Cyntaf yng Nghymru am botensial gyrfaoedd - Guardian League Table 2023

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno dod yn rhan allweddol o weithlu addysg y blynyddoedd cynnar. Wedi’i gynllunio’n unol ag ymdrech Llywodraeth Cymru i greu ymarferwyr blynyddoedd cynnar hyderus, wedi’u paratoi’n dda ar gyfer yr 21ain ganrif, byddwch yn meithrin dealltwriaeth o anghenion datblygu a dysgu plant ifanc 0-8 oed, gan rychwantu llawer o gyd-destunau megis datblygiad plant, y cwricwlwm a’r cwricwlwm. addysgeg, iechyd meddwl plant, rheoli ymddygiad, yn ogystal â phrosiectau annibynnol. Cefnogir y dysgu gan addysgu arbenigol, lleoliadau, a phrofiad byd go iawn.

Un o’r prif fanteision i fyfyrwyr sy’n astudio’r cwrs hwn yw ei fod wedi’i achredu gan Ofal Cymdeithasol Cymru. Pan fyddwch chi'n graddio, byddwch chi'n gadael gyda statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar, sy'n stamp cymeradwyaeth yn y Gweithlu Addysg.

Mae lleoliad yn ganolog i'r rhaglen hon sy'n eich galluogi i gysylltu theori ag ymarfer o amgylch meysydd fel cynllunio gweithgareddau, gweithdrefnau asesu a chofnodi, a datblygiad y Gymraeg. Trwy flynyddoedd 1-3, byddwch yn mynychu lleoliadau sy'n cronni i 700 awr dros dair blynedd, gan roi profiad a gwybodaeth fesuradwy i chi o addysg blynyddoedd cynnar yn y gweithle.

Wedi’i gynllunio yn unol ag ymchwil flaengar ac arfer cyfredol, nod y cwrs yw rhoi’r wybodaeth, y set sgiliau, a’r hyder i chi fod yn gyflogadwy o fewn gweithlu’r blynyddoedd cynnar, a thrwy hynny eich arfogi â’r canlynol:

 • Cymhwyster academaidd, wedi'i gyfuno â Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar
 • Y gallu i weithio'n hyderus gyda phlant ifanc mewn meysydd fel diogelu, datblygiad plant, elfennau cymdeithasegol a seicolegol plentyndod, a mwy
 • Y gallu i roi theori ar waith, trwy leoliadau a phrofiad go iawn
 • Y gallu i werthuso polisi, cynllunio a rheolaeth
 • Dealltwriaeth ddeallusol ddatblygedig o resymu beirniadol, dadansoddi a chreadigedd
 • Y sgiliau a'r priodoleddau a ddymunir gan gyflogwyr, gan gynnwys arweinyddiaeth, cyfathrebu, ymarfer myfyriol, a datrys problemau.

Ar y brig yng Nghymru o ran rhagolygon graddedigion mewn Addysg.(Complete University Guide 2023)

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
DYW3 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
DYW3 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae pob blwyddyn astudio yn cynnwys ‘themâu’ allweddol wedi’u plethu drwy’r modiwlau. Mae'r edafedd euraidd hyn yn galluogi myfyrwyr i wneud cysylltiadau hanfodol rhwng modiwlau ac yn ailadrodd y cysylltiadau sy'n ofynnol mewn ymarfer byd go iawn, a ddatblygir trwy'r dull dysgu hwn sy'n seiliedig ar her.

Blwyddyn 1 - mae'n cynnwys themâu llais y dysgwr, diogelu ac ymagweddau addysgeg

Yn ystod blwyddyn un, byddwch chi'n cael y blociau adeiladu i ddatblygu sgiliau academaidd. Mae hyn yn canolbwyntio ar ddysgu seiliedig ar her, sgiliau cydweithredol a rhyngddisgyblaethol, ac mae'n cynnwys prosiectau dysgu ymgolli sy'n gweithio mewn grwpiau bach, ffocws ar ddatblygiad plentyndod cymdeithasegol a seicolegol, a'r cyfle i archwilio cyfleoedd dysgu trwy brofiad i blant ifanc.

 • Cwricwla’r Blynyddoedd Cynnar: Chwarae ac Addysgeg – Craidd (40 credyd)
 • Dysgu ac Ymarfer Proffesiynol 1 - Craidd (40 credyd)
 • Persbectifau Plentyndod Cynnar - Penodedig (20 credyd)
 • Prosiect 1 - Penodedig (20 credyd)

Blwyddyn 2 - yn cynnwys themâu cydweithredu/amrywiaeth ac iechyd meddwl plant

Yn ystod blwyddyn dau, byddwch yn parhau i symud ymlaen trwy'ch modiwl ymarfer proffesiynol gan weithio tuag at y set nesaf o gymwyseddau mewn lleoliad gwaith dros gyfnod o saith wythnos a'u tystio mewn portffolio.  Ymhlith y pynciau allweddol yn ystod y flwyddyn hon mae rheoli ymddygiad, datblygu arddangos creadigrwydd, arloesedd a galluoedd rheoli prosiect, ochr yn ochr â'r cyfle i ennill cymwysterau ychwanegol wrth gefnogi plant â dyslecsia.

