Students in Library

Mae’r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaeth gwerth £1,000 i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf 40 credyd (hy, traean) o gwrs cymwys trwy gyfrwng y Gymraeg. Gwiriwch y rhestr gyrsiau cymwys ac ewch i'n tudalen ysgoloriaethau am fwy o wybodaeth. 

Mae’r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ewch i wefan y Coleg Cymraeg i gael gweld pa gyrsiau sy’n gymwys ac am wybodaeth ymgeisio.

Mae modd i siaradwyr Cymraeg neu’r rhai sy’n dysgu’r iaith fyw gyda siaradwyr Cymraeg eraill yn y Neuaddau Preswyl. Bydd angen ticio’r blwch perthnasol ar eich ffurflen gais am lety.

Anogir myfyrwyr sydd â diddordeb i gyflwyno eu gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg i siarad â’u tiwtor personol neu’r darlithydd i drafod yr opsiynau. Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig gwasanaeth cefnogaeth astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.


Mae gennym diwtoriad sgiliau arbenigol a mentoriaid iechyd meddwl sydd ar gael i gynnig gwasanaeth Cymraeg i'n myfyrwyr. Ewch i'n tudalennau cymorth i fyfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Mae siaradwyr Cymraeg ymhlith darlithwyr rhai meysydd astudio’r Brifysgol. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: [email protected]

Mae gyda nifer o gyrsiau’r Brifysgol gyfleoedd i fyfyrwyr fynychu cyfnod o brofiad gwaith fel rhan o’i cwrs, a ble mae’n bosib, cewch chi ddatblygu'ch sgiliau iaith Gymraeg o fewn lleoliad gwaith dwyieithog. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: [email protected]

Darlith Wadd Owain Rhys James.png


Mae Owain Rhys James yn arbenigo mewn masnachol ac adeiladu; siawnsri, eiddo ac ymddiriedolaethau; cyfraith gyhoeddus; a chyflogaeth. Mae wedi'i restru ar draws ei holl feysydd ymarfer craidd yn y cyfeirlyfrau. Mae'n aml yn gweithredu mewn achosion sy'n cynnwys gorgyffwrdd rhwng yr ardaloedd hynny.

 Mae'n ymddangos ar bob lefel hyd at a chan gynnwys y Llys Apêl. Mae wedi cael cyfarwyddyd ar ôl treial mewn apeliadau yn y Llys Sirol a'r Tribiwnlys Apeliadau Cyflogaeth.

Mae Owain wedi cael cyfarwyddyd i ddrafftio canllawiau statudol (yn ddwyieithog) ac mae ganddo brofiad o ddrafftio polisïau ar gyfer Llywodraeth Leol. Mae hefyd wedi cynnal adolygiadau annibynnol. Mae ganddo brofiad o eistedd mewn rôl farnwrol / ddisgyblu ar ôl cael ei benodi'n Swyddog Barnwrol Cymdeithas Rygbi'r Byd a Phêl-droed Cymru; aelod o Fwrdd Apêl Dosbarthiad y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol; aelod o banel Cyflafareddwr a Chyfryngwr Sports Resolution; wedi'i benodi i'r Panel Adolygu Cymorth Cyfreithiol; ac fe'i penodir yn Ddirprwy Farnwr Rhanbarth.

Mae gan Owain ymarfer gwirioneddol ddwyieithog ac mae wedi gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr Uchel Lysoedd a Llysoedd Sirol, y Tribiwnlys Cyflogaeth, a'r Tribiwnlys Iaith Cymreig. Ymddangosodd gerbron y Llys Apêl yn ddiweddar (am y tro cyntaf yn ei hanes) trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd yn hapus i gynnal cynadleddau a chynghori yn Gymraeg.

Mae cyfran sylweddol o waith Owain ar gyfer cyrff cyhoeddus, cyfreithwyr mewnol neu gleientiaid masnachol yn uniongyrchol.

Penodwyd Owain i Banel Cynghori Adran Gyfreithiol y Llywodraeth; Panel Eiriolwyr a Ffefrir Llywodraeth Cymru; a Phanel Gwasanaethau Cyfreithiol Cymru Gyfan yr NPS, sy'n darparu cyngor ac eiriolaeth i Awdurdodau Lleol Cymru.

Ar ôl darllen y gyfraith yng Ngholeg St Catharine’s, Caergrawnt, dychwelodd Owain i Gaerdydd i astudio cwrs y Bar. Cyn hynny, bu’n gweithio yn yr Adran Ymgyfreitha yng Nghyfreithwyr Hugh James ac yn dod â’r profiad hwnnw ynghyd â chefndir academaidd cryf i’w ymarfer.

Mae gan Owain brofiad penodol o ddelio â gwaharddebau brys a heb rybudd mewn cyd-destun masnachol, tai a chyfraith gyhoeddus. Yn aml mae'n cael ei gyfarwyddo ar frys ac mae'n brofiadol mewn gwneud ceisiadau y tu allan i oriau craidd.


Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn drwy anfon e-bost at: [email protected]