Mae cwrs yn PDC yn gymaint mwy na gradd. Rydym yn creu graddedigion sy’n barod ar gyfer yfory. Pobl sy’n barod i adeiladu eu gyrfaoedd ac sydd â’r meddylfryd i lwyddo.


Creu graddedigion cyflogadwy

Cyflogadwyedd wedi ei adeiladu i mewn

Employability at USW

Mae cyflogadwyedd wedi’i ymgorffori mewn cyrsiau

employability-courses-usw.jpg

Mae cyflogadwyedd mor bwysig fel ein bod wedi’i wneud yn rhan o’n holl gyrsiau. O brosiectau wedi’u seilio ar arferion gwaith i amser yn y gweithle, byddwn yn eich helpu i feithrin sgiliau parod am swydd a chael profiad perthnasol ar gyfer eich gyrfa.  

Cyfleoedd profiad gwaith

work-experience-opportunities.jpg

Mae gan PDC dîm pwrpasol ar gyfer eich cefnogi i ddod o hyd i brofiad gwaith sy’n ymwneud â gyrfa yn y DU a thramor. Mae sawl math o brofiad gwaith, felly byddwch yn sicr o ddod o hyd i un sy’n addas ar eich cyfer. Mae gan rai o’n cyrsiau flwyddyn o brofiad gwaith, o’r enw ‘blwyddyn rhyngosod’, wedi’i hymgorffori – cymerwch olwg ar opsiynau astudio pob cwrs.

Cysylltiadau â chyflogwyr byd-eang

links-with-employers.jpg

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr ar draws pob sector i gysylltu myfyrwyr gyda chyfleoedd lleoliad a graddedig. Bob blwyddyn bydd miloedd o swyddi a lleoliadau i’w gweld ar ein byrddau swyddi gwag, a bydd dros 500 o gyflogwyr yn ymweld â PDC i gyfarfod â myfyrwyr yn ein digwyddiadau. 

Cyrsiau achrededig

accredited-courses.jpg

Mae llawer o gyrsiau yn y Brifysgol wedi’u hachredu gan gyrff proffesiynol. Mae hyn yn golygu eu bod o’r safon uchaf a gallant yn ychwanegol eich eithrio rhag sefyll arholiadau proffesiynol.

Dyma rai o’r achrediadau y byddwn yn cydweithio â hwy:

• ACCA • CIPD • RICS • IET • HCPC • APM • ICAEW • IDM • ICE • IOSH


Mae Gyrfaoedd PDC yma i’ch annog, i’ch arwain ac i’ch cynorthwyo drwy gydol eich cyfnod fel myfyriwr yn PDC ac ar ôl i chi raddio. 

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i gyfleoedd ac i fod yn barod i’w cymryd. Byddwn yn eich helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a’r modd i ddatblygu’r sgiliau a’r profiad fyddwch eu hangen. Rydym hefyd yn cynnig help ymarferol i ddod o hyd i leoliadau gwaith, llanw ceisiadau am swydd ac ymarfer technegau cyfweliad. Mae gan ein hadnoddau ar-lein y cyfan y byddwch ei angen i gynllunio ar gyfer yfory.

Archwilio eich opsiynau gyrfa

work-experience-opportunities.jpg

Os oes gennych yrfa mewn golwg neu nad ydych yn sicr i ble all eich gradd eich tywys, mae tîm Gyrfaoedd PDC yma i helpu. 

Drwy apwyntiadau un-i-un a chefnogaeth reolaidd, gallant eich helpu i archwilio opsiynau gyrfa, nodi’r sgiliau a’r wybodaeth fyddwch eu hangen i lwyddo, dod o hyd i swyddi sy’n addas ar gyfer eich sgiliau a’ch amcanion mewn bywyd a chymaint mwy.

Profiad gwaith a lleoliadau

placements.jpg

Cyfnod o brofiad gwaith perthnasol, wedi’i oruchwylio’n academaidd, sy’n cael ei asesu fel rhan o raglen astudio yw lleoliad gwaith.  

Mae profiad gwaith yn cynnwys ymgymryd â phrofiad seiliedig ar ddiwydiant ochr yn ochr â’ch astudiaethau. Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr am recriwtio graddedigion sydd â rhywfaint o wybodaeth berthnasol a diweddar o fyd gwaith y diwydiant rydych yn bwriadu mynd iddo.

CV, cyfweliadau, hunan-hyrwyddo a mwy

self-promotion.jpg

Pa un ai’n gwneud cais am swyddi, chwilio am brofiad, mynd i gyfweliadau neu ryngweithio, mae creu argraff gyntaf gref, gadarnhaol yn anhygoel o bwysig.  

O CV a llythyrau eglurhaol i gyfweliadau, ceisiadau a mwy, mae’r holl wybodaeth a’r offer fyddwch eu hangen gennym i greu argraff gadarnhaol, gyda chymorth a chefnogaeth ar y daith.

Gwasanaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Cyngor, Arweiniad a Chymorth

Careers Service


Offer Entrepreneuraidd

Byddwch Eich Boss Eich Hun

Entrepreneurial Tools

Ydych chi am fod yn llawrydd neu am ddechrau busnes?

Gall Menter Myfyrwyr eich helpu i archwilio syniadau, dechrau bod yn llawrydd neu ddechrau’ch busnes eich hun.  Gallwn eich helpu ar bob cam o’r daith; o syniad wedi’i sgriblo i lansio busnes a thu hwnt!

Rydym yn cynnig cefnogaeth un-i-un a mentora drwy gydol y flwyddyn, yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai rhyngweithiol, gan roi’r wybodaeth, yr hyder a’r rhwydweithiau i chi i ddechrau gweithio i chi’ch hun.

Cefnogaeth dechrau busnes

start-up-support-2.jpg

Sefydlu PDC yw’r safle un stop newydd ar gyfer gwybodaeth a gwasanaethau ynghylch menter, entrepreneuriaeth a dechrau’ch busnes eich hun.

Mae Menter Myfyrwyr yn cynnig ein cefnogaeth, arweiniad a gweithgaredd i’r holl fyfyrwyr a graddedigion am hyd at 3 blynedd. Gallwch gael cefnogaeth un-i-un ochr yn ochr â’n gwasanaeth 'Byddwch yn Fwrdd Seinio i Mi', y ddau yn glust i wrando er mwyn datrys rhai o’r heriau y byddwch yn wynebu fel entrepreneur newydd.

Den Syniadau Disglair ac Ariannu

bright-ideas-den.jpg

BID (Den Syniadau Disglair) yw'ch cyfle i gynnig am hyd at £1,000 i roi hwb i'ch syniad disglair.  Os oes gennych syniad busnes neu syniad llawrydd yr hoffech roi cynnig arno tra byddwch yn astudio neu - wedi penderfynu sefydlu busnes neu fynd yn llawrydd ar ôl graddio, yna'r arian a'r cyngor sydd ar gael yn y Den Syniadau Disglair yw'r union beth sydd ei angen arnoch.

Academi Lawrydd PDC

freelancers-academy.jpg

Os oes gennych syniad ac yn barod i'w ddatblygu, mae'r Academi Lawrydd yn canolbwyntio ar roi'r sgiliau, y wybodaeth a'r rhwydwaith i chi i wneud i'ch syniad ddigwydd. Yn ystod y 5 diwrnod dwys byddwch yn dysgu'r agweddau ymarferol ar gychwyn busnes (gan gynnwys marchnata a chyllid) yn ogystal â datblygu sgiliau fel cynnig syniadau a rhwydweithio. 


"Fy lleoliad 70 awr gyda Heddlu De Cymru"

south-wales-police-placement.jpg

Lleoliad "Aruthrol" Gemau’r Gymanwlad

common-wealth-placement.jpg

"Fy interniaeth a’m lleoliad gyda GE Aviation"

ge-aviation-placement.jpg

"Gwnaeth y lleoliad gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn helpu mewn cymaint o ffyrdd"

mod-placement.jpg

Gwnaeth Leah ymgymryd â lleoliad 10 wythnos yn Go Compare...

“Am ddwy wythnos o’r deg, fe es i’r afael â dylunio a marchnata cynnwys gyda’m cydweithwyr Becca, Sophie ac Amy. Dyma fi’n meddwl am, a chreu, cynnyrch yswiriant newydd - ‘Yswiriant Teithio ar gyfer Teithiau i’r Lleuad’. Fe wnes i fwynhau datblygu’r cynnyrch hwn yn enfawr. Roedd yn anhygoel gweld fy syniadau a ‘ngweledigaethau’n dod yn fyw!"

leah-quote-10-week-placement-WELSH.png