Course Image BA (Hons) Event Management

BA (Anrh) Busnes a Rheoli (Rheoli Digwyddiadau)

MAE EIN MYFYRWYR BUSNES A RHEOLI WEDI RHOI PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AR GYFER ADDYSGU - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Bydd y cwrs rheoli busnes a digwyddiadau hwn yn datblygu eich dealltwriaeth o theori ac ymarfer rheoli digwyddiadau, ac mae sail gadarn   mewn busnes a rheoli. 

Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau pwysig iawn ar gyfer y diwydiant digwyddiadau, o wneud penderfyniadau ariannol, rheoli pobl a rheoli gweithrediadau digwyddiadau i farchnata a chysylltiadau cyhoeddus a rheoli cleientiaid. Ac er mwyn cynyddu eich cyflogadwyedd i'r eithaf, byddwch chi'n treulio 10 wythnos yn gweithio mewn diwydiant. 

Wedi'i achredu gan y Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI) dyma un o'r ychydig gyrsiau rheoli digwyddiadau yn y DU sy'n eich galluogi i ennill Diploma Lefel 5 CMI mewn Arwain a Rheoli fel rhan o'ch gradd. 

Y GORAU YNG NGHYMRU AM ANSAWDD ADDYSGU MEWN ASTUDIAETHAU BUSNES - Canllaw Prifysgolion Da 2021 Y Times

Mae'r BA (Anrh) Busnes a Rheoli (Rheoli Digwyddiadau) yn llwybr arbenigol  o fewn ein cwrs BA (Anrh) Busnes a Rheoli . Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn trwy UCAS gan ddefnyddio cod UCAS N201. Yna cewch gyfle i ddewis un o'r llwybrau arbenigol yn ystod blwyddyn gyntaf y cwrs. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r cwrs rheoli digwyddiadau wedi'i ddatblygu i alluogi symud ymlaen o ddealltwriaeth ragarweiniol o gysyniadau busnes yn y flwyddyn gyntaf i'r sgiliau beirniadol angenrheidiol a ddisgwylir gan raddedigion busnes yn y flwyddyn olaf. 

Mae'r flwyddyn gyntaf yn ymdrin â heriau rheoli cyfoes. Gan ei fod yn cael ei rannu ar draws ein holl gyrsiau busnes, bydd gennych yr hyblygrwydd i drosglwyddo i gwrs arall os penderfynwch eich bod am ddilyn maes arall, fel marchnata neu reoli cadwyn gyflenwi. 

Mae blwyddyn dau yn edrych yn ymarferol ar y cysyniadau damcaniaethol a gyflwynwyd yn ystod y flwyddyn gyntaf ac yn rhoi cyfle i gymryd rhan mewn dysgu yn y gwaith trwy ein cynllun interniaeth diwydiant. 

Bydd blwyddyn tri yn integreiddio'ch gwybodaeth academaidd ac yn datblygu dealltwriaeth ddofn o natur ryngddisgyblaethol busnes. 

Dysgu 

Mae 14 awr o addysgu'r wythnos ynghyd ag awr yr wythnos o gymorth i fyfyrwyr. 

Cyflwynir modiwlau dros flociau 10 wythnos. 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes Cymru

https://business.research.southwales.ac.uk/

. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Asesiad 

Asesir modiwlau trwy gymysgedd o arholiadau, traethodau, adroddiadau ac ymarfer myfyriol. Mae cyflwyniadau, prosiectau ymgynghori a chynnal digwyddiad byw yn rhan annatod o'r asesiad, sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau ymarferol sy'n hanfodol yn y sector digwyddiadau. 

Achrediadau 

Yn ogystal â'u gradd BA (Anrh) Busnes a Rheoli (Rheoli Digwyddiadau), bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn graddio gyda Diploma Lefel 5 CMI mewn Arwain a Rheoli, gan fynd â graddedigion gam yn nes at gael eu cydnabod â statws Rheolwr Siartredig. 

Lleoliadau 

Cael y swydd ddelfrydol honno yw pwrpas popeth, felly anogir myfyrwyr i ymgymryd ag o leiaf 10 wythnos yn y diwydiant digwyddiadau yn ystod yr ail flwyddyn i sicrhau'r cyflogadwyedd mwyaf posibl. 

Mae gennym gysylltiadau rhagorol ag amrywiaeth o sefydliadau fel BBC Cymru, Twristiaeth a Digwyddiadau Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili, Eventure UK, Llywodraeth Cymru, Gŵyl Swn a CADW, lle mae myfyrwyr wedi ymgymryd â lleoliadau o'r blaen. 

Mae ein myfyrwyr hefyd yn elwa o ymgysylltu gydag d ymarferwyr sefydledig y mae Ysgol Busnes De Cymru wedi datblygu perthynas â nhw. 

Mae'r perthnasau hyn yn darparu cyfleoedd gwych ar gyfer darlithoedd gwadd dan arweiniad ymarferwyr, ymweliadau maes, digwyddiadau datblygu gyrfa, ymchwil arsylwadol ac ymarferol, lleoliadau myfyrwyr ac asesu  ar sail senario. 

Mae yna hefyd gyfleoedd datblygu personol trwy ymgysylltu â Chlinig Busnes De Cymru, lle gall myfyrwyr ddod yn ddadansoddwyr busnes dan hyfforddiant gan ymgysylltu ag ystod o fusnesau yn y rhanbarth i ddarparu ymatebion ar sail tystiolaeth i heriau busnes cyfoes. 

Teithiau Maes 

Mae yna nifer o deithiau maes i leoliadau digwyddiadau perthnasol a llawer o gyfleoedd i ennill profiad yn y maes digwyddiadau. Ymhlith yr ymweliadau blaenorol mae Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, Castell Caerffili a The Harry Potter Experience. Mae cysylltiadau blaenorol ag ymarfer yn cynnwys Cymdeithas Strôc Cymru, Amgueddfa Caerdydd, Total Students a BBC Cymru gyda chysylltiadau ychwanegol yn cael eu gwneud yn rheolaidd. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Darlithydd dan Sylw: 

Diane O'Sullivan, arweinydd y cwrs 

Diane O_ Sullivan Event Management Degree

Mae rheoli digwyddiadau yn faes cymharol newydd ar gyfer astudiaethau lefel gradd ond fel hamdden, chwaraeon a thwristiaeth o'i flaen, mae'n proffesiynoli'n gyflym. 

Mae llawer o ymarferwyr yn dod yn ôl i addysg i lenwi bylchau, ehangu eu gorwelion a chael y cymhwyster hwnnw i brofi eu gwybodaeth a'u sgiliau. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn  ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 


Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 
Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  •  Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  •  Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Er bod y radd Rheoli Digwyddiadau wedi'i chynllunio i'ch paratoi i weithio yn y sector digwyddiadau, byddwch hefyd yn ennill sgiliau busnes y gellir eu trosglwyddo i unrhyw swydd. Mae'r rhain yn cynnwys cyfathrebu, rheoli pobl a thimau, rheoli prosiectau, iechyd a diogelwch, asesu risg a marchnata, i enwi ond ychydig. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL