Gwasanaethau Ceiropracteg

Mae ein gwasanaethau Ceiropracteg yn cael eu darparu gan glinigwyr dan hyfforddiant, a chyfeirir atynt fel Myfyrwyr Clinig. Byddant wedi cwblhau tair blynedd o astudio a hyfforddi yn llwyddiannus cyn dechrau eu hyfforddiant clinigol yn y clinig cleifion allanol. Maen nhw'n cael eu goruchwylio gan Ceiropractyddion cymwys sydd wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol ac felly mae’n bosib y byddwch chi'n gweld clinigwr goruchwylio yn yr ystafell driniaeth yn ystod eich asesiadau a thriniaeth.


Pa wasanaethau sydd ar gael?

Rydym yn cynnig gofal clinigol amrywiol. Gweler manylion ein triniaethau ceiropracteg isod ynghyd â gwybodaeth bellach a chwestiynau cyffredin. Gall unrhyw un wneud apwyntiad. Nid oes angen i ddarparwr gofal iechyd/meddyg eich atgyfeirio.


Triniaeth Ceiropracteg a Phrisoedd

Chiropractic_11848.jpg

Ymgynghoriad cyntaf

Yn ystod eich apwyntiad cyntaf, byddwn ni’n cynnal ymchwiliad corfforol gan nodi manylion llawn o’ch iechyd.


Pris: £15.00
(cynnig arbennig, pris blaenorol £35)

Chiropractic photoshoot_31802.jpg

Triniaeth Clinigol

Bydd triniaeth i helpu problemau gyda’r esgyrn, cyhyrau a chymalau yn amrywio. Gall gynnwys tylino’r corff, therapi pwyntiau sbarduno neu dulliau eraill o drin y cefn.


Pris: £10 (yr apwyntiad)
(cynnig arbennig, pris blaenorol £18)

Chiropractic photoshoot.jpg

Ailasesu

Bydd angen ailasesiad llawn ar gleifion sy’n dychwelyd ar ôl 3 mis gyda’r un gwyn cyn cynnig gofal ychwanegol.


Pris: £10.00
(Cynnig arbennig, pris blaenorol £20)

Chiropractic Students _35996.jpg

Cwyn Newydd

Os ydych yn profi problem arall, gallwn gynnig asesiad llawn er mwyn llunio cynllun triniaeth. 


Pris: £10.00
(Cynnig arbennig, pris blaenorol £20)

Chiropractic Facilities

Adnewyddu Triniaeth 

Bydd angen i gleifion sy’n dychwelyd ar ôl 6 mis  gael asesiad newydd cyn ailddechrau triniaeth.


Pris: £10.00
(Cynnig arbennig, pris blaenorol £35)

Chiropractic Facilities

Sesiwn Adsefydlu 

Sesiynau campfa sy’n canolbwyntio ar wella eich symudedd/hyblygrwydd er mwyn ichi allu byw bywyd actif.


Pris: £5.00 (ddim ar gael ar hyn o bryd)
(sesiwn 1 awr)


Cwestiynau Cyffredin

Proffesiwn cyswllt cyntaf yw ceiropracteg sy'n cynnig pecyn gofal yn seiliedig ar dystiolaeth, gan gynnwys therapi â llaw, cefnogaeth seicogymdeithasol, cyngor ar ymarfer corff, ailsefydlu a ffordd o fyw ar gyfer nifer o gyflyrau mecanyddol cyffredin y system cyhyrysgerbydol, gan gynnwys poen cronig yng ngwaelod y cefn, poen gwddf a phennau tost. 

Darperir gofal unigol gan fyfyrwyr ceiropracteg flwyddyn olaf dan oruchwyliaeth Ceiropractydd sydd wedi cofrestru gyda'r Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol mewn awyrgylch clinigol, modern fel rhan o gydran hyfforddiant clinigol y radd Meistr Ceiropracteg.


