Gall unrhyw fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg astudio modiwl byr (5 credyd) ychwanegol i gynyddu eu cyfleoedd cyflogaeth drwy eu harfogi i weithio mewn sefydliadau Cymraeg neu ddwyieithog. 

Bydd y modiwl, sy'n cyfateb i 6 awr dros un semester, hefyd yn darparu cymhwyster ychwanegol trwy dy baratoi di ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - a fydd yn dangos dy allu i gyfathrebu'n broffesiynol yn y Gymraeg.

Cewch restr o gwestiynau cyffredin isod.

I fynegi diddordeb, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân Harris, neu Bronwen Rickard neu Megan Jones - Darlithwyr Cyflogadwyedd Cymraeg PDC.


Gall unrhyw fyfyriwr sy'n siarad Cymraeg ac yn astudio unrhyw gwrs ar draws ein holl campysau astudio'r modiwlau hyn. 

·         i wella’ch rhagolygon am swydd;

·         i adeiladu’ch hyder;

·         i wneud y fwyaf o’ch cryfderau wrth baratoi am y byd gwaith;

·         i ddatblygu’r sgiliau cyffredinol a ddisgwylir gan bob cyflogwr;

·         i gadw a datblygu’ch sgiliau Cymraeg;

·         i ennill cymwysterau ychwanegol;

·         i gwrdd â myfyrwyr ar gyrsiau eraill ar draws y Brifysgol;

·         i gyfarwyddo gyda’r technegau dysgu ar-lein ac all-lein a ddefnyddir ar eich prif gwrs.

Mae Ysgoloriaeth PDC gwerth £250 yn cael ei chynnig i fyfyrwyr sy'n dewis astudio'r modiwl hwn yn eu blwyddyn gyntaf, ail neu trydydd (lefelau 4-6). Cewch fwy o wybodaeth a ffurflen gais yma

6 sesiwn ar draws 1 semester.

I gofrestru, cysylltwch â Siân Harris, neu Bronwen Rickard, neu Megan Jones darlithwyr Cyflogadwyedd Cymraeg PDC, os oes cwestiwn gennych.

Bydd y sesiynau yn cael eu trefnu o gwmpas amserlen eich cwrs, naill ar-lein neu yn y dosbarth.

Blwyddyn 1:  bydd y modiwl yn adeiladu eich hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.  Rhoddir amrywiaeth o dasgau yn seiliedig ar waith i chi megis cynhyrchu blogiau ac ymchwilio sefydliadau, yn berthnasol i'ch cwrs gradd.  Bydd y pwyslais ar Gymraeg llafar, er byddwch yn cael eich cyflwyno i adnoddau electronig er mwyn gwella’ch Cymraeg ysgrifenedig.

Blwyddyn 2:  bydd y modiwl yn eich cyflwyno i sgiliau sy’n benodol i weithleoedd Cymraeg neu ddwyieithog.  Rhoddir amrywiaeth o dasgau yn seiliedig ar waith i chi  megis cyflwyno yn y Gymraeg a chyfieithu o’r Gymraeg i Saesneg, yn berthnasol i’ch cwrs gradd.  Byddwch yn cael cyfleoedd i wella’ch Cymraeg llafar ac ysgrifenedig.

Blwyddyn 3:  bydd y modiwl yn canolbwyntio ar agweddau allweddol o’r broses ymgeisio am swydd graddedig Cymraeg neu ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg).  Bydd yn eich galluogi i gynhyrchu CV dwyieithog, creu proffil proffesiynol ar-lein, adolygu technegau cyfweld ac adnabod sefydliadau gyda ffocws Cymraeg neu ddwyieithog.

Mae’r modiwlau yn arunig h.y. gallai myfyrwyr wneud modiwl y drydedd flwyddyn heb wedi gwneud modiwlau’r flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn.

Cymhwyster sy’n cael ei gynnig gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn profi gallu i gyfathrebu’n broffesiynol trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’n cael ei adnabod yn eang gan gyflogwyr Cymraeg a dwyieithog yn y sector cyhoeddus, sector preifat a’r trydydd sector.  Byddwch chi hefyd yn gallu ymgeisio ar gyfer y cymhwyster hwn.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Coleg Cymraeg Cenedlaethol.