Llety Myfyrwyr Nyrsio

Os ydych chi ar fin dechrau eich cwrs nyrsio neu fydwreigiaeth ym mis Medi, byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth ym mis Mehefin sy'n cynnwys manylion am sut i wneud cais am lety - eich cyfrifoldeb chi yw trefnu hynny.  Gallech ddewis byw yn yr ysbyty, yn llety’r Brifysgol neu llety sector preifat.

Dim ond i ymgeiswyr sydd wedi derbyn cynnig eu cwrs ar sail gadarn y caiff y wybodaeth hon ei hanfon a'i nodi yn y cyfweliad bod angen llety arnynt.

Lauren, Children's Nursing

Opsiynau sydd ar gael


Llety mewn ysbyty

Mae hyn yn gyfyngedig a rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr o bell.  Mae'r preswylfeydd yn un o'n hysbytai dosbarth cyffredinol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, a Llantrisant.

Mae llety yn amrywio o ystafell mewn fflat a rennir gyda chyfleusterau cegin ac ystafell ymolchi a rennir i ystafelloedd sengl, en-suite gyda chegin ciniawa a rennir.

Mae'r costau'n amrywio a byddant yn dibynnu ar y llety rydych chi'n ei archebu ond y gost gyfartalog yw tua £240 y mis (sy'n cynnwys cyfleustodau ond nid mynediad i'r rhyngrwyd).

Rydych yn cofrestru ar gyfer contract treigl misol ac mae'n daladwy bob mis a disgwylir i chi dalu rhent drwy gydol y cyfnod gwyliau p'un a ydych yn aros mewn deiliadaeth ai peidio.


Llety prifysgol a phreifat

Mae llety'r Brifysgol ar gael mewn gwahanol opsiynau a lleoliadau.  Mae llety sector preifat ar gael yn eang ym mhob lleoliad.  Edrychwch ar Studentpad am yr opsiynau diweddaraf.

Mwy o wybodaeth

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan yr Ysgol Gwyddorau Gofal ar 01443 483853 neu

[email protected]