Ultrasound

Pigiad Dan Arweiniad Uwchsain

Gweithdrefn sy'n defnyddio peiriant uwchsain i dywys nodwydd fach trwy'r croen i roi pigiad steroid i'r ardal berthnasol yw pigiad dan arweiniad uwchsain. Caiff hyn ei wneud fel arfer i leddfu poen neu i leihau chwydd.

Mae pigiadau dan arweiniad fel arfer yn ddiogel ar gyfer y mwyafrif o gleifion, ond mae'n bwysig ein bod yn gwybod ymlaen llaw os yw cleifion yn cymryd unrhyw feddyginiaeth wrthgeulol neu os ydynt yn ddiabetig. Edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin am restr lawn o wrtharwyddion.


Apwyntiadau

Mae'r Sefydliad Ceiropracteg Cymru yn cynnig gwasanaeth pigiad dan arweiniad uwchsain. 


Rhaid bod cleifion yn cael eu hatgyfeirio am bigiad gan weithiwr proffesiynol gofal iechyd cymwys, a ddylai drafod y rhesymau dros y pigiad gyda'r claf cyn gwneud yr atgyfeiriad. 


Lawrlwytho Ffurflen Atgyfeirio.Costau

Bydd y gost o bigiad dan arweiniad uwchsain  yn cael ei godi fel 2 daliad ar wahân: 

Y gost ar gyfer cleifion WIOC bydd £65 ar gyfer y sgan uwchsain a thaliad ar wahân o £210 ar gyfer y pigiad, a'r gost ar gyfer cleifion a atgyfeirir gan ddarparwyr gofal iechyd allanol bydd £85 ar gyfer y sgan uwchsain a £210 ar gyfer y pigiad. 

Rhaid talu ar ddiwrnod yr apwyntiad. 


Oriau Agor

Dydd Llun 8.30 – 12.00 

Dydd Mawrth 10.00 – 12.00 a 13.30 - 15.00


Cwestiynau Cyffredin

Mae mwyafrif y cleifion yn gallu cael pigiad dan arweiniad uwchsain, er mae rhai gwrtharwyddion. Felly, mae'n hanfodol eich bod yn rhoi gwybod ymlaen llaw i'r Meddyg sy'n rhoi eich pigiad os ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth wrthgeulol megis y rhai a restir isod, oherwydd gallai'r rhain arwain at fwy o waedu ac mae'n bosib y bydd rhaid stopio eu cymryd ychydig ddiwrnodau cyn y weithdrefn:

  • Warfarin
  • Aspirin
  • Clopidogrel (Plavix)
  • Rivaroxaban


Y cuffuriau a ddefnyddiwn yw lidocaine (anasthetig lleol) a depomedrone (steroidau). Os oes gennych unrhyw alergeddau i'r sylweddau hyn, dylech drafod hyn gyda'n clinigwr.


Os oes gennych unrhyw fath o haint, bydd rhaid oedi'r pigiad tan i chi wella.


Pethau pwysig eraill y dylech eu gwybod:

  • Dylai cleifion diabetig fonitro eu gwaed am ychydig ddiwrnodau ar ol y pigiad gan fod y pigiad steroid yn gallu newid lefleau siwgr y gwaed.
  • Mae risg fechan iawn o haint new gleisio o'r pigiad.
  • Mae yna bosibilrwydd hefyd y bydd cleifion benywaidd yn sylwi ar afreoleidd-dra yn eu cylchred fislifol am ychcydig fisoedd  ar ol pigiad steroid.
  • Mae risg fechan iawn y bydd y croen yn goleuo a/neu bannwl yn y croen (colli meinwe braster).
  • Mae'n bosib bydd rhai cleifion yn gwrido yn yr wyneb ar ol pigiad. Mae hyn fel arfer yn dechrau o fewn ychydig oriau o gael y pigiad a gall bara am ychydig ddiwrnodau. Mae'n effeitho ar fenywod yn fwy na dynion.

Bydd angen i chi gael eich atgyfeirio am bigiad dan arweiniad gan glinigwr gofal iechyd cymwys megis meddyg teulu, meddyg chwaraeon, ceiropractydd, osteopath, ffisiotherapydd, podiatregydd ac ati. Unwaith i WIOC dderbyn y ffurflen atgyfeirio, dylai'r clinigwr a atgyfeiriodd y claf gynghori's claf i ffonio'r clinic ar 01443 483555 i drefnu apwyntiad..

Ewch i'r dderbynfa'r clinig, bydd aelod o staff yn nodi eich bod wedi cyrraedd ac yn gofyn i chi aros tan fod y sonograffydd ar gael I fynd a chi i'r ystafell uwchsain.

Cynhelir y weithdrefn mewn un o'n hystafelloedd uwchsain ar lawr uchaf clinig WIOC. Os oes gennych unrhyw broblemau symudedd, rhowch wybod i staff y dderbynfa pan fyddwch yn cyrraedd y clinig. Mae lifft ar gael i fynd a chi i'r llawr cyntaf.

Bydd yn feddyg meddygol cymwys a fydd yn rhoi'r pigiad i chi. Mae wedi ei hyfforddi mewn uwchsain cyhyrysgerbydol, ac felly mae'n gymwys i ddehongli'r delweddau yn ogystal â gweinyddu'r pigiad.

Ar ol i'r wiethdrefn gael ei hesbonio i chi a'ch bod wedi cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynnau sydd gennych chi, bydd gofyn i chi orwedd ar y gwely sganio neu i eistedd mewn cadair. Byddwch yn cael sgan uwchsain byr i bennu lle i roi'r pigiad. Bydd eich croen yn cael ei lanhau gyda hydoddiant di-haint cyn bod y nodwydd yn cael ei fewnososd. Ni ddylai'r holl broses gymryd yn hirch na 30 munud.

Mae'n debygol y bydd y poen yn cynyddu am ddiwrnod neu ddau yn dilyn y pigiad, fodd bynnag, dylech allu reoli'r poen gyda chyffuriau lledfu poen y gallwch eu prynu dros y cownter.

Bydd angen i chi aros yn ystafell aros y clinig am gyfnod byr er mwyn sicrhau bod dim cymhlethdodau ar unwaith, mae'r rhain yn digwydd yn anaml iamw a dylech for yn iawn i yrru wedyn.

Mae'n bosib y byddwch yn teimlo ychydig o lid wedi'r driniaeth am ychydig ddiwrnodau, ond dylai hyn wella'n raddol. Os yw'r ardal yn chwyddo neu'n mynd yn goch, yn anodd ei symud, neu os bydwch yn datblygu tymheredd, dylech gysylltu a'r WIOC am gyngor, mynd i'ch meddyg teulu neu adran damweiniau ac achosion brys leol oherwydd efallai bydd angen iddynt wirio a oes gennych chi haint.

Gallwch gysylltu a ni ar unrhyw adeg trwy staff derbynfa WIOC a fydd yn cymryd neges ac y gofyn i'r aelod perthnasol o staff i'ch ffonio. Gellir cysylltu a nhw trwy ffonio 01443 483555 neu trwy e-bostio'r cyfeiriad e-bost cyffredinol [email protected]

Bydd gofyn i chi dalu amy y weithdrefn cyn i chi adael WIOC. Gellir talu gyda cherdyn debyd neu gredyd.


Fill out my online form.