RYDYM YN CYDNABOD AC YN GWOBRWYO LLWYDDIANT CHWARAEON GAN DDARPARU CYMORTH I UNIGOLION I RAGORI YN EU HASTUDIAETHAU A'U HUCHELGAIS CHWARAEON.

Rydym yn cynnig cyfres o ysgoloriaethau, bwrsariaethau a rhaglenni perfformiad sydd wedi'u cynllunio i roi cyfle i athletwyr chwaraeon elitaidd gyflawni eu potensial chwaraeon.


P'un a ydych chi'n cystadlu ar lefel genedlaethol neu academi yn Chwaraeon BUCS Prifysgol gydnabyddedig neu'n cystadlu mewn Chwaraeon Olympaidd mewn cystadlaethau rhyngwladol mawr, mae gennym ni amrywiaeth o becynnau cymorth ariannol a pherfformiad ar gael. Gwahoddir myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr cymwys i wneud cais. Mae pob dyfarniad ar gael yn flynyddol ac yn ddilys am flwyddyn.Ein Rhaglen Chwaraeon Perfformiad Uchel

Os ydych yn athletwr lefel elitaidd neu'n dyheu am gystadlu ar lefel genedlaethol neu ryngwladol, mae gennym yr arbenigedd a'r cyfleusterau i greu amgylchedd a fydd yn eich helpu i ffynnu.

Cynlluniwyd ein Rhaglen Chwaraeon Perfformiad Uchel i gynnig llu o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr-elitaidd-athletwyr mewn pêl-droed, rygbi a phêl-rwyd sy’n anelu at:

 • Galluogi myfyrwyr i barhau i hyfforddi a chystadlu ar y lefel uchaf wrth astudio
 • Darparu'r amgylchedd cymorth a hyfforddi gorau i fyfyrwyr
 • Cynyddu lefelau perfformiad athletwyr
 • Darparu gwasanaeth gofal canolfan athletwyr

Bydd gan bob camp perfformiad uchel dîm ymroddedig o hyfforddwyr a staff cymorth o ansawdd uchel a fydd yn gweithio'n agos gyda'r athletwyr i ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel i alluogi athletwyr i gyrraedd y safonau uchaf posibl.

Chwaraeon Cydnabyddedig

Mae gennym grŵp dethol o chwaraeon (pêl-droed, rygbi a phêl-rwyd) sy’n cyfrannu at y Rhaglen Chwaraeon Perfformiad Uchel ym Mhrifysgol De Cymru.

 • Pêl-droed (Dynion a Merched)
 • Rygbi (Dynion a Merched)
 • Pêl-rwyd (Merched)Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig amrywiaeth o Ysgoloriaethau Chwaraeon gwerth hyd at £1,500 i fyfyrwyr sy’n cystadlu ar lefel genedlaethol neu broffesiynol ac sydd am gynrychioli’r Brifysgol yn Chwaraeon BUCS yn un o’n tair camp perfformiad cydnabyddedig: Pêl-droed, Rygbi, neu Bêl-rwyd .

Cynigir tri chategori gwahanol o ysgoloriaeth i ysgolheigion chwaraeon sy'n amrywio o ran gwobrau ariannol a manteision ysgolheigion chwaraeon. Mae gan bob categori ei feini prawf cymhwysedd ei hun fel y manylir isod:
🏆  Ysgoloriaeth Platinwm: £1,500, ynghyd â cherdyn FitZone gwerth £215 | 📄 Proffil: Cenedlaethol dan 20/21 neu gap hŷn.