Ni ddylai triniaeth geiropracteg achosi unrhyw boen fel arfer, er mae mwyafrif y cleifion sy'n ymweld â cheiropractydd eisoes yn dioddef o ychydig anghysur neu boen. Mae rhai cleifion yn dioddef o lid yn dilyn archwiliad a/neu driniaeth, gyda hwn yn para 24-48 awr fel arfer. Fodd bynnag, os oes gan unrhyw un unrhyw bryderon, dylent geisio cyngor o'u clinigwr dan hyfforddiant er mwyn cael ailasesiad llawn. Bydd eich clinigwr dan hyfforddiant yn esbonio holl agweddau'r driniaeth i chi ynghyd â beth i'w disgwyl.

Bydd eich clinigwr dan hyfforddiant yn eich cynghori i roi rhywbeth oer ar yr ardal sy'n boenus neu'n anghysurus, a allai helpu, ond dylid rheoli'r defnydd o rew. Dylid rhoi gorchudd tenau o amgylch y pecyn rhew, neu'r bag o bys, cyn ei roi ar y croen. Ni ddylid rhoi rhew yn uniongyrchol ar y croen oherwydd gall losgi. Dylid defnyddio rhew am uchafswm o 10 - 15 munud ar y tro, a dylid ei defnyddio'n rheolaidd (bob ychydig oriau gydag egwyl o leiaf 30 munud o hyd).  Os yw'r boen neu'r anghysur yn parhau, dylai'r claf geisio cyngor o'i glinigwr dan hyfforddiant neu un o'r goruchwylwyr clinigol.

Gall unrhyw un wneud apwyntiad i fynychu WIOC am ofal ceiropracteg. Does dim angen cael eich atgyfeirio gan ddarparwr gofal iechyd arall, gall unrhyw un ffonio i wneud apwyntiad. Gall WIOC gymryd cleifion heb atgyfeiriad gan feddyg teulu.

Gellir gwneud apwyntiad trwy ffonio WIOC ar 01443 483555 lle bydd staff y dderbynfa gallu trefnu apwyntiad i chi.

Gallwn fel arfer cynnig apwyntiad i chi o fewn deuddydd neu dridiau gwaith, a byddwn yn ceisio sicrhau eich bod yn cael eich gweld cyn gynted â phosib ar adeg sy'n gyfleus i chi. Yn aml, gallwn drefnu apwyntiad i gleifion acíwt ar yr un diwrnod. Mae gofal cynnar fel arfer yn gwella canlyniad y cyflwr.

Mae'r clinig wedi'i leoli ym Mhrifysgol De Cymru, gyferbyn â gorsaf rheilffordd parcio a theithio Trefforest, sy'n golygu bod hi'n hawdd cyrraedd y clinig ar drafnidiaeth gyhoeddus. Gweler y map ar y brif dudalen, dan leoliad.


Mae mannau parcio yn benodol i gleifion wrth ymyl y clinig. Mae rhai mannau i'r ochr o'r dderbynfa, gyda rhai ohonynt yn fannau parcio anabl. Mae hefyd maes parcio mwy y gellir ei gyrraedd gan ddefnyddio ramp i ochr chwith adeilad y clinig.


Mae WIOC yn glinig addysgu, felly mae'r clinigwyr yn cael eu hyfforddi ac fe gyfeirir atynt fel Clinigwyr dan Hyfforddiant. Byddant wedi cwblhau tair blynedd o astudio a hyfforddi yn llwyddiannus cyn iddynt gychwyn eu blwyddyn olaf o hyfforddiant clinigol yn y clinig cleifion allanol. Maen nhw'n gweithio dan oruchwyliaeth Ceiropractydd cymwys sydd oll wedi cofrestru gyda'r Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol, felly mae'n bosib y byddwch hefyd yn gweld tiwtor goruchwyliol yn yr ystafell driniaeth yn ystod eich asesiad a'ch ymweliadau am driniaeth.

Yr Athro David Byfield, Pennaeth Gwasanaethau Clinigol a Cheiropractydd cwbl gymwys sy'n goruchwylio'r holl weithgarwch clinigol yn y clinig cleifion allanol.

Os ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth, mae'n ddefnyddiol dod â'r manylion gyda chi i'ch apwyntiad cyntaf. Mae hefyd yn ddefnyddiol dod ag unrhyw belydrau-X, sganiau MRI neu adroddiadau delweddu gyda chi, yn enwedig os ydynt wedi cael eu cymryd yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Efallai y byddwch hefyd eisiau dod â rhywbeth i ddarllen neu gerddoriaeth i wrando ar rhag ofn bod unrhyw oedi. Rydym yn ceisio osgoi oedi cymaint â phosib ac mae gennym weithdrefnau yn eu lle i reoli sefyllfaoedd lle mae llawer o alw, fodd bynnag, gan mai clinig addysgu ydyn ni, gall fod yna adegau pan nad oes modd osgoi ychydig o oedi ac mae'n ddefnyddiol ar adegau o'r fath os oes gan gleifion rywbeth i lenwi eu hamser. Mae'n bosib y byddwch hefyd eisiau ystyried gwisgo dillad isaf priodol ar gyfer yr apwyntiad, oherwydd bydd gofyn i chi wisgo gŵn sy'n agor yn y cefn yn ystod eich archwiliad. Gallwch hefyd ddod â phâr o siorts gyda chi i wisgo dan y gŵn os yw'n gwneud i chi deimlo'n fwy cyfforddus.

Pan fyddwch yn cyrraedd, dylech adrodd i dderbynfa'r clinig. Ar eich ymweliad cyntaf, bydd y derbynnydd yn gofyn i chi gwblhau rhai gwaith papur. Bydd gofyn i chi ddarparu manylion megis eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad, manylion cyswllt ac ati. Bydd hefyd gofyn i chi ddarparu ychydig fanylion am eich llesiant a ffordd o fyw yn gyffredinol, eich hanes meddygol, cyflwr eich iechyd a hefyd i gwblhau diagram poen i ddynodi eich cwyn a gyflwynir.  Peidiwch â phoeni'n ormodol os nad ydych yn siŵr pa wybodaeth sy'n ofynnol oherwydd bydd y clinigwr dan hyfforddiant yn trafod hyn gyda chi mewn mwy o fanylder yn ystod eich apwyntiad. Bydd hefyd gofyn i chi lenwi rhai holiaduron yn ymwneud ag iechyd ar yr adeg hon er mwyn helpu'r tîm clinigol i asesu'ch cwyn a gyflwynir yn llawn.


Bydd y Clinigwr dan hyfforddiant sydd wedi cael ei benodi i ofalu amdanoch yn eich casglu o'r dderbynfa ac yn mynd â chi i un o'n hystafelloedd triniaeth. Byddant yn mynd dros y wybodaeth rydych chi eisoes wedi'i darparu, ac yna'n cymryd hanes meddygol cyflawn. Pan fod ganddynt yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt, bydd y clinigwr dan hyfforddiant yn gadael yr ystafell er mwyn i chi newid, byddant yn rhoi gŵn i chi sy'n agor yn y cefn ac yn gofyn i chi dynnu'ch dillad heblaw am eich dillad isaf. Mae hyn yn bwysig at ddibenion asesu, ond os ydych yn teimlo'n anghyfforddus am wisgo gŵn sy'n agor yn y cefn, mynegwch eich pryderon i'ch clinigwr dan hyfforddiant. 

Gyda'ch caniatâd, bydd y clinigwr dan hyfforddiant yn cynnal archwiliad trylwyr iawn i gynorthwyo gyda gwneud diagnosis hysbys, ac yn sgil hynny yn penderfynu a yw'n briodol i chi dderbyn gofal ceiropracteg. Weithiau, gellir darparu triniaeth ar yr ymweliad cyntaf os yw'r cyflwr yn acíwt iawn, neu os oes angen cychwyn y driniaeth yn syth.  Fodd bynnag, yn y mwyafrif o achosion, bydd y gofal yn cychwyn ychydig ddiwrnodau'n ddiweddarach, wedi i'r myfyriwr gyflwyno'ch achos i un o'r goruchwylwyr clinigol.

