Dinas llawn syniadau a chyfleoedd

Dim ond pum munud o daith gerdded o'r campws, sy'n edrych dros Afon Wysg, mae Pentref Myfyrwyr Casnewydd yn cynnig ystafelloedd en-suite cyfforddus, gyda'r holl filiau wedi'u cynnwys a rhaglen ddigwyddiadau am ddim.

newport accommodation


Llety sydd ar gael

Math: Ystafelloedd Efydd Sengl

Lleoliad: Canol dinas Casnewydd

Cost: £139.50 yr wythnos (cost 2024-2025)

 • Cytundebau 42 wythnos
 • Presenoldeb staff 24 awr, CCTV & key fob entryCyfleusterau golchi dillad ar y safle
 • Rheseli beiciau
 • 5 munud ar droed o'r Brifysgol, archfarchnadoedd lleol a bywyd nos Canol y Ddinas
 • Rhaglen digwyddiadau am ddim


Newport Accommodation 3 block


Yn cynnwys

 • Ystafell en-suite 
 • Rhannu'r gegin
 • Rhyngrwyd band eang a wifi
 • Pob cyfleustodau (megis gwresogi, trydan, dŵr poeth)
 • Rhaglen digwyddiadau am ddim
 • Cynnwys am ddim yswiriant

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Pentref Myfyrwyr Casnewydd

Dim yn cynnwys

 • Dillad gwely
 • Tyweli
 • Llestri a chyllyll a ffyrc
 • Bwyd

Symudedd

 • Mae lifftiau ym mhob un o'n blociau.
 • Mae ganddynt nifer o fflatiau llawr gwaelod sy'n hawdd eu cyrraedd.
 • Os oes angen i chi ddod ag unrhyw beth gyda chi e.e. matres penodol, cysylltwch â’r pentref myfyrwyr ymlaen llaw i drefnu hyn.


Sut alla i wneud cais?

Byddwn yn cysylltu â chi ac yn eich gwahodd i wneud cais am eich llety o fewn pythefnos i dderbyn eich cynnig yn gadarn.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r cais cychwynnol, bydd Campus Living Villages, ein darparwr llety partner yng Nghasnewydd, yn cysylltu â chi, a fydd yn symud ymlaen â’ch cais am lety.

Sylwch, bydd eich cytundeb llety gyda Campus Living Villages ar gyfer Pentref Myfyrwyr Casnewydd ac mae'n annibynnol ar eich perthynas â PDC. Fe'ch cynghorir i adolygu telerau ac amodau eich contract, gan gynnwys yr amserlen dalu berthnasol, cyn derbyn y telerau. Gan y bydd eich cytundeb gyda nhw, byddwch yn atebol am daliad ac unrhyw amodau eraill ar ôl ei dderbyn.

Newport Student Village


Y cam nesaf