Mae ein hysgoloriaeth Platinwm ar gael i fyfyrwyr sy'n cystadlu ar lefel genedlaethol yn unig. Mae ysgoloriaethau chwaraeon lefel broffesiynol ar gael o fewn ein categorïau aur ac arian.
🏆Ysgoloriaeth Aur: £1,000, ynghyd â cherdyn FitZone gwerth £100 | 📄 Proffil: Cap cenedlaethol dan 18*

Ystyrir cynrychiolaeth chwaraeon ar lefel broffesiynol gyfatebol hefyd ar gyfer pêl-droed a rygbi. Pêl-droed: Contract proffesiynol dan 23 neu glwb a gynrychiolir yng Nghynghrair Pencampwyr UEFA, Cynghrair Europa neu gyfwerth. Rygbi: Contract dan 21 proffesiynol neu gynrychiolaeth ar lefel uwch cynghrair rygbi.
🏆 Ysgoloriaeth Arian: £500, ynghyd â cherdyn FitZone gwerth £100 | 📄 Proffil: Cenedlaethol dan 16*

Ystyrir cynrychiolaeth chwaraeon ar lefel broffesiynol gyfatebol hefyd ar gyfer pêl-droed a rygbi. Pêl-droed: Pêl-droed proffesiynol 16-18 oed neu aelod presennol o glwb uwch gynghrair. Rygbi: Contract dan 18 proffesiynol neu gynrychiolaeth ar lefel uwch cynghrair rygbi.


Mae manteision ychwanegol Ysgoloriaeth Chwaraeon ar gyfer pob categori yn cynnwys:

 • Ffioedd Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain
 • Ffioedd Undeb Athletau
 • Rhaglen cyflyru chwaraeon
 • Darpariaeth ffisiotherapi ac adsefydlu am ddim
 • Seminarau chwaraeon
 • Mentora


Mae’r Fwrsariaeth Chwaraeon yn grant ‘untro’ o hyd at £500* i gefnogi myfyrwyr gyda’u chwaraeon ochr yn ochr â’u hastudiaethau ac fe’i hategir ymhellach gan gerdyn rhodd chwaraeon y Brifysgol (£100 cerdyn FitZone), rhaglen gyflyru a threuliau cysylltiedig sy’n ymwneud â chystadlaethau BUCS hyd at £120.

Bydd llawer o fyfyrwyr sy'n derbyn bwrsariaeth yn defnyddio'r wybodaeth ariannol i gefnogi costau sy'n gysylltiedig â mynd i bencampwriaeth ryngwladol neu i dalu costau teithio, hyfforddi neu fynediad. Sylwch, er mwyn cael eich ystyried ar gyfer Bwrsariaeth Chwaraeon, mae angen i'ch camp ddewisol gael ei dosbarthu'n gamp a ‘gydnabyddir’ gan y Cyngor Chwaraeon gyda chorff llywodraethu cenedlaethol cysylltiedig.

Er bod llawer o dderbynwyr gwobrau yn cynrychioli'r Brifysgol mewn cystadlaethau BUCS, er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i wneud cais am gymorth ariannol nid yw'n amod cynrychioli'r Brifysgol. Bydd nifer o chwaraeon cydnabyddedig nad yw’r Brifysgol yn cystadlu ynddynt ar hyn o bryd fel rhan o gystadlaethau BUCS.

*Sylwer: Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y fwrsariaeth hon os ydych eisoes yn derbyn Ysgoloriaeth Chwaraeon.Mae Gwobr Chwaraeon yr Is-Ganghellor yn ddyfarniad ariannol o hyd at £500 ac mae ar gael i fyfyrwyr nad yw eu chwaraeon yn rhan o raglen BUCS ar hyn o bryd, ond sydd o safon eithriadol mewn Chwaraeon Olympaidd. Bwriad y gwobrau ‘untro’ hyn yw cefnogi myfyrwyr o safon chwaraeon eithriadol sy’n cystadlu mewn cystadlaethau rhyngwladol mawr. Mae dyfarniadau cyfyngedig ar gael bob blwyddyn hyd at uchafswm o £500.

Sut i wneud cais?


Mae'r broses o wneud cais am becyn cymorth ariannol yn dibynnu ar y dyfarniad yr ydych am ei gael a'ch cymhwyster categori. Cyn i chi wneud cais, rydym yn argymell adolygu'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob dyfarniad.

Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd a myfyriwr presennol lenwi ein ffurflen gais ar-lein os ydynt yn ceisio cael cymorth, mae hyn yn berthnasol i bob ysgoloriaeth chwaraeon, bwrsariaeth, dyfarniad, a rhaglen chwaraeon perfformiad. Ar ôl i chi gwblhau eich cais, byddwch yn derbyn hysbysiad awtomatig trwy e-bost. 

Os na fyddwch yn derbyn yr hysbysiad hwn, cysylltwch â [email protected] i gadarnhau derbyn. Yna byddwch yn derbyn cadarnhad o'ch cymhwysedd, ac yn amodol ar fodloni'r telerau ac amodau.

Bydd cadarnhad terfynol o dderbyn dyfarniad yn cael ei gadarnhau unwaith y cynhelir asesiadau a chyn i chi ddechrau eich cwrs. Sylwch: Dim ond ar ôl i chi gofrestru'n llwyddiannus ar eich cwrs y gellir gweithredu unrhyw ddyfarniad.


 • Derbyn Ceisiadau: Blwyddyn Academaidd 2023-24
 • Dyddiad cau Chwaraeon Perfformiad ac Ysgoloriaethau: Dydd Gwener 13 Hydref 2023*


*Sylwer: Dim ond i'n hysgoloriaethau chwaraeon a'n rhaglen chwaraeon perfformiad y mae'r dyddiad cau uchod yn berthnasol. Gellir gwneud cais am ein Bwrsariaeth Chwaraeon a Gwobr yr Is-Ganghellor unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn.

sport-scholarships2.jpg

Gwnewch gais am wobr/dyfarniad chwaraeon untro pan fyddwch ei angen.


Gallwch wneud cais am ein bwrsariaethau chwaraeon ‘untro’ a gwobr yr Is-Ganghellor ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Yn wahanol i'n rhaglen perfformiad a'n hysgoloriaethau chwaraeon, mae'r gwobrau untro hyn wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi a'ch anghenion hyfforddi pan fyddwch ei angen fwyaf, er enghraifft os ydych chi'n cystadlu mewn cystadleuaeth ryngwladol fawr.Ymholiadau Gwneud Cais

Am ymholiadau pellach ynghylch yr ysgoloriaethau chwaraeon, bwrsariaethau, a gwobrau sydd ar gael e-bostiwch [email protected] neu ffoniwch: (01443) 654747

Unrhyw fyfyriwr amser llawn neu ran-amser sy'n astudio ym Mhrifysgol De Cymru. Rhaid i fyfyrwyr rhan-amser fod yn astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn i fod yn gymwys a chynrychioli'r Brifysgol yn BUCS. Gallwch wneud cais bob blwyddyn ar unrhyw adeg yn ystod eich astudiaethau.

Gallwch wneud cais bob blwyddyn o'ch astudiaeth, p'un a ydych yn fyfyriwr israddedig, rhan-amser neu ôl-raddedig amser llawn ar yr amod eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd rhagofyniad. Os bydd yn rhaid i chi ail-sefyll am flwyddyn ni fyddwch yn gallu ailymgeisio am yr un flwyddyn eto.

Dim ond myfyrwyr sydd wedi ymuno â Chlybiau Undeb Myfyrwyr sy'n gymwys i gael Ysgoloriaeth Chwaraeon. Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi talu'r ffi cysylltiad â'r Undeb Athletau i fod yn gymwys i wneud cais am ysgoloriaeth chwaraeon. Rhaid i chi gofrestru, mynychu treialon a hyfforddi a thalu i ymuno â’r Clwb Undeb Myfyrwyr. Bydd y gost yn amrywio yn dibynnu ar y clwb. Mae’r ffioedd yn cynnwys yr holl gostau am y flwyddyn ac mae’r rhan fwyaf yn cynnwys ‘pecyn cit’ ar gyfer eich chwaraeon.

Os byddwch yn llwyddo i gael ysgoloriaeth chwaraeon ac yn bodloni ymrwymiadau'r cynllun, byddwch yn derbyn ad-daliad llawn am aelodaeth y clwb yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd. Os na fyddwch yn llwyddiannus neu os nad ydych wedi bodloni telerau'r ysgoloriaeth, ni fyddwch yn derbyn ad-daliad.

Ni fyddwch yn gymwys i gael ysgoloriaeth chwaraeon Prifysgol De Cymru os ydych yn athletwr proffesiynol amser llawn ar hyn o bryd.