Mae'r Brifysgol yn gwarantu llety i bob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig blwyddyn gyntaf sy'n bodloni ein meini prawf cymhwysedd.

YDYCH CHI'N GYMWYS?

I fod yn gymwys ar gyfer Gwarant Llety PDC, rhaid i ymgeiswyr:

  • Derbyn PDC fel eu dewis cadarn erbyn 6 Mehefin 2024
  • Gwneud a sicrhau archeb llety erbyn 30 Mehefin 2024*
  • Bodloni telerau ac amodau eu cynnig academaidd.

*yn berthnasol i ystafelloedd un person yn unig

Mae'r Warant Llety yn agored i ymgeiswyr blwyddyn gyntaf y DU a rhyngwladol sydd wedi gwneud cais am gwrs rhan-amser / llawn amser israddedig neu ôl-raddedig.

Bydd llety naill ai yn Neuaddau Preswyl PDC neu gydag un o’n darparwyr llety preifat yng Nghaerdydd neu Gasnewydd a bydd yn cael ei ddyrannu yn unol â thelerau ein polisi dyrannu.

Rydym yn cadw'r hawl i gartrefu myfyrwyr mewn lleoliad arall lle mae'r llety'n llawn.

Mae’r term “llety” yn cyfeirio at ystafell wely sengl i fyfyrwyr (h.y., ddim yn berthnasol i barau neu lety teulu).

Accommodation In Treforest

Opsiynnau Llety

P’un a ydych eisiau byw ar y campws neu brofiad yng nghanol y ddinas, gallwch ddewis beth sy’n iawn i chi.

Eich Opsiynau Talu

Sut i dalu, ynghyd â chynigion adar cynnar i fyfyrwyr y DU / UE a rhyngwladol.

Y broses dyrannu

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein dyraniad neuaddau preswyl.

GWNEWCH GAIS AM YSTAFELL

Ar ôl i chi benderfynu ble yr hoffech chi fyw, dylech wneud cais cyn gynted â phosibl.