Victoria Tomlinson - BA (Hons) Accounting and Finance.jpg

BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid

MAE EIN MYFYRWYR WEDI RHOI CYFRIFEG YN PDC YMHLITH Y 15 UCHAF YN Y DU A 1AF YNG NGHYMRU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Mae ein gradd mewn Cyfrifyddu a Chyllid aml-achrededig yn rhoi cyfle i chi ddatblygu ac ymarfer eich gwybodaeth dechnegol, eich sgiliau a'ch arbenigedd, wrth ennill cydnabyddiaeth broffesiynol gan gyrff cyfrifyddu mwyaf blaenllaw'r byd.

Byddwch yn ennill sylfaen gadarn yn elfennau craidd cyfrifyddu a chyllid, gan sicrhau eich bod wedi’ch paratoi'n dda ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd mewn cyfrifyddu. Ymhlith y pynciau dan sylw mae adrodd ariannol, cyfrifyddu rheoli, cyllid corfforaethol, trethiant, archwilio a systemau cyfrifyddu cyfrifiadurol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill tystysgrif achrededig gan CIMA mewn Sage, sef darparwr meddalwedd cyfrifo mwyaf y DU.

Mae Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) wedi achredu'r radd Cyfrifyddu hon yn llawn, felly gallwch ennill hyd at yr eithriadau uchaf o gymhwyster proffesiynol pan fyddwch chi'n graddio.

Rydym yn Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig cydnabyddedig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW) ac, yn dibynnu ar eich dewisiadau modiwl, gallwch ennill eithriadau gan ICAEW, gydag eithriadau pellach yn cael eu cynnig tuag at arholiadau’r Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheoli (CIMA) a Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Cyllid Cyhoeddus (CIPFA). Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Network75, llwybr gwaith ac astudio cyfun. 

Mae Cyfrifeg a Chyllid yn PDC wedi cyrraedd y 25 uchaf yn y DU am y ddwy flynedd ddiwethaf (Tabl Cynghrair y Guardian 2020 a 2021) 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N420 Llawn amser 3 Blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 Blynedd Medi Trefforest A
N421 Rhyngosod 4 Blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N420 Llawn amser 3 Blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 Blynedd Medi Trefforest A
N421 Rhyngosod 4 Blynedd Medi Trefforest A

Mae blwyddyn gyntaf eich gradd Cyfrifyddu a Chyllid yn cynnwys cyfrifyddu ariannol, cyfrifyddu rheoli, cyflwyniad i gyllid, technegau meintiol a dadansoddi data, yr amgylchedd busnes, a chyfraith busnes a chorfforaethol. Byddwch hefyd yn ennill y cyfle i ennill cymhwyster Cyfrifyddu Sage.

Mae astudiaethau blwyddyn dau yn cynnwys adrodd ariannol, mesur a rheoli perfformiad, archwilio a sicrhau, cyllid corfforaethol, Cyfrifyddu Digidol a modiwl cyflogadwyedd arbenigol lle gallwch ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a gweithio ar brosiectau byw gyda busnesau'r byd go iawn.

 

Mae'r flwyddyn olaf yn archwilio rhai agweddau datblygedig ar gyfrifyddu a hefyd trethiant (modiwl opsiwn) i ddatblygu eich gwybodaeth ymhellach ac ennill yr eithriadau corff proffesiynol mwyaf posibl. Byddwch yn datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd ymhellach, gan sicrhau eich bod nid yn unig yn cael addysg dda ond hefyd yn barod iawn i gystadlu yn y prosesau dethol a recriwtio ac ychwanegu gwerth i sefydliadau trwy gyflogaeth ddilynol. Byddwch hefyd yn astudio dau fodiwl dewisol arbenigol o ddewis gan gynnwys trethiant, cyfrifyddu fforensig, Achosion mewn Archwiliad, a theori ac ymarfer masnachu gwarantau, lle gallwch ddefnyddio ein hystafell efelychu masnachu ar y campws. Mae'r modiwl Achosion mewn Archwiliad yn caniatáu i'n myfyrwyr cyfrifyddu weithio gyda nifer o sefydliadau'r trydydd sector a chynnal ymrwymiadau sicrwydd gyda chleientiaid gwirioneddol o'r sector hwn. 

