P'un a ydych chi gyda phoen cefn cronig neu'n chwilio am gymorth i ddarganfod a thrin problemau gyda'ch cymalau neu’ch cyhyrau, mae ein gwasanaethau clinigol yn cynnig cyfle i asesu'ch cyflwr a'ch cynghori ar eich opsiynau triniaeth.

Mae triniaethau ar gael i bawb, ac mae prisiau'n dechrau o £14.


HYSBYSIADAU CLINIG

Cynigir gofal ceiropracteg i gleifion gan fyfyrwyr blwyddyn olaf o dan oruchwyliaeth ceiropractyddion cymwys.

Lawrlwythwch a darllenwch ein Canllaw i Gleifion i gael manylion am weithdrefnau newydd a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth ymweld â'r Clinig.


SUT ALLA I DREFNU APWYNTIAD CEIROPRACTEG?

Gofynnwn i bob claf ceiropracteg gysylltu â ni i drefnu ymgynghoriad cychwynnol.

icon-phone.jpg


Ffoniwch

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â ni ar 01443 483555


icon-email.jpg


E-bostiwch

E-bostiwch [email protected] i drefnu apwyntiad.


icon-login.jpg


Gofynnwch am alwad yn ôl

Cofrestrwch eich diddordeb ar-lein a byddwn yn eich ffonio yn ôl o fewn un diwrnod gwaith.


AM SEFYDLIAD CEIROPRACTEG CYMRU

Mae'r Clinig Ceiropracteg wedi bod yn darparu gwasanaethau clinigol i'r cyhoedd ers dros 22 mlynedd ac mae wedi'i leoli mewn cyfleuster o’r radd flaenaf  a lleoliad addysgol hynod drawiadol sy'n darparu triniaeth effeithiol i gleifion a hyfforddiant arbenigol. 

Sut mae ein gwasanaethau'n gweithio

Gall cleifion hunangyfeirio am ofal ceiropracteg ac mae apwyntiadau ar gael ar y rhan fwyaf o ddyddiau’r wythnos rhwng 8.15yb a - 7.30yh. Gweler ein horiau agor.

Rydym yn cynghori pob claf i drefnu ymgynghoriad cychwynnol lle rydym yn canolbwyntio ar ddiagnosis a dewisiadau triniaeth. Bydd unrhyw apwyntiadau pellach mewn perthynas ag unrhyw driniaethau clinigol a gynghorir. 

Ar adegau gallwn dderbyn cleifion newydd heb drefnu apwyntiad ymlaen llaw, fodd bynnag mae hyn yn dibynnu ar argaeledd, a byddem bob amser yn cynghori trefnu ymlaen llaw. Fel arfer gallwn gynnig apwyntiad o fewn ychydig ddyddiau. 


Chiropractic_11848.jpg

Ymgynghoriad
cychwynnol

Yn ystod eich apwyntiad cyntaf byddwn yn cynnal archwiliad sy'n cynnwys gwiriad iechyd cyffredinol, er enghraifft, cymryd eich pwysedd gwaed.


Pris: £25.00


Chiropractic photoshoot_31802.jpg

Triniaeth
glinigol

Bydd triniaethau i leddfu problemau gyda'r esgyrn, cyhyrau a chymalau yn amrywio ac yn cynnwys tylino, therapi pwynt sbarduno neu drin.Pris:
 £14.00 (yr apwyntiad)CYFLEUSTERAU O’R RADD FLAENAF A GWASANAETHAU YCHWANEGOL

Mae'r Clinig Ceiropracteg wedi bod yn darparu gwasanaethau clinigol i'r cyhoedd ers dros 22 mlynedd ac mae wedi'i leoli mewn cyfleuster o'r radd flaenaf a lleoliad addysgol sy'n darparu triniaeth effeithiol i gleifion a hyfforddiant arbenigol. 

Mae'r Clinig, sy'n cael ei reoleiddio gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, yn cynnwys 22 ystafell driniaeth, uned uwchsain ddiagnostig, uned sganio DXA, yn ogystal â mynediad at gyfleusterau MRI oddi ar y safle. Cefnogir hyfforddiant myfyrwyr hefyd gan yr ‘Anatomage’ – bwrdd delweddu 3D anatomeg soffistigedig iawn - y cyntaf yn Ewrop ar gyfer Addysg Ceiropracteg. 

Chiropractic Clinic

SUT I DDOD O HYD I NI?

Lleolir y clinig union gyferbyn â Gorsaf Drenau Trefforest ym Mharc Busnes William Price, dilynwch yr arwyddion i’r dderbynfa. Mae parcio am ddim ar y safle i bob ymwelydd, os ydych chi'n bwriadu gyrru, dyma ein cyfeiriad:


Sefydliad Ceiropracteg Cymru
Prifysgol De Cymru
Trefforest
RhCT
CF37 1TW

Oriau Agor Presennol

Dydd Llun 8.30yb – 11.30yb 3.00yp – 7.30yh
Dydd Mawrth 8.30yb – 11.30yb 4.00yp – 7.00yh
Dydd Mercher 8.30yb – 11.30yb 2.00yp – 5.00yh
Dydd Iau 8.30yb – 11.30yb 2.30yp – 7.00yh
Dydd Gwener 8.30yb – 11.30yb 1.30yp – 4.30yp

HYSBYSIADAU A DATGANIADAU

Lawrwythwch ein Hysbysiad Prosesu Teg.

Lawrwythwch y Datganiad Addysgol Ceiropracteg.

Lawrwythwch ein Polisi Cwynion


Gofyn am alwad yn ôl