 • Dysgu ac Ymarfer Proffesiynol 2 - Craidd (40 credyd)
 • Prosiect 2 - Penodedig (20 credyd)
 • Rheoli Ymddygiad - Penodedig (20 credyd)
 • Ymarfer Cynhwysol yn y Blynyddoedd Cynnar - Penodedig (20 credyd)
 • Cyflwyniad i Ymchwil - Penodedig (20 credyd)

Blwyddyn 3 - mae'n cynnwys themâu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Cynaliadwyedd a Chymhwysedd Digidol

Ym mlwyddyn tri, plethir sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth trwy'r modiwlau, gan adeiladu ar y profiad rydych chi eisoes wedi'i ennill yn ystod y blynyddoedd blaenorol o astudio a'ch lleoliadau gwaith. Bydd Cymhwysedd Digidol yn sail i'r prosiect dysgu ymgolli, a byddwch yn gweithio mewn tîm i gwmpasu dyluniad, cynnwys a chymhwysiad cerbyd digidol i gefnogi dysgu a datblygiad plant. Hon hefyd fydd y flwyddyn lle mae ymchwil yn cynnwys cryn dipyn o astudio, gan wella'ch gallu i weithio'n annibynnol wrth ymgysylltu â phartneriaid allanol a chymhwyso arferion moesegol trwy gasglu data. Yn olaf, byddwch yn cymryd rhan mewn ‘dysgu awyr agored’, sy’n darparu profiad damcaniaethol ac ymarferol ymarfer pwysig hwn.

 • Dysgu ac Ymarfer Proffesiynol 3 - Craidd (40 credyd)
 • Ymchwil yn y Blynyddoedd Cynnar - Penodedig (40 credyd)
 • Prosiect 3 - Penodedig (20 credyd)
 • Plant yn Dysgu trwy Dirweddau - Penodedig (20 credyd)

Dysgu 

Bydd myfyrwyr lefel pedwar yn cael cymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai a thiwtorialau.  Bydd seminarau a gweithdai yn cynnwys cyfraniadau grŵp ac unigol a darperir adborth ffurfiannol mewn mannau gwirio perthnasol o fewn modiwlau.

Mae Modiwlau Dysgu ac Ymarfer Proffesiynol yn symud ymlaen trwy flynyddoedd 1 -3. Mae'r modiwlau hyn yn canolbwyntio ar fyfyrwyr yn mynychu lleoliad gwaith sy'n cronni i 700 awr dros dair blynedd.  Cyflogadwyedd yw'r ffocws, ac mae'r modiwlau hyn yn croesawu cyfleoedd ar gyfer dysgu ar sail problemau a'r byd go iawn.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn cymwysterau ychwanegol fel gwobr Ymarferydd Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru, hyfforddiant Brawddeg Guddiedig, Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Achrededig (wedi'i achredu gan Gymdeithas Dyslecsia Prydain), a thystysgrifau Cymorth Cyntaf a Diogelu.

Yn olaf, y bwriad yw trefnu cyfleoedd i ledaenu ymchwil myfyrwyr i gynulleidfa ehangach, gan gynnwys eu mentoriaid sydd wedi cefnogi eu hymarfer, a thrwy hynny rannu eu canfyddiadau i lywio ymarfer yn y dyfodol.

Asesiad 

Nid yw’r cwrs yn cynnwys arholiadau, ac yn aml ystyrir hyn o fudd gan lawer o fyfyrwyr.  Defnyddir gwahanol ddulliau asesu ar draws y modiwlau, ac mae'r rhain yn cynnwys:

 • Traethodau
 • Cyflwyniadau
 • Creu adnodd
 • Cynllunio gwersi
 • Adroddiadau myfyriol
 • Cyflwyniadau poster
 • Ysgrifennu adroddiadau

Lleoliadau Gwaith

Cefnogir myfyrwyr gan ein swyddog lleoliadau a threfnir lleoliadau addas mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar i fyfyrwyr eu mynychu. Mae mentoriaid yn derbyn hyfforddiant ac arweiniad, ac mae pob myfyriwr yn cael ymweliad tra ar leoliad gan eu tiwtor prifysgol.