 

Blwyddyn Un – Gradd Cyfrifyddu

Mae eich blwyddyn gyntaf yn cynnwys disgyblaethau craidd cyfrifyddu ariannol, cyfrifyddu rheoli, cynllunio ariannol, dadansoddi data a chyfrifyddu cyfrifiadurol, yr amgylchedd busnes, a chyfraith busnes a chorfforaethol.  Gallwch hefyd ennill Tystysgrif Cyfrifyddu Sage achrededig CIMA.

Modiwlau a astudir:

•      Cyfrifyddu Ariannol

•      Cyfrifyddu Rheoli

•      Yr Amgylchedd Busnes i Gyfrifwyr

•      Cyfraith Busnes a Chorfforaethol

•      Dadansoddi Data a Chyfrifyddu Cyfrifiadurol

•      Cynllunio Ariannol Personol

Blwyddyn Dau – Gradd Cyfrifyddu

Mae astudiaethau blwyddyn dau yn cynnwys adrodd ariannol, mesur a rheoli perfformiad, archwilio a sicrhau, cyfrifyddu digidol, rheolaeth ariannol a modiwl cyflogadwyedd arbenigol lle gallwch ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a gweithio ar brosiectau byw gyda busnesau'r byd go iawn. Mae'r modiwl hwn hefyd yn elwa o ystod drawiadol o siaradwyr gwadd. 

Modiwlau a astudir:

•      Adrodd Ariannol

•      Cyfrifyddu Rheoli ar gyfer cynllunio a rheoli

•      Rheolaeth Ariannol

•      Cyfrifyddu Digidol

•      Archwilio a Sicrwydd

•      Datblygiad Proffesiynol mewn Cyfrifyddu a Chyllid 1 

Blwyddyn Tri – Gradd Cyfrifyddu

Mae'r flwyddyn olaf yn archwilio agweddau datblygedig ar gyfrifyddu ac mae ganddi fodiwlau dewisol arbenigol, gan gynnwys cyfrifyddu fforensig a masnachu a buddsoddi ariannol, lle gallwch ddefnyddio ein hystafell efelychu masnachu ar y campws. Os dewiswch y modiwl Achosion mewn Archwiliad, cewch gyfle i weithio gyda nifer o sefydliadau trydydd sector a chynnal ymrwymiadau sicrwydd gyda chleientiaid gwirioneddol o'r sector hwn.

Mae'r modiwlau craidd yn cynnwys:

•      Adrodd Ariannol Uwch

•      Gwybodaeth ar gyfer Gwneud Penderfyniadau a Rheoli

•      Partner Busnes Strategol (modiwl Dadansoddi Busnes)

•      Datblygiad Proffesiynol mewn Cyfrifyddu a Chyllid 2

Gallwch hefyd ddewis ymgymryd â dau fodiwl arall o'r rhestr ganlynol:

•      Trethi

•      Masnachu Ariannol a Buddsoddi

•      Achosion mewn Archwiliad

•      Cyfrifyddu Fforensig

•      Gwasanaethau Ariannol

Bydd argaeledd opsiynau yn amodol ar alw myfyrwyr 

 

Ar gyfer Blwyddyn Tri, dechreuwyr Medi 2021 yn unig

Mae'r flwyddyn olaf yn archwilio agweddau datblygedig ar gyfrifyddu ac mae ganddi fodiwlau dewisol arbenigol, gan gynnwys cyfrifyddu fforensig a theori ac ymarfer masnachu gwarantau, lle gallwch ddefnyddio ein hystafell efelychu masnachu ar y campws.

Mae'r modiwlau craidd yn cynnwys:

•      Adrodd Ariannol Uwch

•      Llywodraethu Byd-eang, Risg a Moeseg

•      Dadansoddi Busnes i Gyfrifwyr

•      Ymchwil Cyfrifyddu

Gallwch hefyd ddewis ymgymryd â dau fodiwl arall o'r rhestr ganlynol:

•      Cyfrifyddu Rheoli Uwch

•      Theori ac Ymarfer Masnachu Gwarantau

•      Achosion mewn Archwiliad

•      Egwyddorion Cyfrifyddu Fforensig

•      Cyflwyniad i Gyllid Islamaidd

Bydd argaeledd opsiynau yn amodol ar alw myfyrwyr 

Achrediadau 

Mae Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) wedi achredu'r radd Gyfrifeg hon yn llawn. 

Lleoliadau 

Gallwch wneud cais am leoliad gwaith am flwyddyn ar ôl eich ail flwyddyn astudio neu leoliad tymor byr (hyd at dri mis) rhwng eich ail a'ch trydedd flwyddyn. Mae'n opsiwn gwych os ydych chi eisiau cymysgedd o ddysgu, addysgu ac asesu academaidd ac ymarferol. 

