Mae gennym amrywiaeth o opsiynau llety a’n nod yw cefnogi eich dewisiadau personol mewn perthynas â hygyrchedd,  iaith Gymraeg, un rhyw, di-alcohol a fflatiau tawel.


Lle i Ffocysu a Gorwelion i Archwilio

Byw ac astudio mewn awyrgylch cyfeillgar, cymunedol. Nid yn unig y mae'n gyfleus, ond mae'r bris yn gystadleuol hefyd. 

Yn Nhrefforest, mae pob bloc wedi’i enwi ar ôl mynyddoedd mwyaf eiconig Cymru, gallwch fwynhau golygfeydd prydferth o Bontypridd.

Treforest Accommodation - Mountain Halls

YSTAFELL NEUADDAU'R MYNYDD

Math: Ystafell Safonol ( En -suite)

Lleoliad: Campws Trefforest

Cost: £143 yr wythnos - cytundeb 40 wythnos   (51 wythnos ar gael ar gais)

Maint Ystafell: 12.5 m2 (tua)

Nifer yr ystafelloedd: 360

 • Agos at gyfleusterau'r campws
 • Staffio 24 awr a chwmpas TCC
 • System mynediad drws mynediad rheoledig
 • Taith gerdded fer o Undeb y Myfyrwyr, Canolfan FitZone , Gorsaf Drenau Trefforest, Canol Tref Pontypridd
 • Golchdy hunanwasanaeth

Sylwer: Sicrhewch fod contract neuaddau 40 wythnos yn addas ar gyfer eich astudiaethau. Os dymunwch orffen yn gynharach, bydd angen i chi ddod o hyd i lety arall. Bydd eich ysgol academaidd yn gallu cadarnhau pryd y daw eich cwrs i ben.

Sut mae gwneud cais am lety?

Byddwn yn cysylltu â chi ac yn eich gwahodd i wneud cais am eich llety o fewn pythefnos i dderbyn eich cynnig yn gadarn.

3-Images-Block - Mountain Halls

Beth Sy'n Cael Ei Gynnwys

 • Ystafell wely astudio en-suite gyda ¾ gwely
 • Ystafell gawod yn cynnwys cawod, basn ymolchi a thoiled
 • Desg a chadair
 • Cwpwrdd Dillad a storfa
 • Cegin-ystafell fwyta a lolfa a rennir gyda theledu, popty, oergell, rhewgell, microdon, tostiwr, tegell, a bwrdd haearn / smwddio
 • Cysylltiad rhyngrwyd band eang (gyda gallu Wi-Fi)
 • Cyfleustodau fel gwresogi, a thrydan wedi'u cynnwys
 • Yswiriant cynnwys
 • Rhaglen Bywyd Preswyl

Beth Sydd Heb Ei Gynnwys

 • Dillad gwely
 • Tywelion
 • Llestri a chyllyll a ffyrc
 • Bwyd

Rheoliadau Neuaddau Preswyl

Mae myfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau ar ein campws ym Mhontypridd yn cytuno i gadw at y Rheoliadau a'r Amodau Deiliadaeth, sy'n rhan o'r Cytundeb Trwydded Neuaddau.

Mae’n bwysig eich bod yn ymgyfarwyddo â’r Rheoliadau a’r Amodau Deiliadaeth cyn symud i mewn.                                                                                                                                                         

Symudedd

Mae'r neuaddau preswyl wedi'u lleoli ar ben bryn serth, a allai achosi problem i fyfyrwyr â phroblemau symudedd. Os oes gennych ddiddordeb mewn byw yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol, bydd angen i chi drafod ymlaen llaw unrhyw ddarpariaethau penodol, fel gofod silffoedd neu ddesg ychwanegol, socedi pŵer ychwanegol ar gyfer offer, lle i gi tywys neu larymau tân dirgrynol a fflachio.

Mae llety ar y campws sy'n addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn ar gael. Os oes gennych nam efallai yr hoffech ymweld â'r campws ymlaen llaw. Cysylltwch â'r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia i drefnu hyn.

Y Cam Nesaf