Weithiau, os ydych yn acíwt iawn, gellir darparu ychydig driniaeth ar unwaith yn dilyn yr ymgynghoriad cychwynnol, fodd bynnag, bydd y driniaeth fel arfer yn cychwyn wedi i'r clinigwr dan hyfforddiant ysgrifennu cofnod o'ch achos a'i gyflwyno i un o'r goruchwylwyr clinigol am gymeradwyaeth a chyngor.  Mewn rhai amgylchiadau, bydd angen i chi ddychwelyd am ymweliad dilynol i alluogi i'r clinigwr dan hyfforddiant gwblhau'r gwaith papur perthnasol. Ni chodir tâl ar gyfer yr apwyntiad ychwanegol hwn gan mai estyniad o'r asesiad cychwynnol ydyw. 

Bydd nifer fechan o gleifion hefyd angen archwiliad ychwanegol er mwyn cynorthwyo'r diagnosis; gallai hyn gynnwys cael pelydr-X, uwchsain ddiagnostig, MRI  neu DXA. Gellir trefnu'r holl ddelweddau diagnostig hyn trwy'r WIOC, ond fe godir tâl amdanynt. Cyfeiriwch at yr adran berthnasol ar y wefan. 

Fel arall, gallwn drefnu atgyfeiriad yn ôl at eich meddyg teulu a allai drefnu delweddau trwy'r GIG i chi. Gallai archwiliad pellach hefyd gynnwys atgyfeiriad yn ôl at y meddyg teulu am brofion eraill, neu atgyfeiriad ymlaen at weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall. Os nad oes angen archwiliad pellach, unwaith bod eich achos wedi cael ei gyflwyno i oruchwyliwr clinigol, a'u bod wedi cytuno ar eich cynllun triniaeth gyda'r clinigwr dan hyfforddiant, byddwn yn cysylltu â chi ac yn gofyn i chi ddychwelyd i'r clinig ar gyfer cleifion allanol am apwyntiad i drafod adroddiad o'r canfyddiadau

Bydd goruchwyliwr clinigol yno i oruchwylio'r clinigwr dan hyfforddiant, a byddant yn cyflwyno'u canfyddiadau i chi ac yn esbonio beth maen nhw'n ei gredu sy'n achosi eich cyflwr. Byddant hefyd yn esbonio'r cynllun triniaeth arfaethedig, gan gynnwys unrhyw risgiau posib. Gall fod yna adegau pan na fod gofal ceiropracteg yn addas, neu efallai nad yw er eich budd pennaf. Yn yr achos hwn, mae'n debygol y bydd y clinigwr dan hyfforddiant yn ceisio eich caniatâd i'ch cyfeirio at eich meddyg teulu, neu at ddarparwr gofal iechyd arall. Mae'r adroddiad o'r canfyddiadau'n darparu cyfle i benderfynu ar nifer o nodau ac amcanion ynghyd â gweithdrefnau hunan-ofal er mwyn cael y gwellhad gorau posib. 

Fodd bynnag, os nad yw'ch cwyn yn briodol ar gyfer gofal ceiropracteg, bydd gofyn i chi ddarparu cydsyniad ysgrifenedig cyn derbyn unrhyw driniaeth.

Bydd nifer ac amlder yr apwyntiadau gofynnol yn amrywio o glaf i glaf. Bydd eich gwellhad yn cael ei fonitro'n ofalus iawn ar ôl bob triniaeth er mwyn sicrhau bod y gofal rydych yn ei derbyn yn addas i chi, a'ch bod yn gwneud cynnydd. 

Mae monitro parhaus yn bwysig iawn, a bydd eich clinigwr dan hyfforddiant yn trafod eich achos gyda'r goruchwyliwr clinigol ac yn addasu eich cynllun rheolaeth bersonol os oes angen. Bydd hyn yn cael ei drafod gyda chi yn yr un modd â'r adroddiad canfyddiadau gwreiddiol, a gall driniaeth bellach barhau gyda'ch caniatâd.