Cyfleoedd Astudio

Mae llawer o gyfleoedd i ti ddefnyddio dy Gymraeg yn y Brifysgol – yn gymdeithasol neu fel rhan o dy gwrs.

Manteisia ar y cyfleoedd hyn er mwyn ehangu dy orwelion a datblygu sgiliau dwyieithog a fydd yn cryfhau dy botensial gyrfaol. Mae ymchwil yn dangos bod cyflogwyr yn edrych fwyfwy ar recriwtio pobl sy’n medru cynnig gwasanaeth a sgil pellach o allu gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru.

Darperir cyfleoedd cyffrous i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y meysydd canlynol:

BA (Anrh) Theatr a Drama

Gwahoddir myfyrwyr i archwilio gwneuthuriad theatr ar y radd hon. Byddi di’n cyfuno ymarfer a theori, gweithio gyda thestunau dramâu, a dyfeisio a chreu cyswllt rhwng creadigrwydd personol a phrosiectau ar y cyd. 

Gellir astudio 100% o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, Mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Ba Theatr a Drama

BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth

Mae cyflogadwyedd myfyrwyr wrth wraidd y cwrs hwn. Mae ei achrediad gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig yn golygu bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi ac yn disgwyl i raddedigion busnes feddu arnynt.


Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Hannah Porch Business.jpg

BA (Anrh)Busnes a Rheolaeth (Rheoli Digwyddiadau)


Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich dealltwriaeth o theori ac ymarfer rheoli digwyddiadau, wrth ymochri â chraidd busnes a rheolaeth. Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau pwysig ar gyfer y diwydiant digwyddiadau, o wneud penderfyniadau ariannol, rheoli pobl a rheoli gweithrediadau digwyddiadau i farchnata a chysylltiadau cyhoeddus a rheoli cleientiaid.


Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

busnes a rheolaeth

BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol


Mae rheoli adnoddau dynol yn chwarae rhan hanfodol ar bob lefel ym mhob sefydliad. Dim ond os yw ei bobl yn cael eu rheoli, eu cymell, eu hymrwymo a'u hymgysylltu'n dda y bydd sefydliad yn llwyddo.
Byddwch chi'n datblygu'r union sgiliau, ymddygiadau a gwybodaeth graidd sy'n ofynnol ar gyfer y proffesiwn, gan eich gwneud chi’n ymgeisydd dymunol i gyflogwyr y dyfodol.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Gertrude Nankumba.jpg

BA (Anrh)Busnes a Rheolaeth Rhyngwladol

Mae'r cwrs hwn yn integreiddio disgyblaethau busnes, rheoli, entrepreneuriaeth ac arweinyddiaeth ac mae wedi'i anelu at weithredu mewn amgylchedd byd-eang.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

busnes a rheolaeth rhyngwladol

BSc (Anrh) Heddlua Proffesiynol

O 2020, bydd heddlua yng Nghymru a Lloegr yn broffesiwn graddedig. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer heriau heddlua modern a phroffesiynau cysylltiedig. Cewch eich dysgu gan gyn heddweision ac academyddion blaenllaw a chewch fwynhau cyfleusterau rhagorol y campws.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.


Police Sciences

 

BSc (Anrh) Rheoli Prosiect Adeiladwaith

Mae rheolwyr prosiect ynghlwm â phrosiect trwy gydol ei oes; o’r camau cynnar yn trafod dichonolrwydd a dylunio, i’r adeiladu a’r trosglwyddo. Mae amrywiaeth eang o swyddogaethau yn rhan o'r rôl, o reoli prosiectau adeiladau newydd, gwaith cynnal a chadw ac adnewyddu, i reoli asedau strategol.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.


rheoli prosiect adeiladwaith

BSc (Anrh) Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol


Mae galw mawr am dirfesurwyr meintiau ac maen nhw’n ennill cyflogau deniadol. Wrth astudio’r cwrs hwn, byddi di’n dysgu sgiliau a galluoedd sy’n berthnasol yn uniongyrchol i arferion a safonau’r diwydiant.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Tirfesur
BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC

Wyt ti eisiau dysgu mewn ysgol gynradd a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol go iawn i addysg pobl ifanc? Wyt ti'n angerddol am addysg gynradd ac yn awyddus i rannu dy frwdfrydedd gydag eraill?

Mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn y brifysgol ac mewn ysgolion cynradd er mwyn darparu profiadau dysgu.

Gellir astudio 80% o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae ysgoloriaethau ar gael, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.


Rebecca Griffiths_BA (Anrh) Astudiaethau Cynradd gyda SAC


BSc (Anrh)Archwiliadau Adeiladu


Mae'n ofynnol i Syrfewyr Adeiladu gynghori a rheoli pob agwedd ar yr Amgylchedd Adeiledig sy'n tyfu'n gynyddol. Mae rôl y syrfëwr adeiladau yn dod yn fwy a mwy pwysig, felly datblygwyd y cwrs hwn yn benodol i roi'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr i lenwi prinder yn y sector Amgylchedd Adeiledig


Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

building surveying

BSc (Anrh)Rheoli Marchnata


Wrth astudio’r cwrs hwn byddwch yn derbyn y wybodaeth a’r datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni marchnata effeithlon, effeithiol a deniadol. Byddwch yn cael eich trochi mewn meysydd marchnata allweddol fel ymddygiad defnyddwyr, cyfathrebu marchnata ac ymchwil marchnad.


Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Rheoli Marchnata