Rheol Rhif 1

Nid oes rhaid i ddod o hyd i’r llety myfyrwyr perffaith yn y sector preifat fod yn orchwyl. Ond mae'n bwysig iawn nad ydych chi'n rhuthro i mewn iddo - dyma'r Rheol Rhif un! Rydych chi'n llofnodi am hyd at 12 mis a gall fod yn gostus os byddwch chi'n penderfynu gadael y contract yn gynnar. Mae un o bob wyth myfyriwr yn llofnodi contract ar gyfer y tŷ cyntaf y maent yn edrych arno.

Dod o hyd i lety cymeradwy

Mae gan PDC ei beiriant chwilio llety ei hun i fyfyrwyr a hynny am ddim. Mae Studentpad https://www.southwalesstudentpad.co.uk/Accommodation yn gadael i chi chwilio am dai, fflatiau a llety myfyrwyr y sector preifat yn Ne Cymru a'r DU. Rydym wedi gwirio bod yr holl eiddo hyn wedi'u trwyddedu'n gywir (lle bo angen), bod ganddynt y dogfennau iechyd a diogelwch perthnasol a'u bod wedi'u hachredu gyda Rhentu Doeth Cymru https://www.rentsmart.gov.wales/en/


Rydym hefyd yn cefnogi CynllunAchrediad Eiddo Trefforesthttps://www.rctcbc.gov.uk/CY/Business/LandlordGuidance/PropertyAccreditationScheme.aspx, sydd wedi'i lansio i godi ansawdd, amwynder a rheolaeth tai myfyrwyr ac mae'r rhain yn wedi’u hamlygu ar Studentpad gyda graddfa seren. 

Private Accommodation

Asiantaethau Rhentu

Gall asiantaethau rhentu fod yn ffordd hawdd o chwilio am dŷ ond fel arfer maent yn dal ffioedd gweinyddu ac nid ydych yn sicr o ddod o hyd i lety gwell dim ond am eich bod yn ei gael drwy asiantaeth.

Chwiliwch am asiantaethau rhent sydd wedi'u hachredu. Wrth wneud cais yng Nghaerdydd, cadwch lygad ar https://www.cardiffdigs.co.uk/ sy'n cadw rhestr o landlordiaid cyfeillgar i fyfyrwyr ac asiantaethau gosod tai ar gyfer yr ardal hon.


cardiff digs

Darllen Hanfodol cyn Rhentu


  1. Rhent cadw

Yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn y byddwch yn dod o hyd i lety addas, gall y landlord ofyn am rent cadw er mwyn archebu'r ystafell nes i chi symud i mewn ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Er enghraifft, os byddwch yn dod o hyd i ystafell ym mis Gorffennaf, bydd y landlord am gael sicrwydd ariannol y byddwch yn troi i fyny i fyw yn yr ystafell ym mis Medi. Fel arfer, ni ellir ad-dalu'r arian hwn a gall amrywio o tua £100 i £200.


  1. A yw'r eiddo wedi'i drwyddedu?

Mae angen trwydded ar lawer o dai amlfeddiannaeth. Mae hyn er mwyn sicrhau bod yr eiddo'n bodloni'r safonau diogelwch cyfreithiol gofynnol a bennir gan y Llywodraeth ac a orfodir gan yr awdurdod lleol.

Fel canllaw cyffredinol, dylai unrhyw eiddo â 5 neu fwy o fyfyrwyr sy'n byw ynddo gael trwydded HMO. Mae'n rhaid i bob tŷ sydd wedi cofrestru gyda'r Brifysgol gyflwyno copi o'u trwydded HMO a dogfennau diogelwch eraill cyn y gellir eu rhestru ar Studentpad.

3. Tystysgrifau Diogelwch Nwy a Thrydan

Dylech hefyd wirio a oes gan yr eiddo yr ydych yn edrych arno gofnod Diogelwch Nwy Landlord a Thystysgrif Archwilio Trydanol NICEIC.

Dylai'r cofnod diogelwch nwy gael ei arddangos yn yr eiddo a dylai ddangos bod unrhyw offer nwy (fel popty nwy a system gwres canolog nwy) yn ddiogel. Mae'r dystysgrif drydanol yn debyg a dylai nodi bod y trydan yn yr eiddo yn ddiogel.


4. Bond 

Mae hwn yn swm a ddelir yn erbyn unrhyw ddifrod i'r tŷ yn ystod y denantiaeth. Ad-delir y blaendal hwn llai unrhyw ddidyniadau ar gyfer unrhyw iawndal.

Fe'ch cynghorir i dynnu sylw at unrhyw ddifrod sydd eisoes wedi'i wneud a sicrhau bod rhestr gywir ar gael i'r landlord cyn gynted ag y byddwch yn symud i mewn. Mae deddfwriaeth newydd y Llywodraeth yn nodi bod Bondiau, o 2007 Ebrill, yn cael eu dal yn unol â'r Cynllun Blaendal Tenantiaeth.


5. Rhent

Gall costau llety preifat amrywio'n fawr yn dibynnu ar leoliad, hyd y contract a'r hyn sydd wedi'i gynnwys. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae costau rhent ar draws y DU wedi cynyddu'n sylweddol. Er enghraifft, gallai ystafell mewn tŷ a rennir gostio rhwng £100 a £150 yr wythnos. Gallai fflat un ystafell wely gostio tua £180pw a fflat dwy ystafell wely £220 - £250pw. * prisiau yn gywir ar adeg mynd i gyhoeddi.

Mae rhai landlordiaid angen gwarantwr yn y DU (rhiant neu warcheidwad fel arfer) i gydlofnodi'r contract. Mae hyn yn golygu eu bod yn dal cyfrifoldeb ar y cyd am dalu'r rhent os ydych yn methu talu! 

  1. Biliau Cyfleustodau 

Mae landlordiaid yn gofyn am ddulliau gwahanol o dalu e.e. cyfran gyfartal o filiau chwarterol, mesurydd tocyn ac ati. Efallai y bydd yn ofynnol i denantiaid yn yr eiddo dalu cyfran gyfartal ac maent yr un mor gyfrifol am y biliau. Mae'n well sefydlu dull talu ar ddechrau'r contract.

Mae'n gyngor da i gymryd darlleniadau mesurydd cyn gynted ag y byddwch yn dechrau eich tenantiaeth i fonitro biliau tanwydd. Mae hyn yn osgoi unrhyw amwysedd neu ddryswch ar ddyddiad diweddarach wrth setlo unrhyw filiau sy'n weddill. Gall biliau eraill gynnwys ffôn.

Ni chodir tâl am y dreth gyngor os yw'r eiddo'n cael ei feddiannu gan fyfyrwyr yn unig, ond bydd angen i chi roi tystysgrif eithrio'r dreth gyngor i'ch landlord sydd ar gael gan y Gofrestrfa Academaidd ar ôl cofrestru er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich eithrio.


  1. Contractau 

Argymhellir bod contract ysgrifenedig, sy'n amlinellu'n glir amodau a thelerau'r denantiaeth, yn cael ei gyfnewid. Peidiwch â llofnodi dim heb ei ddarllen yn ofalus iawn a heb ei ddeall yn llawn gan fod y contract yn ddogfen gyfreithiol rwymol.

Mewn rhai achosion lle na ddarparwyd contract, mae'n bwysig bod yn ymwybodol bod contract llafar yn dal yn rhwymo'r ddau barti yn gyfreithiol ac mae gennych hawliau statudol o hyd.

8. Stocrestr

Mae'n ddefnyddiol i'r landlord a'r tenant wybod pa ddodrefn sydd yn yr eiddo ar ddechrau'r denantiaeth a chytuno ar eu cyflwr.

Os nad yw'r landlord wedi darparu rhestr o gynnwys, mae'n ddoeth gofyn am gael llunio un. Dylid defnyddio hwn fel rhestr wirio pan ddaw'r denantiaeth i ben.


9. Rhentu Doeth Cymru

Fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael llety o ansawdd da, wedi'i reoli'n dda, mae Prifysgol De Cymru yn mynnu bod pob landlord cofrestredig yn cael ei achredu gyda Rhentu Doeth Cymru, yn unol â Rheoliadau Tai (Cymru) 2014.

Rhentu Doeth Cymru yw'r awdurdod trwyddedu o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 a phrosesau cofrestru a thrwyddedau grantiau i landlordiaid ac asiantwyr y mae'n ofynnol iddynt gydymffurfio â'r Ddeddf.

Ewch i https://www.rentsmart.gov.wales/en/about/ am ragor o wybodaeth.

Penderfynu pwy i fyw gyda nhw

Penderfynu pwy i fyw gyda nhw yw'r cam pwysicaf.  Rydych chi'n fwyaf tebygol o fyw gyda chyd-fyfyrwyr rydych chi wedi cwrdd â nhw drwy neuaddau, ar eich cwrs neu drwy weithgareddau a chymdeithasau Prifysgol.

Gallwch fod yn byw gyda ffrindiau agos ond efallai y byddwch yn dadlau’n chwyrn o fewn mis ynglŷn â phwy sydd heb lanhau. Mae pawb yn dod ag arferion drwg ac mae dysgu i ddelio â nhw yn gallu lleddfu tensiwn yn y tŷ..


Dod o hyd i le i fyw

Os ydych yn gwneud cais yn hwyr i'r brifysgol neu os oes angen i chi ddod o hyd i le ar unwaith gallwch edrych ar-lein i ddod o hyd i fyfyrwyr eraill yn hysbysebu ystafell sbâr yn eu tŷ. Gallwch weld eiddo a chyfarfod â hwy yn gyntaf i wneud yn siŵr eich bod yn dod ymlaen! 

Gellir dod o hyd i'r rhain ar beiriant chwilio swyddogol y Brifysgol: Studentpad de cymru.  Noder: Dyma'r unig le i ddod o hyd i Landlordiaid Achrededig Prifysgol. 


Penderfynu byw ar eich pen ei hun

Os nad yw rhannu cawod neu le byw yn rhywbeth rydych chi’n ei ddymuno, yna mae fflatiau ar gael i'w rhentu o amgylch yr ardal i bobl sydd eisiau byw ar eu pen eu hunain ac o dan eu telerau eu hunain.

Dylech siopa o gwmpas am y rhain er mwyn dod o hyd i'r pris gorau, mae bob amser yn rhatach rhannu rhent tŷ gyda grŵp o bobl na byw ar eich pen eich hun ond os ydych yn teimlo y gallwch fforddio hyn yna cadwch lygad allan am hysbysiadau o amgylch yr ardal , ar-lein neu swyddfeydd gwerthu tai. Edrychwch ar y fflatiau hyn bob amser - bydd rhai landlordiaid yn creu fflatiau myfyrwyr rhad er mwyn gwneud yr elw mwyaf ar gost ansawdd i'r lle byw a'r amwynderau.


Cynlluniwch ar gyfer eich tŷ

Ceisiwch wneud rhestr o anghenion a dymuniadau ar gyfer y tŷ rydych yn chwilio amdano.  Os ydych chi gyda grŵp, cynlluniwch hyn gyda'ch gilydd a dewch o hyd i rywle tebyg rydych chi i gyd yn cytuno arno.

Ydych chi am gael ardal gymunedol i ymlacio, a oes digon o gyfleusterau ar gyfer y nifer o bobl rydych yn byw gyda nhw a ble fyddech chi'n hoffi byw orau. Drwy wneud hyn mae'n ei gwneud hi'n haws chwilio am y lle rydych chi ei eisiau.


Lleoliad

Penderfynwch beth sydd arnoch ei eisiau, beth sydd gerllaw yr ydych am ei gael? A yw'n agos at y bariau, y siopau, cludiant cyhoeddus y gallai fod angen ichi ei gymryd bob dydd? Gall hyn i gyd fod yn ddefnyddiol a dylid penderfynu arno yn ystod y cam cynllunio.

