Cyfleoedd Astudio

Mae llawer o gyfleoedd i ti ddefnyddio dy Gymraeg yn y Brifysgol – yn gymdeithasol neu fel rhan o dy gwrs.

Manteisia ar y cyfleoedd hyn er mwyn ehangu dy orwelion a datblygu sgiliau dwyieithog a fydd yn cryfhau dy botensial gyrfaol. Mae ymchwil yn dangos bod cyflogwyr yn edrych fwyfwy ar recriwtio pobl sy’n medru cynnig gwasanaeth a sgil pellach o allu gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg yng Nghymru.

Unleash Your Colours_35957.jpg

Darperir cyfleoedd cyffrous i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y meysydd canlynol:

BA (Anrh) Theatr a Drama

Gwahoddir myfyrwyr i archwilio gwneuthuriad theatr ar y radd hon. Byddi di’n cyfuno ymarfer a theory, gweithio gyda thestunau dramâu,a dyfeisio a chreu cyswllt rhwng creadigrwydd personol a phrosiectau ar y cyd. 

Gellir astudio 100% o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Ba Theatr a Drama

BA (Anrh) Rheoli Busnes

Bydd y cwrs gradd hwn yn rhoi addysg fusnes gyflawn i ti ac yn dy wneud yn fwy hyblyg ac yn haws i dy gyflogi pan fyddi di’n graddio.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Hannah Porch Business.jpg


BA (Anrh) Marchnata 

Byddi di’n datblygu dealltwriaeth eang o fusnes a marchnata trwy gyfuniad o fodiwlau perthnasol a chyfoes. Gelli di hefyd ddod yn rhan o Gymdeithas Marchnata'r Brifysgol, gyda chyfle i rwydweithio gydag aelodau corff proffesiynol y diwydiant, sef Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) – bydd pethau ychwanegol fel hyn yn rhoi mantais i ti mewn cyfweliadau am swydd.

Byddi di’n cael profiad o weithio gyda diwydiant, naill ai fel rhan o leoliad rhyngosod am flwyddyn gyfan, interniaeth neu fodiwl Ymarfer Profesiynol a Chyflogadwyedd yn ystod dy flwyddyn olaf.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Max Allen.jpg

BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol

Bydd dy raglen astudio yn rhoi dealltwriaeth gyflawn i ti o fusnes ac adnabyddiaeth arbenigol o reoli adnoddau dynol, fel dy fod yn deall pwysigrwydd rheoli adnoddau dynol ac i dy wneud yn fwy cyflogadwy pan fyddi di’n graddio.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Gertrude Nankumba.jpg

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau

Mae’r cwrs hwn yn rhoi profiad ymarferol i ti o reoli digwyddiadau o’r cychwyn. Byddi di’n graddio gyda gwybodaeth a phrofiad o redeg digwyddiadau, a fydd yn edrych yn wych ar dy CV, a byddi di’n dysgu sgiliau busnes allweddol ar gyfer pob math o yrfaoedd.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Event Management

BSc (Anrh) Gwyddorau'r Heddlu

Bydd y radd hon yn dy baratoi ar gyfer heriau plismona modern a phroffesiynau cysylltiedig fel Asiantaeth Ffiniau’r DU, sefydliadau diogelwch (MI5/MI6), yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol newydd, Cyllid a Thollau EM, heddlu’r fyddin a sefydliadau preifat sy’n cynnig gwasanaeth plismona.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Police Sciences

 

BSc (Anrh) Rheoli Prosiect Adeiladwaith

Mae rheolwyr prosiect ynghlwm â phrosiect trwy gydol ei oes; o’r camau cynnar yn trafod dichonolrwydd a dylunio, i’r adeiladu a’r trosglwyddo. Mae amrywiaeth eang o swyddogaethau yn rhan o'r rôl, o reoli prosiectau adeiladau newydd, gwaith cynnal a chadw ac adnewyddu, i reoli asedau strategol.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.


Mercedes VAUGHAN-MATTHEWS - Construction Project Management graduate

BSc (Anrh) Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol

Mae galw mawr am dirfesurwyr meintiau ac maen nhw’n ennill cyflogau deniadol. Wrth astudio’r cwrs hwn, byddi di’n dysgu sgiliau a galluoedd sy’n berthnasol yn uniongyrchol i arferion a safonau’r diwydiant.

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Kushal Rambojun, BSc (Hons) Quantity Surveying and Commercial Management graduate.jpg
BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC

Wyt ti eisiau dysgu mewn ysgol gynradd a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol go iawn i addysg pobl ifanc? Wyt ti'n angerddol am addysg gynradd ac yn awyddus i rannu dy frwdfrydedd gydag eraill?

Mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn y brifysgol ac mewn ysgolion cynradd er mwyn darparu profiadau dysgu.

Gellir astudio 100% o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.


Rebecca Griffiths_BA (Anrh) Astudiaethau Cynradd gyda SAC