Profwch Fywyd Yn Y Brif Ddinas

Yn union gyferbyn ag adeilad yr ATRiuM ym Mhrifysgol De Cymru Caerdydd, bydd y ddinas gyfan ar garreg eich drws – felly, does dim esgus i golli’r darlithoedd ben bore hynny!

Am bris cystadleuol a chyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych, yn Nhŷ Pont Haearn gallwch wireddu eich breuddwydion byw yn y ddinas.

Liberty Bridge Premium En-suite Image 1


Ystafell Premiwm

Math: Ystafell Premiwm

Lleoliad: Canol Dinas Caerdydd - Gyferbyn ATRiuM

Cost: £149.44 yr wythnos

Hyd y contract: 43 wythnos

Maint Ystafell: 12.5m2 (Yn fras)


 • Staffio 24 awr, teledu cylch cyfyng a system drws mynediad rheoledig
 • Golchdy hunanwasanaeth
 • Man astudio a chymdeithasol, ardal gemau
 • Peiriannau gwerthu hunanwasanaeth
 • Yn agos at gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus

Ty Pont Haearn Premium 1


BETH SY'N CAEL EI GYNNWYS

 • Ystafell en-suite gyda lle astudio a gwely dwbl bach (4 troedfedd)
 • Ystafell gawod en-suite gyda chawod, basn ymolchi, sinc, toiled a drych
 • Desg astudio, cadair, a drych hyd llawn
 • Cwpwrdd Dillad, unedau silffoedd wedi'u gosod ar wal, droriau a storfa dan y gwely
 • Cegin-ystafell fwyta a lolfa a rennir gan gynnwys yr holl hanfodion ynghyd â microdon, hoover, bwrdd smwddio, mop, a bwced
 • Rhyngrwyd Band Eang 50Mb/s (Wi-Fi wedi'i alluogi a chysylltu â 5 dyfais). Pecynnau uwchraddio ar gael.
 • £5000 o yswiriant cynnwys (gwiriwch eich yswiriant am yr hyn sydd wedi’i gynnwys)
 • Biliau wedi'u cynnwys—cyfleustodau gan gynnwys dŵr a thrydan
 • Mae hysbysfwrdd a phwynt teledu ym mhob ystafell
 • Storfa beiciau diogel ar y safle (angen clo clap a chadwyn eich hun)
 • Gwasanaeth casglu rheoli parseli
 • Rhaglen profiad myfyrwyr ar y safle

BETH SYDD HEB EI GYNNWYS

 • Dillad gwely
 • Tywelion
 • Llestri a chyllyll a ffyrc
 • Bwyd


SUT YDW I'N WNEUD CAIS?

Byddwn yn cysylltu â chi ac yn eich gwahodd i wneud cais am eich llety o fewn pythefnos i dderbyn eich cynnig yn gadarn.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r cais cychwynnol, bydd Myfyrwyr Unite Caerdydd, ein darparwr llety partner yng nghanol dinas Caerdydd, yn cysylltu â chi a fydd yn symud ymlaen â'ch cais am lety.

Sylwch, bydd eich cytundeb llety gyda Myfyrwyr Unite Caerdydd ac mae'n annibynnol ar eich perthynas â PDC. Fe'ch cynghorir i adolygu telerau ac amodau eich contract, gan gynnwys yr amserlen dalu berthnasol, cyn derbyn y telerau. Gan y bydd eich cytundeb gyda nhw, byddwch yn atebol am daliad ac unrhyw amodau eraill ar ôl ei dderbyn.

Cardiff Accommodation - Ty Pont Haearn


Y Cam Nesaf