business-management.jpg

BA (Anrh) Rheoli Busnes (Cyfrifeg a Chyllid) (Top Up)

Mae'r cwrs BA (Anrh) Rheoli Busnes (Cyfrifeg a Chyllid) (Top Up), sydd wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi sicrhau a HND neu gymhwyster cyfatebol, yn caniatáu ichi ennill gradd baglor lawn mewn llai na blwyddyn. 

O strategaeth fusnes a busnes fyd-eang i systemau cyfrifeg ac archwilio, mae'n ffordd wych o gynyddu eich cyflogadwyedd gyda gwybodaeth gyfrifeg arbenigol wedi'i danategu gan sgiliau busnes hanfodol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad. 

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NNC4 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NNC4 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Yn ystod y cwrs atodol Rheoli Busnes (Cyfrifeg a Chyllid) hwn, byddwch yn archwilio agweddau craidd ar fusnes fel strategaeth fusnes a chyfathrebu mewn cyd-destun byd-eang, tra hefyd yn cael cyfle i gynnal ymchwiliad i broblem fusnes sy'n caniatáu ichi i gymhwyso craffter eich busnes i senario bywyd go iawn. 

Yn ogystal ag astudio pedwar modiwl busnes craidd a fydd yn ehangu eich dealltwriaeth o sut mae busnesau'n gweithredu, byddwch hefyd yn astudio dau fodiwl ychwanegol sy'n arbenigo mewn cyfrifeg. 

Modiwlau busnes craidd: 

  • Rheolaeth Gymhwysol 

  • Strategaeth Fusnes 

  • Ymchwil Busnes: Egwyddorion ac Ymarfer 

  • Prosiect Rheoli 

  • Egwyddorion Cyfrifeg 

  • Egwyddorion Cyllid Corfforaethol 

Dysgu 

Mae yna rai darlithoedd traddodiadol, ond bydd mwyafrif eich dysgu yn dibynnu ar seminarau rhyngweithiol, gyda chefnogaeth deunyddiau astudio ar-lein. Rydym hefyd yn trefnu rhaglen sefydlu, fel y gallwch ddod i adnabod eich tiwtoriaid a myfyrwyr eraill cyn i chi ddechrau ar lawr gwlad ar ddiwrnod cyntaf y tymor. Byddwch yn defnyddio data bywyd go iawn a'r astudiaethau achos diweddaraf i'ch helpu chi i ddysgu, gan wneud eich astudiaethau mor berthnasol â phosibl i'r hyn y byddwch chi'n ei brofi yn y gweithle. 

Asesiad 

Fel rheol cewch eich asesu gan draethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, portffolios ac arholiadau. 

Cwblhau HND neu gymhwyster cyfatebol hy Gradd Sylfaen mewn pwnc perthnasol 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

  • DU llawn amser: I'w gadarnhau 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • DU llawn amser: I'w gadarnhau 

  •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs BA (Anrh) Rheoli Busnes (Cyfrifeg a Chyllid) (Top Up) wedi'i gynllunio i wella'ch cyflogadwyedd ymhellach trwy ychwanegu at eich portffolio presennol o gymwysterau a sgiliau. Mae ychwanegu at HND neu gymhwyster gyfwerth yn rhoi sylfaen wych i chi ddilyn gyrfa yn y sector ariannol tra hefyd yn cael cyfle i gael mynediad at amrywiol gyrff proffesiynol mewn busnes. 

Gan gydnabod yr angen i'n graddedigion allu sefyll allan mewn marchnad swyddi gystadleuol, mae Prifysgol De Cymru wedi datblygu cyfres o fentrau cyflogadwyedd sy'n bodoli ym mhob Cyfadran academaidd. O Gyfrifwyr Rheoli i Archwilwyr Mewnol, mae'r Busnes a Chyfrifeg (Top Up) yn darparu cyfoeth o wybodaeth fusnes a chyfrifeg i fyfyrwyr lwyddo yn y gweithle. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr , gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL