RYDYM YN CYDNABOD AC YN GWOBRWYO LLWYDDIANT CHWARAEON GAN DDARPARU CYMORTH I UNIGOLION I RAGORI YN EU HASTUDIAETHAU A'U HUCHELGAIS CHWARAEON.

Rydym yn cynnig cyfres o ysgoloriaethau, bwrsariaethau a rhaglenni perfformiad sydd wedi'u cynllunio i roi cyfle i athletwyr chwaraeon elitaidd gyflawni eu potensial chwaraeon.


P'un a ydych chi'n cystadlu ar lefel genedlaethol neu academi yn Chwaraeon BUCS Prifysgol gydnabyddedig neu'n cystadlu mewn Chwaraeon Olympaidd mewn cystadlaethau rhyngwladol mawr, mae gennym ni amrywiaeth o becynnau cymorth ariannol a pherfformiad ar gael. Gwahoddir myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr cymwys i wneud cais. Mae pob dyfarniad ar gael yn flynyddol ac yn ddilys am flwyddyn.Ein Rhaglen Chwaraeon Perfformiad Uchel

Os ydych yn athletwr lefel elitaidd neu'n dyheu am gystadlu ar lefel genedlaethol neu ryngwladol, mae gennym yr arbenigedd a'r cyfleusterau i greu amgylchedd a fydd yn eich helpu i ffynnu.

Cynlluniwyd ein Rhaglen Chwaraeon Perfformiad Uchel i gynnig llu o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr-elitaidd-athletwyr mewn pêl-droed, rygbi a phêl-rwyd sy’n anelu at:

 • Galluogi myfyrwyr i barhau i hyfforddi a chystadlu ar y lefel uchaf wrth astudio
 • Darparu'r amgylchedd cymorth a hyfforddi gorau i fyfyrwyr
 • Cynyddu lefelau perfformiad athletwyr
 • Darparu gwasanaeth gofal canolfan athletwyr

Bydd gan bob camp perfformiad uchel dîm ymroddedig o hyfforddwyr a staff cymorth o ansawdd uchel a fydd yn gweithio'n agos gyda'r athletwyr i ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel i alluogi athletwyr i gyrraedd y safonau uchaf posibl.

Chwaraeon Cydnabyddedig

Mae gennym grŵp dethol o chwaraeon (pêl-droed, rygbi a phêl-rwyd) sy’n cyfrannu at y Rhaglen Chwaraeon Perfformiad Uchel ym Mhrifysgol De Cymru.

 • Pêl-droed (Dynion a Merched)
 • Rygbi (Dynion a Merched)
 • Pêl-rwyd (Merched)Mae’r Fwrsariaeth Chwaraeon yn grant ‘untro’ o hyd at £500* i gefnogi myfyrwyr gyda’u chwaraeon ochr yn ochr â’u hastudiaethau ac fe’i hategir ymhellach gan gerdyn rhodd chwaraeon y Brifysgol (£100 cerdyn FitZone), rhaglen gyflyru a threuliau cysylltiedig sy’n ymwneud â chystadlaethau BUCS hyd at £120.

Bydd llawer o fyfyrwyr sy'n derbyn bwrsariaeth yn defnyddio'r wybodaeth ariannol i gefnogi costau sy'n gysylltiedig â mynd i bencampwriaeth ryngwladol neu i dalu costau teithio, hyfforddi neu fynediad. Sylwch, er mwyn cael eich ystyried ar gyfer Bwrsariaeth Chwaraeon, mae angen i'ch camp ddewisol gael ei dosbarthu'n gamp a ‘gydnabyddir’ gan y Cyngor Chwaraeon gyda chorff llywodraethu cenedlaethol cysylltiedig.

Er bod llawer o dderbynwyr gwobrau yn cynrychioli'r Brifysgol mewn cystadlaethau BUCS, er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i wneud cais am gymorth ariannol nid yw'n amod cynrychioli'r Brifysgol. Bydd nifer o chwaraeon cydnabyddedig nad yw’r Brifysgol yn cystadlu ynddynt ar hyn o bryd fel rhan o gystadlaethau BUCS.

*Sylwer: Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y fwrsariaeth hon os ydych eisoes yn derbyn Ysgoloriaeth Chwaraeon.