Mae'r modiwlau a astudir yn canolbwyntio ar fyfyrwyr sy'n mynychu lleoliadau sy'n cronni i 700 awr dros dair blynedd

Mae lleoliadau wedi'u lleoli ar draws rhanbarth De Cymru a gall amser teithio amrywio ond bydd yn ystyried lleoliad cartref y myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Mae yna ardal benodol gydag adnoddau arbenigol sy'n eich cefnogi yn eich datblygiad. Mae gan y brifysgol yr offer digidol diweddaraf i'ch helpu i greu adnoddau ar gyfer ymarfer. Mae gennym hefyd ddigonedd o ddeunyddiau cymorth ar gael i chi ddatblygu eich sgiliau ar gyfer ymarfer yn y llyfrgell.

Darlithwyr 

Mae ein tîm addysgu i gyd yn ddarlithwyr gweithredol ymchwil ac yn arbenigwyr mewn ystod o feysydd.  Mae aelodau'r tîm wedi cyhoeddi gweithiau ar ddatblygu sgema, defnydd plant o gyfryngau cymdeithasol a hunaniaeth ddigidol, addysgeg dysgu yn yr awyr agored, dulliau adrodd straeon, trawsnewidiadau mewn addysg ymhlith pynciau eraill.  Mae'r cwrs yn PDC yn dibynnu ar ymchwil arloesol ac arfer cyfredol sy'n llywio'r cyfleoedd dysgu a ddarperir i'n myfyrwyr.

 • Pavla Boulton, Arweinydd Cwrs 
 • Dr. Claire Pescott
 • Philippa Watkins
 • Dr. Amanda Thomas
 • Alys Parkins 
 • Ceri Brown, Swyddog lleoliad gwaith

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU) 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCD i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 88 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymraeg nodweddiadol 

Pasip Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CD - CC ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 88 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC -Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 88 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. Os ydych chi'n cwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch byddwn yn derbyn 12 credyd Lefel 2 gan Unedau Saesneg a 12 credyd Lefel 2 gan Unedau Mathemateg yn lle'r gofynion gradd T / C TGAU. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cymwysterau allgyrsiol a gweithgareddau datblygu  - £90 

Blwyddyn 2: i gynnwys Gwobr ALSA, Gwobr Ymarferydd Awyr Agored. 

Teithiau Maes - £20 

Blwyddyn 1,2 a 3 yn dibynnu ar leoliad y digwyddiad astudio. 

DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS*£13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif Gwiriad manwl DBS. 

Arall: Adnoddau sy'n ofynnol i gefnogi astudio  - £100 

Blynyddoedd 1, 2 a 3. Mae ystod o lyfrau ar gael yn llyfrgell y brifysgol, ond mae myfyrwyr yn aml yn prynu testunau allweddol. 

Arall: adnoddau sydd eu hangen i gefnogi lleoliad  - £100

Blynyddoedd 1, 2 a 3. 

Arall: Teithio i'r Lleoliad *  - £0-£300

Blynyddoedd 1, 2 a 3 - Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad gwaith. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae 90% o'n myfyrwyr yn dod o hyd i gyflogaeth neu'n mynd ymlaen i astudio ymhellach ar ôl graddio.  Ar gyfartaledd mae 35% o fyfyrwyr yn astudio TAR mewn astudiaethau cynradd er mwyn cael eu SAC i ddod yn athro cynradd cymwys o fewn dwy flynedd ar ôl graddio.

Bydd eraill yn arbenigo ac yn ymgymryd â rolau yn yr ystafell ddosbarth gan weithio gyda phlant sydd ag anghenion penodol a gweithio fel tîm gyda'r athro dosbarth fel Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar.

Mae myfyrwyr yn ennill ystod o sgiliau trosglwyddadwy ar y cwrs ac mae gofyn mawr ymhlith cyflogwyr am y priodoleddau graddedigion hyn. Y rhain yw: ymwybyddiaeth fasnachol, cyfathrebu, arloesi a menter, llythrennedd digidol, rheoli prosiectau, sgiliau arweinyddiaeth.

Gyrfaoedd eraill y mae ein myfyriwr yn ymgysylltu â nhw yw:

• Swyddog addysg mewn sefydliad elusennol.

• Ymarferydd Dechrau’n Deg.

• Gweithiwr cymorth mewn amgylchedd gofal sy'n cefnogi plant ag anghenion penodol.

• Rolau datblygu'r cwricwlwm mewn ystod o sefydliadau.

• Swyddog prosiect o fewn awdurdod lleol yn gweithio ar brosiectau megis:

o Prosiectau rheoli ymddygiad

o Prosiectau cymorth cymunedol

o Prosiectau chwarae a darllen

o Grwpiau therapi plant

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.