Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig amrywiaeth o Ysgoloriaethau Chwaraeon gwerth hyd at £1,500 i fyfyrwyr sy’n cystadlu ar lefel genedlaethol neu broffesiynol ac sydd am gynrychioli’r Brifysgol yn Chwaraeon BUCS yn un o’n tair camp perfformiad cydnabyddedig: Pêl-droed, Rygbi, neu Bêl-rwyd.

Meini prawf chwaraeon

Cynigir tri chategori gwahanol o ysgoloriaeth i ysgolheigion chwaraeon sy'n amrywio o ran gwobrau ariannol a manteision ysgolheigion chwaraeon. Mae gan bob categori ei feini prawf cymhwysedd ei hun fel y manylir isod:

£1,500, ynghyd â cherdyn FitZone gwerth £215 | Proffil: Cenedlaethol dan 20/21 neu gap hŷn.

Mae ein hysgoloriaeth Platinwm ar gael i fyfyrwyr sy'n cystadlu ar lefel genedlaethol yn unig. Mae ysgoloriaethau chwaraeon lefel broffesiynol ar gael o fewn ein categorïau aur ac arian.

£1,000, ynghyd â cherdyn FitZone gwerth £100 | Proffil: Cap cenedlaethol dan 18*

Ystyrir cynrychiolaeth chwaraeon ar lefel broffesiynol gyfatebol hefyd ar gyfer pêl-droed a rygbi.

Pêl-droed: Contract proffesiynol dan 23 neu glwb a gynrychiolir yng Nghynghrair Pencampwyr UEFA, Cynghrair Europa neu gyfwerth.

Rygbi: Contract dan 21 proffesiynol neu gynrychiolaeth ar lefel uwch cynghrair rygbi.

£500, ynghyd â cherdyn FitZone gwerth £100 |  Proffil: Cenedlaethol dan 16*

Ystyrir cynrychiolaeth chwaraeon ar lefel broffesiynol gyfatebol hefyd ar gyfer pêl-droed a rygbi.

Pêl-droed: Pêl-droed proffesiynol 16-18 oed neu aelod presennol o glwb uwch gynghrair.

Rygbi: Contract dan 18 proffesiynol neu gynrychiolaeth ar lefel uwch cynghrair rygbi.

2024:25 Sport Scholarships


Cwestiynau Cyffredin

Mae'r broses o wneud cais am becyn cymorth ariannol yn dibynnu ar y dyfarniad yr ydych am ei gael a'ch cymhwyster categori. Cyn i chi wneud cais, rydym yn argymell adolygu'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer pob dyfarniad.

Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd a myfyriwr presennol lenwi ein ffurflen gais ar-lein os ydynt yn ceisio cael cymorth, mae hyn yn berthnasol i bob ysgoloriaeth chwaraeon, bwrsariaeth, dyfarniad, a rhaglen chwaraeon perfformiad. Ar ôl i chi gwblhau eich cais, byddwch yn derbyn hysbysiad awtomatig trwy e-bost. 

Bydd cadarnhad terfynol o dderbyn dyfarniad yn cael ei gadarnhau unwaith y cynhelir asesiadau a chyn i chi ddechrau eich cwrs. Sylwch: Dim ond ar ôl i chi gofrestru'n llwyddiannus ar eich cwrs y gellir gweithredu unrhyw ddyfarniad.

  • Derbyn Ceisiadau: Blwyddyn Academaidd 2024-25

*Sylwer: Dim ond i'n hysgoloriaethau chwaraeon a'n rhaglen chwaraeon perfformiad y mae'r dyddiad cau uchod yn berthnasol. Gellir gwneud cais am ein Bwrsariaeth Chwaraeon a Gwobr yr Is-Ganghellor unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn.

Unrhyw fyfyriwr amser llawn neu ran-amser sy'n astudio ym Mhrifysgol De Cymru. Rhaid i fyfyrwyr rhan-amser fod yn astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn i fod yn gymwys a chynrychioli'r Brifysgol yn BUCS. Gallwch wneud cais bob blwyddyn ar unrhyw adeg yn ystod eich astudiaethau.

Gallwch wneud cais bob blwyddyn o'ch astudiaeth, p'un a ydych yn fyfyriwr israddedig, rhan-amser neu ôl-raddedig amser llawn ar yr amod eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd rhagofyniad. Os bydd yn rhaid i chi ail-sefyll am flwyddyn ni fyddwch yn gallu ailymgeisio am yr un flwyddyn eto.