MAE EICH IECHYD A'CH LLES YN BWYSIG I NI A RYDYM AM SICRHAU BOD MYFYRWYR YN CAEL Y CYMORTH CYWIR.

DOD O HYD I'R WYBODAETH SYDD EI ANGEN CHI AM EIN GWASANAETHAU AR Y DUDALEN HON.


GWASANAETH IECHYD PDC

Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn gallu cyrchu gwasanaethau iechyd tra'n astudio ym Mhrifysgol De Cymru. Ar ôl cofrestru, dylai pob myfyriwr gofrestru gyda Gwasanaeth Iechyd PDC.

Mae Gwasanaeth Iechyd PDC yn darparu cyngor a chymorth am ddim i reoli ac atal materion iechyd rhag gwaethygu ac effeithio ar eich astudiaethau. Gall y rhain gynnwys cyflyrau iechyd sydd eisoes yn bodoli, mân anafiadau a rheoli clwyfau. Gall y Gwasanaeth Iechyd hefyd ddarparu gwybodaeth a chyngor ar bob math o atal cenhedlu a phroblemau iechyd rhywiol.

Mae Gwasanaeth Iechyd PDC yn wasanaeth a arweinir gan nyrsys sy'n rhan o'ch darpariaeth gofal iechyd gyffredinol, ochr yn ochr â'ch Meddyg Teulu, Fferyllydd, Deintydd a'r GIG. 

Mae'n bwysig bod unrhyw fyfyriwr sydd wedi symud oddi cartref hefyd yn cofrestru gyda meddygfa yn yr ardal leol, yn enwedig os oes gennych gyflwr meddygol sy'n bodoli eisoes sy'n gofyn am feddyginiaeth reolaidd. Mae cyngor ar hyn yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw.

Beth - Health Service

GWASANAETH LLES AC ANABLEDD

Mae’r Gwasanaeth Lles yn rhoi cyfle i fyfyrwyr drafod unrhyw anawsterau y maent yn eu profi yn gyfrinachol.

Rydym yn cynnig gofod diduedd, anfeirniadol i fyfyrwyr archwilio eu sefyllfa ac ystyried opsiynau ar gyfer mynd i’r afael â neu reoli eu hiechyd meddwl a’u lles.

Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ac yn cydlynu cymorth i fyfyrwyr PDC sydd ag anableddau, gan gynnwys anableddau corfforol, synhwyraidd, iechyd meddwl neu anweledig, anawsterau dysgu penodol ( ee dyslecsia) ac awtistiaeth.

Rydym yn argymell bod myfyrwyr newydd yn cysylltu â’n gwasanaeth cyn gynted â phosibl fel y gallwn sicrhau bod addasiadau a chymorth priodol yn eu lle o ddechrau eich cwrs.

Wellbeing and Disability Service

BRECHIADAU

Mae'n bwysig eich bod yn sicrhau bod eich brechiadau'n gyfredol cyn i chi ddechrau yn y brifysgol. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â'ch meddyg teulu cartref.

Mae bod yn gyfoes â'ch brechiadau yn bwysig i bawb, ond hyd yn oed yn fwy felly i fyfyrwyr sy'n dechrau yn y brifysgol a fydd yn cyfarfod, yn cymysgu ac yn byw gyda llawer o bobl newydd. Gall prifysgolion fod yn fannau poeth ar gyfer y frech goch, clwy'r pennau a chlefyd meningococol gan eu bod yn gyfle perffaith i heintiau ledaenu.

Dylech gysylltu â'ch meddygfa cyn i chi gadael am y brifysgol os nad ydych yn siŵr a ydych wedi cael unrhyw un o’r brechiadau hyn. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gael brechiadau ewch i'n tudalen frechu: Brechiadau | Prifysgol De Cymru.Rydym yn argymell eich bod yn gwirio eich bod wedi cael y brechiadau canlynol:

Vaccine Getty Images.jpg

Llid yr Ymennydd ACWY

Mae Brechiad Llid yr Ymennydd ACWY yn amddiffyn rhag llid yr ymennydd a septisemia a achosir gan bedwar math meningoccocal - Men W, A, C ac Y. Mae'r brechiad am ddim i bob myfyriwr blwyddyn gyntaf o dan 25 oed.

Rydym yn cynghori pob myfyriwr blwyddyn gyntaf sy'n 25 oed neu'n iau i gysylltu â'u meddyg teulu cartref i gael y brechiad Llid yr Ymennydd ACWY o leiaf bythefnos cyn dechrau yn y Brifysgol.

Dylai unrhyw fyfyriwr nad yw wedi cael ei frechiad cyn dechrau, gysylltu â Gwasanaeth Iechyd Prifysgol De Cymru cyn gynted â phosibl.


Y Frech Goch, Clwy'r Pennau a Rwbela

Mae MMR yn frechlyn cyfun diogel ac effeithiol sy’n amddiffyn rhag 3 salwch gwahanol – y frech goch, clwy’r pennau a rwbela (brech goch yr Almaen) – mewn un pigiad. Mae angen 2 ddos ar gyfer cwrs llawn y brechiad MMR. Mae'r daflen GIG hon yn dweud wrthych am y brechiad MMR.

Mae achosion o glwy'r pennau yn gyffredin, yn enwedig ymhlith pobl yn eu harddegau a phobl ifanc. Mae'n arbennig o bwysig bod pobl ifanc yn eu harddegau sy'n dechrau yn y Brifysgol yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y brechlyn MMR gan eu bod mewn mwy o berygl o gael clwy'r pennau.

MYFYRWYR RHYNGWLADOL

Os ydych yn dod o’r tu allan i’r DU, bydd angen i chi gael yr holl imiwneiddiadau diweddaraf fel yr argymhellir gan Adran Iechyd Llywodraeth y DU. 

Gall myfyrwyr rhyngwladol yn bennaf gael mynediad at Wasanaeth Iechyd PDC neu Ddewisiadau Gofal Iechyd Eraill yn yr un modd â myfyrwyr y DU, ond mae rhai ystyriaethau arbennig: ewch i'n tudalen sy'n ymroddedig i Ofal Iechyd i fyfyrwyr rhyngwladoli ddarganfod mwy.