Cynigir lleoliadau gwaith hirach gyda nifer o sefydliadau, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae hyn wedi cynnwys Atradius - un o yswirwyr credyd mwyaf y byd, Alcatel-Lucent - arweinydd diwydiant cyfathrebu byd-eang, a Llywodraeth Cymru. Bydd enwau fel hyn ar eich CV yn sicr yn eich helpu i sefyll allan o'r dorf. 

Cyfleusterau 

Mae gan fyfyrwyr cyfrifeg Prifysgol De Cymru fynediad i Ystafell Fasnachu ariannol gan gynnwys caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol o'r radd flaenaf. 

Bydd yr Ystafell Fasnachu yn ychwanegu dimensiwn arbrofol newydd i'r cyrsiau cyfrifeg a chyllid, gan ganiatáu efelychu delio cyfranddaliadau a gwneud penderfyniadau gan ymgorffori theori ac ymarfer. 

Trwy'r efelychiadau, byddwch chi'n profi amgylchedd deinamig a chyffrous masnachu amser real yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn dysgu ac yn profi o lygad y ffynnon y strategaethau cymhleth sy'n gysylltiedig â phrynu a gwerthu, deall anwadalrwydd ac amrywiadau'r farchnad ac ansicrwydd risg. 

Byddwch yn gallu asesu eich perfformiad unigol a chystadlu yn erbyn cyd-fyfyrwyr. Bydd hyn yn rhoi ystod o sgiliau ac offer i chi fynd â nhw i'r gweithle, yn barod ar gyfer gyrfa lwyddiannus. 

Darlithwyr

Mae llawer o'n staff yn gyfrifwyr cymwys yn broffesiynol ac yn weithwyr proffesiynol cynllunio ariannol sydd â chyfoeth o brofiad mewn addysgu cyfrifeg a chyllid ar bob lefel, gan gynnwys paratoi ar gyfer arholiadau cyrff cyfrifeg proffesiynol. 

Simon McCarthy, arweinydd cwrs 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Safon Uwch Lefel A 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig AAT nodweddiadol 
Lefel 3 AAT ar gyfer mynediad blwyddyn 1af neu AAT lefel 4 ar gyfer mynediad uniongyrchol 2il flwyddyn i'r radd 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod -  Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi,  cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

  •  Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  •  Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  •  Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  •  Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 


Treuliau lleoliad - £0 - £300

Mae union gost mynychu leoliad yn dibynnu ar ei leoliad mewn perthynas â man preswylio'r myfyriwr, y dull teithio ac ati ac felly ni ellir ei bennu ar hyn o bryd. Ar ben hynny, yn dibynnu ar y lleoliad efallai y bydd angen i'r myfyriwr brynu gwisg addas (ee siwt neu ddillad ffurfiol). 

Arall: Gwerslyfrau - £300

Efallai y bydd angen prynu rhai llyfrau testun ychwanegol. 

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Aelodaeth myfyrwyr o gyrff proffesiynol - £20

Ffioedd aelodaeth gostyngol yng nghynllun "Carlam" ACCA. £ 79 fel rheol ond mae gennym ffi arbennig o £ 20. 

Arall :: Costau Teithio ar gyfer lleoliadau gwaith - £0 - £300

Blwyddyn Lleoliad. Mae costau teithio yn dibynnu ar y lleoliad. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae gyrfaoedd cyfrifeg yn cynnig cyflogau gwych, cyfleoedd teithio a'r cyfle i weithio'ch ffordd i'r brig. Bydd pob math o yrfaoedd ariannol ar gael i raddedigion sydd â gradd cyfrifeg a chyllid, ym mhob math o sefydliadau. Gallech weithio ym maes rheoli neu gyfrifeg ariannol, gwaith cysylltiedig â threthi neu ymgynghoriaeth reoli. Mae cyfrifeg a chyllid yn sylfaen ddelfrydol ar gyfer rolau uwch reolwyr, neu hyd yn oed gychwyn eich busnes eich hun. 

Er mwyn rhoi cychwyn da ichi ar ôl graddio, mae'r Brifysgol yn trefnu cynhadledd cyflogadwyedd flynyddol ar gyfer ei myfyrwyr cyfrifeg. Mae mynychwyr blaenorol wedi cynnwys PwC, Eversheds, JK Accountancy, Civitas Law a Watkins & Gunn. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL