Darganfyddwch ochr moethus y dinas

Gwnewch y mwyaf o'ch blynyddoedd fel myfyriwr trwy fyw mewn ystafell moethus.

Gyda pheiriannau golchi dillad a pheiriannau gwerthu ac wedi'u lleoli gyferbyn a'r ATRiuM, gallwch wireddu'ch breuddwydion o fyw yn y ddinas.

Ty Pont Haearn PR2


Premiwm 2

Math: Ystafell moethus

Lleoliad: Canol Dinas Caerdydd – Gyferbyn ATRiuM

Cost: £177.61 yr wythnos

Hyd y contract: 43 wythnos

Maint yr ystafell: 13-14m2 (Yn fras)

 • Staffio 24 awr a gwasanaeth teledu cylch cyfyng
 • System drws mynediad rheoledig
 • Golchdy hunanwasanaeth
 • Peiriannau gwerthu hunanwasanaeth
 • Man astudio a chymdeithasol, ardal gemau
 • Tîm cynnal a chadw a chadw tŷ ar y safle

Ty Pont Haearn Premium 2


BETH SY'N CAEL EI GYNNWYS

 • Ystafell en-suite gyda lle astudio a gwely dwbl bach 4 troedfedd
 • Ystafell gawod en-suite gyda chawod, basn ymolchi, sinc, toiled a drych
 • Desg astudio, cadair ddesg a drych hyd llawn
 • Cwpwrdd dillad, unedau silffoedd wedi'u gosod ar wal, droriau a storfa dan y gwely
 • Hysbysfwrdd a phwynt teledu yn yr ystafell wely
 • Cegin, ystafell fwyta a lolfa a rennir gyda microdon, hwfer, bwrdd smwddio, mop, a bwced
 • Rhyngrwyd band eang 50Mb/s (Wi-Fi wedi'i alluogi a gall gysylltu hyd at 5 dyfais). Uwchraddiadau rhyngrwyd ar gael.
 • Biliau'n cynnwys -Cyfleustodau, gan gynnwys dŵr a thrydan
 • £5000 o yswiriant cynnwys (gwiriwch eich yswiriant am yr hyn sydd wedi’i gynnwys)
 • Storfa beiciau diogel ar y safle (angen clo clap a chadwyn eich hun)
 • Gwasanaeth casglu rheoli parseli
 • Rhaglen profiad myfyrwyr ar y safle

BETH SYDD HEB EI GYNNWYS

 • Dillad gwely
 • Tywelion
 • Llestri a chyllyll a ffyrc
 • Bwyd


SUT YDW I'N WNEUD CAIS?

Byddwn yn cysylltu â chi ac yn eich gwahodd i wneud cais am eich llety o fewn pythefnos i dderbyn eich cynnig yn gadarn.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r cais cychwynnol, bydd Myfyrwyr Unite Caerdydd, ein darparwr llety partner yng nghanol dinas Caerdydd, yn cysylltu â chi a fydd yn symud ymlaen â'ch cais am lety.

Sylwch, bydd eich cytundeb llety gyda Myfyrwyr Unite Caerdydd ac mae'n annibynnol ar eich perthynas â PDC. Fe'ch cynghorir i adolygu telerau ac amodau eich contract, gan gynnwys yr amserlen dalu berthnasol, cyn derbyn y telerau. Gan y bydd eich cytundeb gyda nhw, byddwch yn atebol am daliad ac unrhyw amodau eraill ar ôl ei dderbyn.

Cardiff Accommodation - Ty Pont Haearn


Y Cam Nesaf