Mae'r broses o wneud cais am becyn cymorth ariannol yn dibynnu ar y dyfarniad yr ydych am ei gael a'ch cymhwyster categori. Cyn i chi wneud cais, rydym yn argymell adolygu'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob dyfarniad.

Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd a myfyriwr presennol lenwi ein ffurflen gais ar-lein os ydynt yn ceisio cael cymorth, mae hyn yn berthnasol i bob ysgoloriaeth chwaraeon, bwrsariaeth, dyfarniad, a rhaglen chwaraeon perfformiad. Ar ôl i chi gwblhau eich cais, byddwch yn derbyn hysbysiad awtomatig trwy e-bost. 

Bydd cadarnhad terfynol o dderbyn dyfarniad yn cael ei gadarnhau unwaith y cynhelir asesiadau a chyn i chi ddechrau eich cwrs. Sylwch: Dim ond ar ôl i chi gofrestru'n llwyddiannus ar eich cwrs y gellir gweithredu unrhyw ddyfarniad.

 • Derbyn Ceisiadau: Blwyddyn Academaidd 2023-24
 • Dyddiad cau Chwaraeon Perfformiad ac Ysgoloriaethau: Dydd Gwener 13 Hydref 2023*

*Sylwer: Dim ond i'n hysgoloriaethau chwaraeon a'n rhaglen chwaraeon perfformiad y mae'r dyddiad cau uchod yn berthnasol. Gellir gwneud cais am ein Bwrsariaeth Chwaraeon a Gwobr yr Is-Ganghellor unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn.

Mae Gwobr Chwaraeon yr Is-Ganghellor yn ddyfarniad ariannol o hyd at £500 ac mae ar gael i fyfyrwyr nad yw eu chwaraeon yn rhan o raglen BUCS ar hyn o bryd, ond sydd o safon eithriadol mewn Chwaraeon Olympaidd. Bwriad y gwobrau ‘untro’ hyn yw cefnogi myfyrwyr o safon chwaraeon eithriadol sy’n cystadlu mewn cystadlaethau rhyngwladol mawr. Mae dyfarniadau cyfyngedig ar gael bob blwyddyn hyd at uchafswm o £500.

Mae'r broses o wneud cais am becyn cymorth ariannol yn dibynnu ar y dyfarniad yr ydych am ei gael a'ch cymhwyster categori. Cyn i chi wneud cais, rydym yn argymell adolygu'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob dyfarniad.

Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd a myfyriwr presennol lenwi ein ffurflen gais ar-lein os ydynt yn ceisio cael cymorth, mae hyn yn berthnasol i bob ysgoloriaeth chwaraeon, bwrsariaeth, dyfarniad, a rhaglen chwaraeon perfformiad. Ar ôl i chi gwblhau eich cais, byddwch yn derbyn hysbysiad awtomatig trwy e-bost. 

Bydd cadarnhad terfynol o dderbyn dyfarniad yn cael ei gadarnhau unwaith y cynhelir asesiadau a chyn i chi ddechrau eich cwrs. Sylwch: Dim ond ar ôl i chi gofrestru'n llwyddiannus ar eich cwrs y gellir gweithredu unrhyw ddyfarniad.

 • Derbyn Ceisiadau: Blwyddyn Academaidd 2023-24
 • Dyddiad cau Chwaraeon Perfformiad ac Ysgoloriaethau: Dydd Gwener 13 Hydref 2023*

*Sylwer: Dim ond i'n hysgoloriaethau chwaraeon a'n rhaglen chwaraeon perfformiad y mae'r dyddiad cau uchod yn berthnasol. Gellir gwneud cais am ein Bwrsariaeth Chwaraeon a Gwobr yr Is-Ganghellor unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn.


Gwnewch gais am wobr/dyfarniad chwaraeon untro pan fyddwch ei angen.

Gallwch wneud cais am ein bwrsariaethau chwaraeon ‘untro’ a gwobr yr Is-Ganghellor ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Yn wahanol i'n rhaglen perfformiad a'n hysgoloriaethau chwaraeon, mae'r gwobrau untro hyn wedi'u cynllunio i'ch cefnogi chi a'ch anghenion hyfforddi pan fyddwch ei angen fwyaf, er enghraifft os ydych chi'n cystadlu mewn cystadleuaeth ryngwladol fawr.