael ar-lein fel ryseitiau Hanfodol BBC Good Food ar gyfer y Brifysgol . 


Ni Fyddwch Yn Gallu Ymdopi I Ffwrdd O Gartref

Mae llawer o bobl yn cael ansicrwydd hwn ac mae'n naturiol. Rydyn ni i gyd yn addasu'n wahanol ac er y bydd rhai'n teimlo hiraeth efallai y bydd eraill hyd yn oed yn teimlo'n euog am beidio â cholli cartref o gwbl!

Mae nerfau cynnar yn aml yn cael eu goresgyn unwaith y byddwch chi'n cwrdd â'ch ffrindiau newydd, a chyn bo hir byddwch chi'n ymgartrefu yn yr amgylchedd a'r bobl newydd. Mae hefyd yn hawdd iawn cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau trwy dechnolegau fel Skype neu trwy drefnu taith adref yn achlysurol.  

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd iawn addasu i fywyd yn y brifysgol , gallai fod yn ddefnyddiol siarad â rhywun yn y Gwasanaethau Cymorth


Heb eich teulu ni fydd gennych unrhyw gefnogaeth

Rydyn ni'n hoffi meddwl am ein staff a'n myfyrwyr fel un Teulu PDC, felly y bydd gennych chi bob tro rywun i droi ato ar adegau o angen. Rydym yn falch yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth, sy'n hygyrch i'n myfyrwyr, gan gynnwys cwnsela, gofal iechyd, a gwasanaethau iechyd meddwl. Gallwch gyrchu rhestr o'n gwasanaethau cymorth yma.