Shockwave Therapy

Therapi Siocdon

Dull therapiwtig, diogel sy'n creu archoll mor fach â phosib a ddefnyddir i drin nifer cynyddol o gyflyrau tendonau, cymalau a chyhyrau yn effeithiol yw therapi siocdon. Mae'r cyflyrau hyn fel arfer yn anafiadau cronig, hir dymor sy'n achosi cryn dipyn o boen megis ysigiad penelin, tendonitis, plantar fasciitis, tendonitis achilles a phwyntiau sbarduno myoffasgol. 


Mae therapi siocdon yn gweithio trwy ddefnyddio pylsiau pwysau mecanyddol sy'n aflonyddu'r tendon neu ardal y feinwe feddal. Mae'r pylsiau'n ysgogi cynnydd yng nghyflenwad y gwaed i'r ardal anafus gan gyflymu'r broses o wella.


Apwyntiadau

Rhaid bod cleifion yn cael eu hatgyfeirio am gwrs o therapi siocdon gan weithiwr gofal iechyd cymwys, a ddylai drafod y rhesymau dros y therapi gyda'r claf cyn gwneud yr atgyfeiriad. 

Mae cleifion fel arfer yn cael eu hatgyfeirio am therapi siocdon os nad yw dulliau triniaeth mwy traddodiadol wedi bod yn llwyddiannus, neu os yw'r gwellhad wedi stopio. 

Gellir lawrlwytho ffurflenni atgyfeirio isod: 

Ffurflen Atgyfeirio

Mae therapi siocdon yn ddiogel ar gyfer y rhan fwyaf o gleifion, fodd bynnag, nid yw'n addas ar gyfer rhai cleifion, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin.Costau

Yn ystod yr ymweliad cychwynnol ar gyfer therapi siocdon, fel arfer bydd rhaid cael sgan uwchsain cyn gallu cychwyn y therapi. Cost y sgan yw £65 ar gyfer cleifion WIOC ac £85 ar gyfer cleifion a atgyfeiriwyd gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol allanol i'r WIOC. 

Mae pob sesiwn therapi siocdon yn costio £50 a rhaid talu ar ddiwedd pob ymweliad. Mae mwyafrif y cleifion angen rhwng 3 a 6 ymweliad, fodd bynnag mae hyn yn dibynnu ar sut mae'r claf yn ymateb i'r driniaeth, a gall amrywio. 


Oriau Agor Siocdon

Dydd Llun 8.30 – 12.00 

Dydd Mawrth 10.00 – 12.00 a 13.30 - 15.00Cwestiynau Cyffredin

Mae rhai adegau pan nad yw therapi siocdon yn briodol, edrychwch isod: 

  • Cleifion sy'n cymryd meddyginiaethau penodol, gan gynnwys: gwrth-blatennau (er enghraifft, aspirin neu clopidogrel) neu gwrthgeulyddion (megis warfarin neu rivaroxaban)

  • Unrhyw un gydag anhwylder ceulo'r gwaed 

  • Unrhyw un o dan 18 mlwydd oed

  • Unrhyw un sydd wedi cael diagnosis o ganser yr esgyrn 

  • Unrhyw un gyda rheoliadur y galon neu ddyfais gardiaidd arall 

  • Unrhyw un gyda haint leol neu hanes o dorri tendonau neu ligamentau

  • Unrhyw un sydd wedi cael unrhyw bigiadau steroid i ardal arfaethedig y driniaeth yn y 12 wythnos flaenorol 

  • Nid yw triniaeth siocdon i'r abdomen yn briodol yn ystod beichiogrwydd 

Bydd angen i chi gael eich atgyfeirio am therapi siocdon gan glinigwr gofal iechyd cymwys megis meddyg teulu, meddyg chwaraeon, ceiropractydd, osteopath, ffisiotherapydd, podiatregydd ac ati. Unwaith i WIOC dderbyn y ffurflen atgyfeirio, dylai'r clinigwr a atgyfeiriodd y claf gynghori'r claf i ffonio'r clinig ar 01443 483555 i drefnu apwyntiad.


Ewch i dderbynfa'r clinig, bydd aelod o staff yn nodi eich bod wedi cyrraedd ac yn gofyn i chi aros tan fod y sonograffydd ar gael i fynd â chi i un o'n hystafelloedd uwchsain.


Cynhelir y weithdrefn mewn un o'n hystafelloedd uwchsain ar lawr uchaf clinig WIOC. Os oes gennych unrhyw broblemau symudedd, rhowch wybod i staff y dderbynfa pan fyddwch yn cyrraedd y clinig. Mae lifft ar gael i fynd â chi i'r llawr cyntaf.

Bydd yn feddyg meddygol cymwys a fydd yn darparu'r therapi tonnau sioc. Mae wedi ei hyfforddi mewn uwchsain cyhyrysgerbydol, ac felly'n gymwys i ddehongli'r delweddau yn ogystal â gweinyddu'r therapi.


Bydd gofyn i chi orwedd ar y gwely sganio neu eistedd mewn cadair a bydd y Meddyg Chwaraeon yn cwblhau sgan uwchsain byr i bennu lle i roi'r therapi siocdon. Pan fydd yr ardal ar gyfer y driniaeth wedi cael ei leoli, bydd y therapi siocdon yn cael ei roi trwy chwiliedydd sy'n edrych yn debyg i wn. Mae'r therapi siocdon ei hun yn cymryd tua 15 munud, a dylai'r apwyntiad gymryd tua 30-40 munud i gyd. Yn ystod ymweliadau dilynol ni fydd angen sgan uwchsain cyn y therapi siocdon, a bydd yn cymryd tua 15-20 munud.


Bydd y driniaeth yn anghyfforddus, ond bydd y Meddyg Chwaraeon yn gofyn i chi am adborth cyson er mwyn sicrhau bod y dwyster yn aros o fewn terfynau goddefadwy. Mae mwyafrif y cleifion yn cael ychydig o boen ar ôl y driniaeth, fodd bynnag, mae'n bosib hefyd y bydd ychydig o lid 2-4 awr ar ôl y driniaeth. Dylid defnyddio cyffuriau lleddfu poen y gellir eu prynu dros y cownter i reoli hyn os oes angen. Er mwyn sicrhau bod eich triniaeth yn briodol ar gyfer eich cyflwr, mae'n bwysig rhoi gwybod i'r Meddyg Chwaraeon os yw'ch symptomau wedi newid ers i chi gael eich atgyfeirio. 

Mae effeithiolrwydd y driniaeth yn gronnus, ac mae mwyafrif y cleifion angen rhwng 4-6 triniaeth.

Mae'n debygol y byddwch yn cael un driniaeth yr wythnos, ond bydd hyn yn dibynnu ar eich goddefgarwch a'ch ymateb i'r driniaeth.


Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg trwy staff derbynfa WIOC a fydd yn cymryd neges ac yn gofyn i'r aelod perthnasol o staff i'ch ffonio. Gellir cysylltu â nhw trwy ffonio 01443 483555 neu trwy e-bostio'r cyfeiriad e-bost cyffredinol wioc@southwales.ac.uk


Bydd gofyn i chi dalu am y weithdrefn cyn i chi adael WIOC. Gellir talu gydag arian parod, cerdyn debyd neu gredyd.


Bydd adroddiad yn cael ei greu ac yn cael ei anfon at y person a'ch atgyfeiriodd, gan nodi'r driniaeth a gafwyd, eich cynnydd a'ch ymateb i'r driniaeth. Fill out my online form.