MSK Diagnostic Ultrasound Service

Gwasanaeth Uwchsain Diagnostig MSK

Yn dilyn atgyfeiriad priodol, bydd unrhyw archwiliadau uwchsain yn cael eu gwneud gan sonograffydd cyhyrysgerbydol (MSK) cymwys. Mae gan y clinig 2 ystafell uwchsain wedi'u lleoli ar lawr cyntaf clinig cleifion allanol Sefydliad Ceiropracteg Cymru.


Ffurflen Atgyfeirio

Ffurflen Atgyfeirio MSK


Costau MSK

Cleifion Sefydliad Ceiropracteg Cymru o £65 

Cleifion a Atgyfeirir yn Allanol o £85 


Amserau'r Clinig

Dydd Llun 9.00 – 12.00

Dydd Mawrth 9.00 – 12.00 a 13.30 – 16.00Cwestiynau Cyffredin

Archwiliad diagnostig yw sgan uwchsain sy'n defnyddio seindonnau amledd uchel i greu delwedd du a gwyn o anatomeg fewnol. Mae'n bwysig nodi nad yw sgan uwchsain yn defnyddio ymbelydredd ïoneiddio (fel Pelydrau-X), felly nid yw'n achosi unrhyw niwed i chi.


Bydd eich sgan uwchsain yn cael ei wneud gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd ag addysg ôl-raddedig bellach a hyfforddiant ym maes uwchsain.


Mae'n bosib y bydd eich ymarferwr gofal iechyd yn eich cynghori i gael sgan uwchsain MSK er mwyn cynorthwyo i wneud diagnosis o gyflyrau / anafiadau'r system cyhyrysgerbydol.


Ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth i baratoi cyn i chi gael eich sgan uwchsain MSK.

Mae Gwasanaeth Uwchsain MSK Prifysgol De Cymru yn rhan o ddarpariaeth addysg y Brifysgol. Mae PDC wedi ymrwymo at ddarparu addysg o'r ansawdd uchaf. Mae Gwasanaeth Uwchsain MSK yn rhan o raglen hyfforddiant uwchsain glinigol, felly mae'n bosib y bydd myfyriwr yn bresennol ac yn rhan o ddarparu'ch sgan uwchsain MSK. Mae'n bwysig cofio bod pob sgan uwchsain MSK yn cael eu goruchwylio gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol cymwys.


Mae cyrff proffesiynol yn parhau i nodi nad yw tystiolaeth o ymchwil gyfredol yn dangos unrhyw ffactorau risg yn ymwneud ag uwchsain MSK.


Bydd angen i chi gael eich atgyfeirio ar gyfer y sgan gan ymarferwr gofal iechyd megis meddyg teulu, ceiropractydd, osteopath, ffisiotherapydd neu podiatregydd (gellir lawrlwytho ffurflenni atgyfeirio o'r wefan hon). Pan fydd WIOC yn derbyn y ffurflen atgyfeirio, bydd yn cael ei hadolygu gan y gweithredwr. Dylai'r clinigwr a atgyfeiriodd y claf gynghori'r claf i ffonio derbynfa'r WIOC ar 01443 483555 i drefnu apwyntiad, pan fyddant yn gwybod bod WIOC wedi derbyn y ffurflen atgyfeirio.


Os oes rhaid i chi ganslo apwyntiad oherwydd amgylchiadau lliniarol, dylech roi gwybod i staff derbynfa WIOC ar 01443 483555 cyn gynted â phosib. Byddant yn gallu eich helpu i drefnu dyddiad arall.


Gallwch naill ai ffonio'r clinig ar 01443 483555, neu gallwch chi siarad â'r sonograffydd ar ddiwrnod eich apwyntiad. 


Dylech roi gwybod i staff y dderbynfa yn WIOC a fydd yn rhoi gwybod i'r gweithredwr eich bod wedi cyrraedd. Byddant yn gofyn i chi eistedd yn yr ardal aros tan i'r gweithredwr eich galw.


Bydd yr adroddiad fel arfer yn barod y diwrnod canlynol a dylai'r atgyfeiriwr ei derbyn o fewn 5 diwrnod gwaith.


Hyfforddiant Ôl-raddedig Uwchsain MSK

CYFLEOEDD AM LEOLIAD CLINIGOL UWCHSAIN MSK


Mae Uned Gwasanaethau Clinigol, Uwchsain Diagnostig Cyhyrysgerbydol Sefydliad Ceiropracteg Cymru ym Mhrifysgol De Cymru, Pontypridd yn falch o gyhoeddi cyfleoedd am leoliad clinigol ar gyfer unigolion sydd angen profiad mewn clinig er mwyn cwblhau eu cymhwyster MSK US.


Bydd tîm o uwch-sonograffyddion MSK cymwys gan gynnwys y Dr Roger Denton (Arbenigwr Meddyginiaeth Chwaraeon), Alison McBride a'r Dr Alf Turner yn rheoli'r gwasanaeth gan ddefnyddio offer o'r radd flaenaf.


Bydd y gwasanaeth yn gweithredu dros dri diwrnod gan ddarparu chwe bloc dysgu o 3.5 awr y bloc.


Cost y gwasanaeth fydd £25 yr awr fesul myfyriwr a bydd disgwyl i ymgeiswyr ymrwymo at fynychu am gyfnod penodol o amser (gellir trafod hwn). Bydd y gwasanaeth yn gallu cymryd dau fyfyriwr fesul bloc dysgu er mwyn gwella'r profiad dysgu.


Am ragor o fanylion, cysylltwch â'r Dr David Byfield Pennaeth Gwasanaethau Clinigol ar david.byfield@southwales.ac.ukFill out my online form.