Mae diogelwch yn rhywbeth i'w ystyried hefyd, a fyddech chi'n teimlo'n ddiogel yn cerdded drwy neu i'r ardal yn ystod y nos? Yn olaf, a yw'n iawn i chi? A yw'n dawel neu'n fywiog. Efallai bod byw yn agos at y Brifysgol yn ymddangos yn wych ond os yw'n agos i'r holl fariau byddwch yn barod am nosweithiau swnllyd.


Ewch i ymweld â’r eiddo bob amser cyn llofnodi

Efallai y bydd tŷ yn swnio'n berffaith ar bapur ac yn edrych yn anhygoel ar-lein fel y byddwch efallai am gytuno iddo cyn gynted ag y bo modd fel na fydd unrhyw un arall yn ei gymryd tra byddwch chi'n penderfynu, ond gallai fod yn llawn problemau felly dylech bob amser weld eiddo cyn llofnodi contract gan y bydd yn anodd, wedi i chi lofnodi contract, newid eich meddwl pan fyddwch yn darganfod bod y tŷ yn llawn problemau o fewn wythnosau o fyw yno.  Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi gyfeirio at ein Rhestr Wirio Symud Tŷ.


Gofyn cwestiynau

Peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau, weithiau gall cwestiwn sy'n swnio'n wirion fod yn un a all helpu yn y broses o wneud penderfyniadau megis, a yw'r holl ddodrefn a welir wedi'u cynnwys? Gall soffa ledr a gwelyau dwbl cyfforddus a braf fod yn bwynt gwerthu i chi wrth edrych ar eiddo ond erbyn i chi symud i mewn maent wedi cael eu disodli gan gadeiriau anghyfforddus a hen welyau sengl, neu weithiau ddim byd o gwbl.


Holwch am y rhent

Ar ddiwedd y dydd mae'r cyfan yn dod i lawr i arian, gofynnwch bob amser faint y bydd yn ei gostio i fyw yno. Gall costau llety preifat amrywio'n fawr yn dibynnu ar leoliad, hyd y contract a'r hyn sydd wedi'i gynnwys. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae costau rhent ar draws y DU wedi cynyddu'n sylweddol. Er enghraifft, gallai ystafell mewn tŷ a rennir gostio rhwng £100 a £150 yr wythnos. Gallai fflat un ystafell wely gostio tua £180pw a fflat dwy ystafell wely £220 - £250pw. * prisiau yn gywir ar adeg mynd i gyhoeddi.

Os yw'r pris yn uwch na hyn gofynnwch a yw'r rhent yn cynnwys unrhyw un o'r biliau fel dŵr ac yna gwnewch ychydig o fathemateg i weld a yw hyn yn arbed arian i chi ai peidio.

Weithiau bydd landlordiaid yn codi eu prisiau ac yn dweud eu bod yn cynnwys rhai cyfleustodau a chyfarpar o gwmpas y tŷ fel pwynt gwerthu ond gallech gael eich twyllo o hyd. Gall hyn ymddangos yn haws ond gallech fod yn talu mwy yr wythnos na thalu rhent a biliau ar wahân. Mae cyfrifianellau rhent ar-lein sy'n gallu helpu i wneud y fathemateg tuag at hyn i gyd.


A oes unrhyw broblemau?

Yn ystod yr ymweliad, yn ogystal ag edrych ar yr ystafelloedd, rydych hefyd yn edrych i weld a oes unrhyw broblemau.  A ydych yn sylwi ar unrhyw ran o'r paent neu'r papur wal sy'n plicio?  A oes clytiau llwydni du o gwmpas?  A oes arogl mwsglyd?  Mae'r rhain i gyd yn arwyddion o leithder a gallant fod yn beryglus i'ch iechyd.

Efallai y bydd yna broblemau hefyd o ran pla, felly edrychwch a oes trapiau o gwmpas, a oes unrhyw faw neu lwybrau malwod?  Bydd landlordiaid yn ceisio cuddio’r rhain er mwyn rhentu'r tŷ i chi o dan gontract hir, felly cadwch lygaid allan am hyn cyn arwyddo'r contract.